2015 – Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde og generalforsamling 28. februar på RUC.

Formanden Erik Christensen bød velkommen og fortalte lidt om den historiske udvikling af tanken om borgerløn/basisindkomst i Danmark. Ideen var udbredt og meget omtalt i perioden 1970 – 1990, hvorefter den har ligget underdrejet i nogle årtier, men nu ser det ud til, at der igen er en stigende interesse for tanken. Det gælder ikke kun i Danmark, verden over er der folk, der taler om, forsker i og eksperimenterer med ubetinget basisindkomst (UBI) som løsning på fattigdomsproblemer, stigende ulighed og utryghed og de store ændringer i økonomi og teknologi, der foregår. BIEN Danmark er medlem af og samarbejder med både den verdensomspændende organisation Basic Income Earth Network (BIEN) og den europæiske organisation Universal Basic Income Europe (UBIE).

Konference om finansiering af basisindkomst

aarsmoede_2015
Kim Petersen (økonom) præsenterede en regnearksmodel af de umiddelbare økonomiske konsekvenser, hvis en ubetinget basisindkomst blev indført nu. Regnearksmodellen (som er tilgængelig via BIEN Danmarks hjemmeside) kan fodres med de input-parametre, man ønsker: basisindkomstens størrelse for forskellige aldersgrupper samt skatteprocenterne for forskellige indtægtsniveauer ud over basisindkomsten. Herefter kan man aflæse resultaterne både for statsbudgettet og for enkeltpersoner med forskellige indkomstniveauer. Kim Petersen understregede, at modellen kun viser konsekvenserne her og nu – ikke de dynamiske effekter, der evt. vil indtræffe som følge af indførelsen af UBI. Han understregede også, at den økonomiske situation i et land som Danmark er sådan, at hvis viljen til at indføre UBI er til stede, så er der også råd til det.

Jimmy Due (fra Retsforbundet) fremlagde et regneeksempel, hvor bl.a. indførelse af fuld grundskyld (i eksemplet en grundskyld på 6%) medvirker til at finansiere en UBI. I regneeksemplet bliver al indtægt ud over UBI beskattet med 50%.

Søren Ekelund (iværksætter) fremlagde en model for finansiering af UBI, der medtager nogle forventede dynamiske effekter af indførelse af basisindkomst. I denne model er basisydelsen sat forholdsvis højt: 20.000 kr./md for alle danske statsborgere, dvs. højere end det højeste niveau for eksisterende overførselsydelser. Blandt de positive effekter i regnestykket kan nævnes: lønsænkning for ansatte i staten og i afledte job hos leverandører til det offentlige, lavere udgifter til sundhedsvæsenet, større importindtægter pga. bedre konkurrenceevne, offentlig investering i overskudsgivende virksomheder m.m. Modellen kan ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Herefter generalforsamling.

 

Generalforsamling 2015


1. Valg af dirigen
t

Johannes Lund blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet. Michael Husen blev valgt som referent.

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

Bestyrelsens beretning var i forvejen udsendt til medlemmerne. Erik Christensen henviste til denne og nævnte bl.a., at selv om EU-underskriftindsamlingen der afsluttedes i begyndelsen af 2014 ikke gav et tilstrækkeligt antal stemmer, var det alligevel opmuntrende, at over 3.000 havde skrevet under i Danmark.

De prioriteringer, foreningen har i 2015 er bl.a.:

  • I slutningen af marts afholdes en BIEN konference i Slovenien. Foreningen forsøger at sende en repræsentant til denne.
  • Deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni. Foreningen lejer igen i år et telt og forsøger at få nogle interessante debatter og indlæg på programmet.
  • Til efteråret (november) afholdes en nordisk konference om basisindkomst i Oslo. Her satser foreningen på at være repræsenteret.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Michael Husen gennemgik hovedpunkterne i regnskabet, som viser et underskud på kr. 2.755 og en ultimo formue på kr. 6.733. Det er lidt problematisk, at foreningen ikke har flere betalende medlemmer, men vi håber på at kunne overtale nogle af de eksisterende B-medlemmer og andre sympatisører til at tegne sig for betalende medlemskab. Det er dyrt at drive kampagner, trykke brochuremateriale og deltage i konferencer. Langt den største udgift i 2014 var deltagelsen i Folkemødet på Bornholm, og denne deltagelse var kun mulig, fordi vi fik støtte fra både fonde og privatpersoner. I 2015 søger vi fondsmidler igen for at finansiere deltagelse i Folkemødet.

 

 

4. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag om en ændring i paragraf 3 i vedtægterne, gående ud på at vi fremover kun skal have én slags medlemskab i stedet for opdelingen i A- og B-medlemskab. B-medlemmer vil blive opfordret til at skifte til A-medlemskab og ellers blive overført til en liste over modtagere af nyhedsbreve. Forslaget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at bevare kontingentet uændret på 200 kr./år og 100 kr./år for studerende.
Fra og med næste år vil vi opkræve kontingentet først på året, så det kan være indbetalt inden den ordinære generalforsamling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Af de bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt på forrige generalforsamling, har følgende ikke ønsket genvalg: Ebbe Lauridsen, Hanne Wolter og Eva Gro Andersen. De resterende bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg og herudover opstillede 6 personer. Alle opstillede blev valgt, og bestyrelsen består herefter af flg. 11 personer: Erik Christensen, Karsten Lieberkind, Michael Husen, Dorte Kolding, Martin Garcia, John Niss Hansen, Søren Skogstad Nielsen, Helle Wisbech, Jon Seemann Pedersen, Christian Verdoner Larsen og Roberta Maria Brito. Bestyrelsen vil konstituere sig på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af revisor

Jørg Gaugler blev genvalgt som revisor.

8. Det internationale samarbejde

Vi fortsætter samarbejdet og kontakten med både BIEN, UBIE og vore nordiske venner. Vi planlægger deltagelse i både den europæiske konference i Slovenien i marts og den nordiske konference i Oslo.

9. Eventuelt

Det blev debatteret, hvordan foreningen og dens arbejde kan styrkes. Hanne Møller fremhævede flg. indsatspunkter:

  • Vi bør støtte og opfordre til dannelse af lokalgrupper
  • Arbejde for at få flere betalende medlemmer
  • Vores pjece-materiale bør holdes bedre opdateret
  • Vi skal prøve at rekruttere flere unge medlemmer
  • Søge flere fonde om støtte til kampagner (hertil svarede Erik Christensen, at vi allerede er i gang med at søge en række fonde specifikt til at finansiere vores deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2015).

Det blev foreslået, at når vi flytter B-medlemmer til nyhedsbrevlisten, skal de opfordres til at tegne almindeligt betalende medlemskab.

Helle Wisbech foreslog, at medlemmer, der trods en rykker ikke betaler kontingent, bliver ringet op og spurgt hvorfor.

Michael Husen opfordrede folk til at henvende sig, hvis de har gode ideer til forbedring af vores hjemmeside.

Den nye bestyrelse

På et bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig. Erik Christensen ønskede at træde tilbage som formand efter mange år på posten, og herefter blev Dorte Kolding udpeget som formand, Helle Wisbech som næstformand, Michael Husen som sekretær og kasserer og Jon Pedersen som international sekretær.