2013 – Årsmøde og generalforsamling

Referat af årsmødet i BIEN Danmark den 9. marts 2013 kl. 13-16 i Vanløse Kulturhus

1        Oplæg ved Karsten Lieberkind om det europæiske borgerinitiativ

Karsten indledte med at sige et par ord om Per Sørensen i anledning af, at han fratræder sit mangeårige hverv som sekretær og kasserer. Som ledetråd valgte han at fremhæve Pers aldrig svigtende humor og sjældne evne til at se skævhederne i samfundet, de mange paradokser, der kendetegner samfundsudviklingen og den førte politik. Han gik derefter over til at fortælle om det europæiske borgerinitiativ til fordel for ubetinget basisindkomst og sin egen deltagelse i initiativtagernes møde i Strasbourg i februar 2013.

Det europæiske borgerinitiativ blev officielt registreret af EU-Kommissionen den 14. januar i år og indebærer, at der nu kan samles underskrifter i alle EU-lande frem til 14. januar 2014 med henblik på, at Kommissionen kan behandle spørgsmålet, og det kan komme til høring i EU-Parlamentet. I sidste ende kan det teoretisk føre til, at basisindkomst indføres ved lov i EU. Det er et krav, at mindst syv EU-lande deltager i indsamlingen, og at der opnås et tilstrækkeligt stort antal underskrifter fra hvert af disse lande. Det samlede antal underskrifter for hele EU skal være på mindst en million. Indsamlingen kommer til at foregå elektronisk fra en hjemmeside, der er dedikeret til formålet, og som rummer al nødvendig information og baggrundsmateriale – nu også på dansk, idet Karsten har oversat alle relevante EU-dokumenter. Det europæiske borgerinitiativ er et af Lissabontraktatens vigtigste bidrag til at gøre EU mere åbent og til at give borgerne mulighed for at deltage i et direkte demokrati. Karsten sluttede den del af sin præsentation af ved at opfordre alle til at arbejde hårdt for at opnå det krævede antal stemmer, hvilket i Danmark er på nøjagtig 9750. Han vil under hele forløbet fungere som dansk koordinator og kontaktperson for projektet.

Deltagelse i den internationale BIEN kongres i München

Herefter berettede Karsten lidt om den internationale BIEN kongres, der fandt sted i München i september 2012. Han deltog selv i kongressen sammen med Christian Ydesen og Erik Christensen. Christian og Erik havde, med inspiration fra den norske sociolog Johan Galtung, et oplæg om basisindkomst i et transkulturelt perspektiv, hvor hovedpointen var, at idéen om basisindkomst er udviklet i en vestlig filosofisk og økonomisk kontekst, og at det, med udgangspunkt i menneskers basale fysiske og åndelige behov, er muligt at tænke den både ind i og ud fra andre kulturelle og religiøse sammenhænge, således at basisindkomst ender med at blive et rigere og mere universelt omfattende begreb. Det andet oplæg, præsenteret af Erik og Karsten, handlede om de tre grundlæggende idéer i Syntesetanken: nationalisering af pengeskabelsen, fuld grundskyld og basisindkomst, samt hvordan disse tre elementer tilsammen kan understøtte hinanden og skabe et mere retfærdigt samfund uden privilegier og uden indbygget ukontrolleret vækstkrav med tilhørende belastning af natur og ressourcer.

Kongressen, som forløb under overskriften Pathways to a Basic Income, var i øvrigt yderst velbesøgt med over 150 oplæg fra 29 lande og med i alt 450 deltagere.

2        Oplæg ved Anja Askeland og Grete Antona Nilsen fra BIEN Norge: Basisindkomst i Norge.

Anja Askeland og Grete Antona Nilsen deltog i BIEN kongressen i München i september 2012. Umiddelbart herefter tog de initiativ til dannelsen af BIEN Norge. De har dannet en bestyrelse og er foreløbig kun ca. 20 medlemmer, men har allerede et omfattende netværk. De har således en Facebook gruppe med over 1000 medlemmer.

Anja og Grete er tilknyttet Miljøpartiet De Grønne i Norge og har sørget for, at borgerlønsspørgsmålet har fået en fremtrædende plads i partiets politik. Der er Stortingsvalg den 9. september. Forud for valget har BIEN Norge lavet en række arrangementer, hvor specielt borgerløn vil blive taget op som tema.

Anja og Grete fortalte, at man var specielt aktive i Oslo. Man har fået lokaler i Batteriet sammen med KirkensBymisjon, og har planer om at foreslå et borgerlønseksperiment i en bydel. For at få et så stort netværk som muligt, deltager BIEN Norge i så mange møder, konferencer og events som muligt. De havde f.eks. deltaget i en konference i Stortinget om iværksættere. De forsøger desuden af få forskellige kulturpersonligheder til at støtte sagen og få lavet YouTube videoer bl.a. med musik om borgerløn.

3        Oplæg ved Ebbe Lauridsen, BIEN, Danmark: Muligheden for mindre eksperimenter med basisindkomst

Ebbe tog sit udgangspunkt i, at vores social- og arbejdsmarkedspolitik er kørt uhjælpeligt fast. Den har udviklet sig til et virvar af ordninger og regler, som alle har svært ved at forstå. Man fortsætter med lappeløsninger.

Der er grænser for, hvor langt man kan nå ved hjælp af den metode. Når kuren forværrer sygdommen, er det et varsel om, at der er indtruffet en (negativ) kvalitativ forandring – i modsætning til de kvantitative forandringer, som vi alle er fortrolige med. Når der er tale om kvalitative forandringer, må der andre ”boller” på suppen. Det er her, man taler om nødvendigheden af et paradigmeskift.

Før det kan ske må vi imidlertid arbejde for at etablere et pilotprojekt. Vi må vise/teste, hvordan basisindkomst virker i praksis for at få overbevist flere mennesker.

Vi ønsker at teste to ting: 1. Hvordan vil basisindkomst virke på incitamentet til at arbejde? Er det rigtigt, som kritikerne hævder, at folk vil lægge sig på sofaen? 2. De dynamiske effekter i økonomien, hvis man indførte en ordning af denne karakter.

Det centrale i projektet er, at basisindkomst gives uden betingelser – rådighedsforpligtelser og modregning og tilhørende kontrolapparat sættes på standby.

Før et projekt iværksættes: 1. Skal der gennemføres et grundigt researcharbejde, 2. Sikres at der er lokale ildsjæle, der vil være med til at bære projektet igennem, og 3. En række interessenter må inddrages eller som minimum tages i ed.

       Ebbe skitserede to muligheder for et pilotprojekt:

1        Forsøg med basisindkomst på Bornholm.

Alle borgere med bopæl på Bornholm, der modtager enten kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, tilbydes at deltage i projektet. Det består af følgende elementer. Understøttelsen erstattes af en basisindkomst i form af en skatterabat på 96.000 kr/år kombineret med en fast flad skatteprocent på 60 procent. Modregningskravet sættes ud af kraft. Det betyder, at alle der er tilmeldt denne ordning kan tjene lige så meget de vil, men skal betale 60 procent i skat af den indkomst, de tjener. Almindelige lønmodtagere er ikke omfattet af ordningen og mærker derfor ingen forskel. De fortsætter deres liv som om intet var hændt.

2        Udvalgte faggrupper: Musikerforbundet, Skuespillerforbundet, Forfattere og selvstændige (medlemmer af ASE).

Når det lige præcis er dem, der er valgt, er grunden den, at netop disse fagforeningers medlemmer er særligt ramt af rådighedskrav og aktiveringspligt, herunder pligt til at søge alle mulige irrelevante jobs. Både musikere og skuespillere er typisk engagerede i tidsbegrænsede job og har derfor ledighedsperioder ind imellem. I disse perioder skal de stå til rådighed, og en musiker må fx ikke lægge en demo af sin musik ud på nettet, så længe han/hun oppebærer understøttelse.

Hvis rådighedskravet og aktiveringspligten forsvinder, bliver det op til folk selv at tage vare på deres liv. Og som sagt: Hvis det går som andre steder i verden, hvor dette har været praktiseret, vil det give en række dynamiske effekter i lokalsamfundet i form af øget økonomisk aktivitet, øget omsætning, vækst og beskæftigelse.

3        Debat

Ebbes oplæg gav anledning til en livlig debat. Nogle stillede spørgsmål ved, om det ikke burde gælde alle bornholmere, hvilket på den anden side antagelig ville betyde, at man fik vanskeligere ved at etablere et sådant pilotprojekt, fordi det betød ændring af flere lovgivningsområder, bl.a. skattelovgivningen. Det endte med, at der blev nedsat en lille gruppe, der arbejder videre med spørgsmålet.

I debatten blev det også nævnt, at man kunne lave et pilotprojekt, hvor man indførte individualprincippet i social- og arbejdsmarkedslovgivningen d.v.s. tildelte sociale ydelser individuelt uanset familieforhold, og at man afskaffede varighedsbestemmelser for modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse og sygedagpenge.

Erik Christensen rundede rækken af oplæg af med at takke for det pæne fremmøde og takkede ligeledes Per Sørensen for hans betydelige indsats for bevægelsen, ikke mindst den økonomiske støtte, han har ydet ved overdrage foreningen alle sine honorarer for foredrag o.l. og ved gennem mange år at sikre mødelokaler, overnatning og forplejning på Brandbjerg Højskole.

Referat af BIEN Danmarks (Borgerlønsbevægelsen) generalforsamling lørdag den 9. marts 2013 kl. 16-17 i Vanløse Kulturhus

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag (skal være sekretariatet i hænde senest 22/2)

5. Fastsættelse at kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor

1        Valg af dirigent

Erik Christensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssig indvarslet.

2        Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

Bestyrelsen havde udarbejdet en beretning, som Erik Christensen oplæste. Den er efterfølgende blevet lagt ud på foreningens hjemmeside. Den blev godkendt.

3        Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Per Sørensen gennemgik regnskabet som viste et overskud pr. 31.12. 2012 på 8.762,94 kr. og en ultimo formue på kr. 13.539,14. I forhold til sidste år var det en væsentlig forbedring. Regnskabet blev godkendt.

 

4        Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til sekretariatet.

5        Fastsættelse at kontingent

Bestyrelsen indstillede, at årskontingentet på 200 kr. for A-medlemmer blev fastholdt.

6       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Erik Christensen, Karsten Lieberkind, Ebbe Lauridsen, Per Sørensen og Michael Husen blev genvalgt. Benet Hermind og Dorte Kolding blev nyvalgt.

7        Valg af revisor

Jørg Gaugler blev genvalgt som revisor

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning:

Formand: Erik Christensen. Næstformand og international sekretær: Karsten Lieberkind, Sekretær og kasserer: Michael Husen.