Borgerlønsbevægelsen - Nyhedsbrev - 20. januar 2015

Indbydelse til årsmøde og generalforsamling

Årsmødet afholdes i år lørdag d. 28. februar 2015 kl. 13:00 på RUC (Roskilde Universitet), Hus 19, lokale 19.1-033 - Plenum
(Se kort over RUC her: http://www.ruc.dk/om-universitetet/ankomst-til-ruc/kort-over-ruc/
og rejsevejledning her: http://www.ruc.dk/om-universitetet/ankomst-til-ruc/ )

med følgende program:

13.00 Velkomst - præsentation

13.15 - 15.45: Hvorfor Danmark har råd til basisindkomst

Oplæg ved:

 • Søren Ekelund

 • Kim Petersen

 • Jimmy Due

Debat
(Interesserede henvises til at studere en række forskellige finansieringsforslag på foreningens hjemmeside: http://basisindkomst.dk/Om-basisindkomst/Finansiering/ )

15.45 - 16.00: Pause

16.00 - 17.00: Generalforsamling med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 4. Indkomne forslag (skal være sekretariatet i hænde senest 14. februar 2015).

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af revisor

 8. Det internationale samarbejde

 9. Eventuelt


Forslag til vedtægtsændring

Der er fra Karsten Lieberkind indkommet flg. forslag til vedtægtsændring, til behandling på generalforsamlingen:

“Nuværende § 3 erstattes af en ny § 3 med følgende ordlyd (i citationstegn):

"§ 3. Medlemskab
Medlemskab af foreningen er åbent for alle, men forudsætter kontingentbetaling. Medlemskabet udløser stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen."”

Forslaget betyder en afskaffelse af B-medlemskabet, således at foreningen fremover kun har én type medlemmer. Derved vil der åbnes mulighed for, at det kan gøres lettere at tilmelde (og framelde) sig nyhedsbrevet, via link på hjemmesiden til tilmelding og link i hvert nyhedsbrev til framelding, som det kendes fra andre nyhedsbreve.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og tilslutter sig det. Hvis det vedtages, vil alle nuværende B-medlemmer automatisk blive overført til nyhedsbrev-listen og vil således ikke reelt mærke nogen forskel i deres tilknytning til foreningen.


Årsberetning for BIEN Danmark 2014


Bestyrelsen

Bestyrelsen har bestået af: Formand: Erik Christensen. Næstformand og international sekretær: Karsten Lieberkind.  Sekretær og kasserer: Michael Husen. Ebbe Lauridsen, Martin Garcia, Hanne Wolter, Eva Gro Andersen (hvilende) og Dorte Kolding.

Martin Garcia er udtrådt af bestyrelsen på grund af arbejdspres. Hanne Wolter udtrådte i begyndelsen af efteråret på grund af, at hun påbegyndte en ny uddannelse. Eva Gro Andersen, som blev valgt på generalforsamling 2013 (med planlagt indtræden i efteråret 2014), ønskede ikke at indtræde i bestyrelsen på grund af job.

Bestyrelsesmøder i det forløbne år

Det første fysiske bestyrelsesmøde i det forløbne år blev afholdt 22. marts 2014 i Odense, hvor vi lagde en plan for det kommende års arbejde. Her blev det besluttet at fortsætte traditionen med kun at afholde to fysiske bestyrelsesmøder om året, hvoraf det ene afholdes umiddelbart efter årsmødet.

Det andet fysiske møde blev afholdt i form af en bestyrelsesweekend i København den 6.-7. dec. i København, hvor vi havde inviteret en række af vores aktive medlemmer sammen med nogle økonomikyndige til specielt at diskutere, hvordan man kan finansiere en basisindkomst. Dette meget oplysende og frugtbare møde lagde grunden til den lille konference om økonomi og basisindkomst, som vi inviterer til i sammenhæng med årsmødet d. 28. feb. 2015

De øvrige bestyrelsesmøder er blevet afholdt som hangout-møder (videokonferencer via Googles Hangout) hver tirsdag kl. 11. hvor vi har orienteret hinanden om, hvad der er sket siden sidst og diskuteret hvilke initiativer, vi ønsker at tage. I løbet af året er deltagerkredsen i disse hangout-møder blevet udvidet med nogle aktive medlemmer omkring bestyrelsen, John Niss-Hansen, Søren Skogstad Nielsen, Mira Erik og Helle Wisbech.

Medlemstal og økonomi

Vi har p.t. 329 medlemmer fordelt på 163 A-medlemmer og 166 B-medlemmer, hvilket er en  stigning på 67 i forhold til sidste år. Der vil imidlertid på generalforsamlingen i år blive fremsat forslag om at afskaffe B-medlemskabet og erstatte det med mulighed for en almindelig tilmelding til at modtage nyhedsbrevet. Hvis forslaget vedtages, vil alle nuværende B-medlemmer automatisk blive overført til listen over modtagere af nyhedsbrevet.

Kontingentet har i år ligget på 200 kr. og 100 kr. for studerende. Af de 163 B-medlemmer er det kun omkring 100, der har indbetalt deres kontingent for 2014, så der er en betragtelig del af medlemmerne, der er i restance med kontingentet. Kontingentindtægten har således kun været på ialt 20.200 kr. (hvor den kunne have været omkring 32.000). Vi håber at flere vil huske at betale, når vi udsender kontingentopkrævning i løbet af marts 2015.

Økonomien i 2014 har været stærkt præget af vores deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni. Alene pladsleje, teltleje, leje af borde og elforsyning har beløbet sig til omkring 23.000 kr. Hertil kommer udgifter til tryksager og kampagnemateriale, samt udgifter til rejse og fortæring. I alt har Folkemødet kostet foreningen omkring 45.000 kr. og vores deltagelse har kun kunnet ladet sig gøre, fordi vi har modtaget økonomisk støtte fra diverse fonde, foreninger og private.

Vores hjemmeside

Vores hjemmeside basisindkomst.dk er i forhold til 2013 blevet styrket med bedre sikkerhed og backup, og er i løbet af 2014 flyttet til en mere professionel og driftsikker hosting. Hjemmesiden har i gennemsnit 33 besøg om dagen. Der er i årets løb udsendt 9 nyhedsbreve.

Facebook og de sociale medier

Vi har følgende sider på Facebook
* Ubetinget Basisindkomst. Åben side.
* BIEN Danmark - borgerløn, basisindkomst. Debatforum
* BIEN-DK: Bestyrelse. Lukket gruppe
* BIEN-DK: Økonomigruppe. Lukket gruppe

Debatgruppen er i skrivende stund oppe på 1170 medlemmer, og den åbne side har snart 2000 "likes". Der foregår en til tider livlig debat begge steder.

Unconditional Basic Income Europe - Konference

Fra den 9. til 12. april blev der afholdt en konference i Bruxelles med titlen: Conference: Unconditional Basic Income – Emancipating European Welfare. Fra BIEN Danmark deltog Søren Chr. Hansen. Han skrev efterfølgende et referat til nyhedsbrevet 11. maj 2014.

Folkemødet på Bornholm i juni 2014

BIEN Danmark deltog i Folkemødet 2014 med eget telt. Vi havde denne gang et meget større program end året før:

Det indeholdt en debat om EU og basisindkomst, en paneldebat om politiske partiers og fagbevægelsens forhold til basisindkomst med Torsten Gejl (Alternativet) og Søren Christian Hansen (Retsforbundet), en debat mellem Preben Wilhjelm (tidl. folketingsmedlem for VS), Jørn Henrik Petersen (professor, SDU) og Thomas Boje (RUC) om velfærdssamfundets fremtid, en debat mellem Otto Brøns-Petersen (CEPOS), Kristian Weise (CEVEA) og Ole Bjerg (CBS) om de økonomiske muligheder for en basisindkomst, og endelig en dialog om naturens vækst og pengenes vækst mellem Ole Bjerg (CBS) og Frank Erichsen ("Bonderøven" fra DR).

Endelig havde vi en debat om basisindkomst og erhvervsudvikling på småøerne med Bent Hindrup Andersen fra Sammenslutningen af Danske Småøer.

Flere af disse debatter blev på humoristisk vis indledt med en række "dronninge-monologer", hvor dronningen (Dorte Kolding) talte varmt for, at apanagen burde være universel.

Det gode ved Folkemødet var, at vi fik nogle nye medlemmer og aktiveret nogle gamle. Desuden er debatterne med så mange kvalificerede medvirkende med til at skærpe vores egne overvejelser om basisindkomst-tanken, udvide netværket og sparke ringe i vandet. Folkemødet er en meget fin platform for en præsentation af basisindkomst-ideen, hvorfor vi også planlægger at deltage i Folkemødet 2015.

Vores deltagelse blev kun muliggjort, fordi vi modtog økonomisk støtte fra Gaia Fonden, 1. maj Fonden og Visionspartiet  samt en række bidrag fra medlemmer og andre enkeltpersoner.

Borgerløn/basisindkomst i medierne

Basisindkomst har flere gange været nævnt i aviserne i det forløbne år, både fordi aviserne selv har taget emnet op, og fordi læsere eller nogle af vore medlemmer har indsendt indlæg om basisindkomst.

Til vores overraskelse havde Weekendavisen d. 7. marts 2014 en stort anlagt  artikel om borgerløn/basisindkomst, skrevet af Weekendavisens medarbejder Heidi Laura, med titlen Er det bare blåøjet? Vinklen her var, at basisindkomst-ideen på trods af, hvad mange tror, lever i bedste velgående og er genstand for kvalificeret forskning på internationalt niveau.

På sitet modkraft.dk kørte der fra 26. marts og et par uger frem en lang og indholdsrig debat om borgerløn. Anledningen var en kommentar skrevet af Daniel Ankarloo og Anita Ulrich: Borgerløn er løftestang for ulighed . Indlægget fra de to marxister blev besvaret og imødegået af bl.a. Erik Christensen. Debatten fortsatte siden på facebooksiden Ubetinget Basisindkomst.

Men ikke alene de trykte medier har haft interesse for borgerløn/basisindkomst. Radioen har også henvendt sig til os.

Onsdag d. 19. november 2014 var basisindkomst på dagsordenen i DR's udsendelse Apropos. Mira Erik fra BIEN Danmark blev interviewet om basisindkomst som en progressiv model for et mere liberalt og retfærdigt samfund.

Efterfølgende havde Informations journalist, Karen Syberg d. 11. dec. en artikel i avisen: Så skal der håbes! "Det er ikke kun Informations julekalender, der leder efter håbet. Rundt omkring i verden eksperimenteres med modeller, der kan sikre alle en minimumsforsørgelse uden et helvede af kontrol og ydmygelse". KS refererede her direkte til Miras radioudsendelse.

Artiklen blev fulgt op af et interview med Erik Christensen i Berlingske Tidende den 12. december: Drømmen om borgerløn for at blive sluttet af med en artikel af Erik Christensen og Karsten Lieberkind i Politiken juledag d. 25. dec.: Borgerløn kan skabe social retfærdighed .

De politiske partier/bevægelser og borgerløn/basisindkomst

Det nye parti Alternativet fik i 2014 et partiprogram, hvori det bl.a. hedder: "Kontanthjælpen skal erstattes af en fast basisydelse uden særlige kontrolforanstaltninger, og vi ønsker desuden et opgør med den gensidige forsørgelsespligt for samboende, ikke-gifte partnere". Det er ikke en fuldt udfoldet UBI, men dog et skridt i den rigtige retning.

Men også andre partier tilsluttede sig ideen om en basisindkomst i løbet af året. Det gjaldt f.eks. Centerpartiet og Retsforbundet.

Derudover findes en række andre partier og bevægelser, der går ind for basisindkomst i en eller anden form. Det er Visionspartiet, De Grønne og Podemos Danmark. Sidstnævnte har tilmed oprettet en særlig gruppe på Facebook viet til basisindkomst:

https://www.facebook.com/groups/podemos.ubi/?fref=ts

Vi ser det som en glædelig udvikling, at der er så mange, der nu sætter basisindkomst på dagsordenen under en eller anden form.

Bestyrelsen, BIEN Danmark

Islandske pirater forelægger UBI i parlamentet

Et medlem af det islandske piratparti (Píratar) og stedfortrædende parlamentsmedlem, Halldóra Mogensen, har sammen med et par rådgivere udarbejdet et resolutionsforslag til det islandske parlament med en opfordring til en række ministre om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kulegrave spørgsmålet om en mulig indførelse af basisindkomst på Island.

Halldóra Mogensen deltager også i den nordiske UBI arbejdsgruppe og i den kommende nordiske UBI-kongres, som efter planen vil finde sted i Norge engang i efteråret. Nærmere oplysninger følger.

http://binews.org/2014/11/interview-iceland-pirate-halldora-mogensen/Ændring af navn og logo

Et af vores meget aktive medlemmer, Helle Wisbech, har foreslået en lille ændring eller modernisering af vores navn og logo med det formål at gøre begge dele mere gennemskuelige. Således forsvinder ordet "Borgerlønsbevægelsen" fra logoets tekst, samtidig med at forkortelsen BIEN bliver uddybet med teksten "tilknyttet B asic I ncome E arth N etwork". Forslaget erstatter det nuværende logo på vores hjemmeside og kan ses her:

Kommende begivenheder

Støtte til Folkemødet 2015

BIEN Danmark planlægger at stille op til Folkemødet på Bornholm igen i 2015. Vi er derfor gået i gang med at lede efter finansiel støtte til leje af telt mv. og efterlyser gode ideer både til fonde, vi kan søge, og andre støttemuligheder.

Guy Standing på CEVEA/LO-konference i København

Professor Guy Standing fra School of Oriental and African Studies, University of London, har i den senere tid fået meget omtale, også i danske medier, for sine bøger om den nye fremvoksende og uhomogene samfundsklasse, prekariatet, og de omvæltninger og risici den er forbundet med. Hvad mange af de danske artikler dog udelader, er den væsentlige pointe, at Guy Standing foreslår en ubetinget basisindkomst til sikring af alle borgere, men ikke mindst prekariatets retsstilling. Guy Standing er i øvrigt en af grundlæggerne af Basic Income Earth Network og sidder stadig i dets bestyrelse. Han var desuden gennem mange år leder af et af ILO's socioøkonomiske velfærdsprogrammer.

Det bliver nu muligt at høre Guy Standing i Danmark, idet CEVEA og LO har inviteret ham som gæsteforelæser ved en konference i LO Huset i København, tirsdag den 3. februar. Konferencen har titlen Fremtidens Arbejdsmarked, og der er gratis adgang for alle. Nærmere oplysninger og tilmelding her:

http://www.cevea.dk/arrangement/konference-fremtidens-arbejdsmarked-0


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIEN Danmark på de sociale medier

Facebookside: https://www.facebook.com/UbetingetBasisindkomst

Facebook debatforum: https://www.facebook.com/groups/BIEN.Danmark/

Google+: https://plus.google.com/u/1/+BasisindkomstDkBIEN

YouTube: http://www.youtube.com/user/biendanmark

Twitter: http://www.twitter.com/biendanmark

Avaaz: http://www.basisindkomst.dk/avaaz