Borgerlønsbevægelsen - Nyhedsbrev - 11. maj 2014

Program for Folkemødet på Bornholm

BIEN Danmark stiller op på Folkemødet i Allinge d. 12. - 15. juni med eget telt og med flg. program (med forbehold for ændringer):

Torsdag 12. juni

14.00: Åbning af Folkemødet

17.30: Åbning af BIEN Danmark

Fredag 13. juni

10.00 - 11.00: Et socialt Europa? EU og basisindkomst. Dialog mellem Erik Christensen (BIEN Danmark, og Morten Kelstrup (Københavns Universitet).

11.30 - 13.00: Paneldebat om fagbevægelsen og basisindkomst mellem en repræsentant fra enhedslisten, Torsten Gejl fra Alternativet, Pil Christensen (blogger på Modkraft).

15.00 - 17.00: Basisindkomst som en mulighed for videreudvikling af velfærdssamfundet. Preben Wilhjelm (tidl. folketingsmedlem for VS), Jørn Henrik Petersen (professor, SDU) og Thomas Boje (RUC).

Lørdag 14. juni

11.30 - 13.00: Paneldebat om økonomiske/politiske muligheder for basisindkomst. Otto Brøns-Petersen (CEPOS), Kristian Weise (CEVEA).

15.00 - 17.00: A-kasse-bureaukrati og basisindkomst.

Søndag 15. juni

10.00 - 11.00: Basisindkomst og erhvervsudvikling på småøerne

14.00 - 15.00: Afslutning af Folkemødet

Støtte til Folkemødet

Vi har modtaget støtte til vores engagement på Folkemødet fra Gaia Trust (v. Ross og Hildur Jackson), samt fra en række organisationer og enkeltpersoner, hvilket vi siger tak for. Uden jeres bidrag havde det ikke været muligt for os at leje stadeplads og telt på mødet. Vi håber dog stadig på flere frivillige bidrag, da vi har mange udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Så støttebidrag eller nye indmeldelser modtages gerne. Vores bankkonto hos Merkur Andelskasse har reg.nr. 8401 og kontonr. 1194895.

Vi håber også stadig på, at flere frivillige vil melde sig til at bemande og skabe liv i vores telt en eller flere af de dage, Folkemødet varer. Kontakt Ebbe Lauridsen på info@web-media.dk - mobil: 2849 9918.

Stop fattigdom nu - debatmøde 14. maj

Stop Fattigdom Nu initiativet inviterer til debatmøde:
Det Sociale Europa? Debat med kandidater til Europa–Parlamentsvalget.

Tid og sted: Onsdag den 14. maj 2014, kl. 14:00 – 16:00
Europa-Huset, Gothersgade 115, DK-1123 København K

Mødet arrangeres af Europa-Huset i samarbejde med EAPN.DK og Stop Fattigdom Nu initiativet. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding, se:

http://www.europarl.europa.eu/europa-huset/view/da/aktiviteter/detsocialeeuropa.html


Unconditional Basic Income Europe - Konference

Fra d, 9. til 12. april blev der afholdt en konference i Bruxelles med titlen:

Conference: Unconditional Basic Income – Emancipating European Welfare

Fra BIEN Danmark deltog Søren Chr. Hansen, som her refererer lidt fra indlæggene på konferencen.

Amanda Ferro, European Anti Poverty Network.:

AF var af den holdning, at det burde være en menneskeret at have en tilstrækkelig indkomst til at dække ens basale behov, og specielt et sted så rigt som i Europa.

APN arbejdede bl.a. med en strategi ”Europa 2020”, hvor målet var 20 mio. færre fattige, men 4 år efter de startede er status værre end, da de startede, da der i øjeblikket er 125 mio., der oplever fattigdom i Europa og en fjerdedel er i arbejde.

Og selv på trods af, at overførselsindkomster er en stabilisator, der sikrer et forbrug og skaber et socialt net, og EU parlamentet har vedtaget en resolution om at 60 % af medianindkomsten er målet for en tilstrækkelig (adequate) indkomst, så er den slags socialbeskyttelse under pres pga. de hårde tider.

APN arbejder også for en skabelon for et EU-direktiv for en minimumsindkomst, og de har konsulteret advokater omkring, hvorvidt det er juridisk muligt at gennemføre igennem EU på medlemslande niveau.

Ronald Blaschke, medstifter og medlem af bestyrelsen for Netzwerk Grundeinkommen i Tyskland

Ronald talte om ubetinget basisindkomst og delvis basisindkomst eller minimumsindtægt, og deres effekter på fattigdom og skjult fattigdom, og deres potentiale til at fremme frihed og demokrati.

Konklusionen på de to typer var, at det kun var den ubetingede og tilstrækkelige basisindkomst som har de ønskede effekter, der virker frigørende og inkluderende på modtagerne, hvilket styrker demokratiet og afskaffer tvunget arbejde.

Fortalere for delvis basisindkomst i Milton Friedman-udgaven er ofte neo- eller højreliberale med den agenda at mindske staten og bureaukratiet, men denne basisindkomst har de modsatte effekter, og virker derfor ikke frigørende eller afhjælper fattigdom, men tvinger folk til at tage dårligt betalt arbejde, da deres delvise basisindkomst ikke er til at leve af

Gerald Häfner, MEP, De Grønne:

Gerald gav et indblik i, hvordan bureaukratiet fungerer i medlemslandene i forbindelse med underskrifter på ECI (Det Europæiske Borgerinitiativ) , og hvordan hvert medlemsland kom op med vidt forskellige kriterier for at kunne underskrive ECI'et.

Han gav også sit bud på, hvordan demokratiet kunne øges ved at inddrage repræsentative grupper af befolkningen i den politiske debat, hvilket for mig lød meget som i stil med principper om deliberativt demokrati.

Under spørgsmålene kom hans vision om, hvordan man i sidste ende skulle finansiere en UBI også frem, og der var han af den holdning, at beskatningen skulle flyttes over på jord og ressourcer.

Philippe Van Parijs, Formand for BIEN's rådgivende organ:

Philippe lagde ud med at gøre klart, at for at ændre noget må man have en vision og samtidig have nogen, der tør føre den ud i livet, og denne vision skal så samtidig både være ønskværdig og realiserbar.

Han havde foreslået en euro-dividende finansieret af en VAT/moms på 19%, fordi udformningen og gennemførelsen ville være enkel og det ville samtidig redde euroen.

Der var 4 grunde han gav for sådan en euro-dividende: Sådan en individuel social ydelse vil være stabiliserende for euroen. Den vil mindske folkevandringer efter arbejde i andre lande og derved stabilisere befolkningerne. Den vil organisere omfordelingen på en større skala for at drive ”markedet” tilbage og revitalisere demokratierne, og til sidst vil det give legitimitet til EU, fordi det tager sig af dets indbyggere og skaber et ordentligt socialt sikkerhedsnet i stedet for at koncentrere sig om, hvilken øget %-sats i BNP en ny frihandelsaftale kan give eurozonen.

Guy Standing, Æresmedlem af BIEN's præsidium:

Guy startede med at understrege, at UBI ikke kun skulle ses som et værktøj udelukkende imod indkomstfattigdom, men som et af flere krav, der måtte stilles for, at man kunne frigøre prekæriatet. UBI skal være en del af en pakke af reformer, der skal "empower" den pressede del af befolkningen.

Han mente også det var vigtigt at holde fast i en stor paraplyorganisation som BIEN, der så kombineres med stærke nationale netværk. Til slut fortalte han om, hvor vigtige pilotprojekter var for at legitimere UBI, og nævnte samtidig også nogle af resultaterne fra hans seneste projekter i Nambien og Indien.

Paneldebat

Til sidst var der en paneldebat med repræsentanter fra forskelige EU-lande omkring deres erfaringer og oplevelser med ECI.

De havde skullet tilpasse deres budskaber vidt forskelligt, da nogle få lande havde udbyggede velfærdsstater, mens andre ikke havde. Der var også nogle, der på godt og ondt havde fået eksisterende partier til at optage UBI i deres program. Det var også tydeligt, hvilket potentiale der var i at få fagforeninger til at bakke op om ECI.

En ny organisation: UBIE

Om fredagen var målet at færdiggøre charter og vedtægter mhp. at stifte organisationen Unconditional Basic Income Europe, som er en videreførelse af den bevægelse, der tog sin begyndelse med det europæiske borgerinitiativ sidste år. Formålet er det samme, at skabe opmærksomhed og debat omkring UBI som et fælleseuropæisk projekt, navnlig et projekt, som vi ønsker bliver taget op af politikere og beslutningstagere i EU-systemet.

Vi startede med gruppearbejde, hvor vi debatterede og tilpassede chartret, hvorefter vi debatterede rettelserne samlet, og vi formåede at få lavet et simpelt charter, som tog hensyn til de nationale bekymringer, som forskellige repræsentanter havde, når det skulle udbredes i deres hjemlande, så chartret derved ikke kunne udlægges eller tolkes forkert af modstanderne/skeptikere i deres hjemlande.

Samme model blev brugt til at lave vedtægterne, men det viste sig hurtigt at være et for kompliceret dokument at lave på denne måde, da folk dels ikke var klædt på til det, og der var for mange forskellige synspunkter. Men i sidste ende blev der truffet beslutning om nogle vedtægter, der kun indeholdt det juridisk nødvendige for, at organisationen kunne stiftes, og der blev valgt en bestyrelse.

Retsforbundet går nu ind for UBI

Partiet Retsforbundet har på deres ekstraordinære landsmøde i Odense i april vedtaget et nyt arbejdsprogram, der blandt andet indbefatter: "En garanteret, betingelsesløs minimumsindtægt (samfundsdividende) for alle danske borgere"

Læs mere på http://retsforbundet.dk/2014/04/28/nyt-arbejdsprogram-vedtaget/

 

BIEN Danmark på de sociale medier

Facebookside: https://www.facebook.com/UbetingetBasisindkomst

Facebook debatforum: https://www.facebook.com/groups/BIEN.Danmark/

Google+: https://plus.google.com/u/1/+BasisindkomstDkBIEN

YouTube: http://www.youtube.com/user/biendanmark

Twitter: http://www.twitter.com/biendanmark

Avaaz: http://www.basisindkomst.dk/avaaz