2016 – Generalforsamling

Referat af BIEN Danmarks generalforsamling 5. marts 2016 på RUC.

1. Valg af dirigent og referent
Johannes Lund vælges til ordstyrer og Roberta Brito vælges til referent.
Johannes indleder med at fortælle, at der ikke er nogen indsendte forslag til vedtægtsændringer, og forklarer reglerne med hensyn til opstilling til bestyrelsen samt opfordrer de interesserede til at stille op.

2. Formandens beretning
Mundtlig beretning af Dorte Kolding:
Dorte indleder med at rose det høje aktivitetsniveau i året, der er gået.  Der er tale om 10 foredrag og debatmøder, 10 events på Folkemødet, 4 deltagelser på konferencer/festivaler/gadeaktioner, 5 avisartikler og blogindlæg med afledte debatter, 2 radioudsendelser. I alt 31 udadvendte aktiviteter, hvor 10 af dem foregik alene i januar/februar 2016. Det høje aktivitetsniveau i januar/februar skyldes sandsynligvis den debat, der blev affødt af artiklen i Dagbladet Information ”Tiden er moden til borgerløn”. Medlemstallet er alene i januar også steget med 30 nye medlemmer, hvilket svarer til medlemstilgangen hele sidste år.

Det næste år er udfordringen at holde det høje aktivitetsniveau. Bestyrelsen vil som det første gennemarbejde de mange tanker og idéer, der er kommet frem i dagens debat og indarbejde dem i arbejdsprogrammet.

Ud over at tage imod alle de udfordringer og invitationer til deltagelse, som vi modtager, samt at tage del i den løbende debat i trykte og virtuelle medier, har vi konkrete planer om følgende:

– Deltagelse i stiftende årsmøde/generalforsamling i Miljøpartiet De Grønne. Toke Ernstsen er som bidragyder til en af finansieringsmodellerne på BIEN’s hjemmeside blevet inviteret til at bidrage med en model for UBI til det nystiftede partis program.

– Deltagelse i Økobevægelsens festival i maj måned i Hvalsø, Lejre Kommune, ”Det fælles Bedste”. Helle Wisbech, BIENs bestyrelse og Lars Myrthu, leder af Øko-Net, vil lave en workshop under titlen ”Bæredygtig lokal fødevareforsyning og Basisindkomst”.

– Deltagelse på Folkemødet i Allinge 2016. I år bliver det uden telt som de to foregående år. I stedet vil vi prøve med et andet mere mobilt koncept, hvor i stedet for at folket kommer til BIEN, vil BIEN komme til folket,. Vi vil bevæge os rundt på festivalområdet og deltage i udvalgte organisationers debatter. Vi skal uddele materiale og holde taler fra Speakers’ Corner.

– Deltagelse i Verdenskongressen i Seoul 2016. Jon Seemann Petersen, Søren Ekelund og Andreas Mulvad deltager fra Danmark med hver sin workshop:
Andreas: Philosophical Considerations on the Role of Universal Basic Income
Jon: Framing i spørgeundersøgelser
Søren: UBInow

– Nordisk konference i efteråret på Christiansborg i samarbejde med Alternativet.
Konferencen skal oplyse om de forsøg, der er sat i gang i Finland og i flere hollandske byer og styrke samarbejdet mellem de nordiske landes UBI-bevægelser. Datoen er netop fastsat til d. 22.-23. september i uge 38, der også er den internationale UBI-uge.

– Samarbejde med Samfundstanken og Syntesetanken, CEVEA og de partier, der går ind for UBI.

– Fortsat følge med i udviklingen internationalt og formidle det på Facebook og på hjemmesiden.

– Deltage i de løbende debatter på de sociale medier.

– Udvikle på de økonomiske modeller og få dem testet af økonomer.

– Holde oplæg rundt omkring i landet på uddannelsessteder, højskoler og i foreninger.

– Arbejde videre på at få lokalforeninger op at stå.

– BIEN Danmark har stadig en stor opgave i af få medlemstallet op. Der er lavet et fyldigt idékatalog, og de mange små og store skibe venter kun på at blive sat i søen i den takt vores ressourcer tillader det. Det, der er nært forestående, er at reklamere mere på Facebook, lave go-cards og en pixibog, der besvarer UBI-spørgsmålene: hvad, hvorfor og hvordan – tydeligt og sjovt.

Så der er allerede sat mange små og større skibe i søen.

– Pilotprojekter
Et skib, der ikke kun er en plimsoller, men en supertanker, er at få et eller flere pilotprojekter op at stå i Danmark. Det skal ske med forankring i politiske partier, universiteter, kommuner, regioner, fagbevægelse og interesseorganisationer. Det er ikke noget, der kan bygges op på en nat og ikke et projekt, BIEN Danmark som sådan kan stå for. Men nogen skal være med til at starte, og der er vores formål og idégrundlag centralt. Igen har Alternativet erklæret sig åbent over for et sådant nationalt eksperiment. Og andre politiske bevægelser og partier, der har UBI på deres program, forventes at bakke op, fx Retsforbundet, Piratpartiet, Visionspartiet, Miljøpartiet De Grønne. Det er ikke partier, der har magt som de har agt, men de har karakter af protestpartier, der gerne så en anden politisk dagsorden i Danmark. Og når man ser, hvad Alternativet har formået ved en nedefra og op-mobilisering, som foreløbig har medført ni mandater i Folketinget, kan man håbe, at Holger Danske er ved at vågne under Kronborg, så kampen for et mere retfærdigt og visionært system kan få danskerne til at tro på, at en forandring er mulig.

Dorte Kolding benytter lejligheden til at lykønske Erik Christensen for, som blogger på Modkraft, at være én ud af 25 vindende bloggere af The Blogconomy Awards 2015. Vinderne udvælges af Pengetiltiden. Eriks indsats begrænser sig jo ikke til 2015, for gennem de sidste 40 år har han produceret og advokeret for sagen, vedholdende og indædt, oplagt og skarpt, og altid med afsæt i den herskende politiske debat. Erik takkes for indsatsen i foreningen, som han har sat sit dybe fingeraftryk på og fortsat gør det.

Afslutningsvis takker Dorte for et godt år og den flyvende start i 2016, og ser frem til at debatten om UBI vil brede sig, så snakken om denne realistiske utopi vil brede sig til alle spiseborde, kantiner, skurvogne, i hjemmene, på uddannelsessteder og arbejdspladser og at BIEN Danmark vil blive en forening, der vil være kendt som det, den er, så folk ikke længere tror, det er en sparekasse eller en biavlerforening.

For at komme nærmere det mål er der brug for både penge og tid, men det har jo altid vist sig, at selv om vi  synes, vi er i bekneb for begge dele, lykkes det at gøre en masse ting ved fælles indsats. Og det vil det også komme til i det kommende år.

Så der er brug for mange hænder og hoveder, og hvis der sidder nogen her, der er interesseret i at investere i deres egen og Danmarks fremtid, enten som formelle medlemmer af bestyrelsen eller som aktive medlemmer, man altid kan henvende sig til for at få løst en konkret opgave, er I mere end velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen eller at skrive jer på en mailliste, der hænger der.

Til sidst takker Dorte bestyrelsen for en fantastisk og engageret indsats. Tak også til alle I andre, der i årets løb har gjort en indsats på den ene eller den anden måde.

2.1. Ordstyrer spørger om der er spørgsmål og kommentarer til beretningen.
Leo Nygaard: Det er irriterende at høre forskellige betegnelser, hvad angår både foreningens navn og basisindkomst/borgerløn. Vi hører ofte: BIEN (med fransk udtale), BIEN (ligesom insektet), basisindkomst netværk og netværket for basisindkomst. Det samme med UBI, basisindkomst og borgerløn. Leo argumenterer for, at dette ikke er hensigtsmæssigt, for når vi som organisation ikke er konsistent med hvilke navne/begreber, vi anvender, hvordan kan vi så forvente, at offentligheden skal kunne stifte bekendtskab med foreningen og basisindkomst-begrebet?
Erik Christensen: forklarer, hvorfor foreningen er gået fra at bruge begrebet borgerløn til basisindkomst. Foreningen kalder sig både for BIEN og Netværk for Basisindkomst. Erik mener, at begrebet borgerløn begynder at blive brugt og opfattet positivt igen (refererer til artiklen i Dagbladet Information ”Tiden er moden til borgerløn”). Erik mener, at det er en fordel at være pluralistisk, og vi må acceptere, at sproget har forskellige nuancer.
Johannes Lund: Minder de tilstedeværende om, at begrebet basisindkomst blev valgt som normen frem for borgerløn pga. af en undersøgelse, der viste, at borgerløn blev brugt negativt i medierne.

Alle godkender beretningen.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Erik Christensen aflægger regnskab i stedet for kassereren Michael Husen, som desværre er blevet syg. Regnskabet er godkendt af revisor. Der er 28.000 kr. i overskud. 190 medlemmer, 30 nye medlemmer siden januar. Kontingentet giver ikke så meget, men foreningen lever af gaver fra fonde og enkelte personer. Folkemødet kostede 35.000 kr., men der er kommet gaver fra venner, GAIA fonden, Samfundstanken, m.fl., som tilsammen har givet 55.000 kr. Salget af bøger har givet underskud, da vi formentlig har købt flere bøger, end vi har solgt. Der er også blevet brugt penge på kontorartikler og deltagelse i konference i Slovenien. Derudover er foreningen blevet registreret i Foreningsadministrator og Nets, som er et administrationssystem for medlemskab og kontingent. Dette forventes at give flere penge næste år, da systemet gør tilmelding og opkrævning lettere.
Regnskabet godkendes af alle.

 

 

4. Indkommende forslag
Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget er godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ordstyrer forklarer, at man skal have mere end 25% af de afgivne stemmer for at blive valgt.
Bestyrelsen kan bestå af max 12 personer.  Der er 10 kandidater, og hver stemmeberettiget kan maks. afgive 10 stemmer, altså man kan kun give én stemme på hver kandidat. Tre kandidater er ikke til stede.

Præsentation af kandidater:
Erik Christensen: Har været med til at oprette foreningen, har været formand og siddet i bestyrelsen i mange år.
Søren Skovstad Nielsen: Har siddet i bestyrelsen det seneste år, og er interesseret i arbejdet med økonomiske modeller. Søren mener, at foreningsarbejdet skal tage udgangspunkt i mødet med mennesker, og han mener, at basisindkomst skal sælges som noget, der er med til at øge glæden i samfundet.
Jens Wamsler (ikke til stede): Erik Christensen fortæller, at Jens er cand.polit., tidligere medlem af De Grønne, og har arbejdet i nogle ministerier bl.a. Beskæftigelsesministeriet. Jens har tidligere arbejdet med forskellige beregninger. Jens er allerede et aktivt medlem og har været tilknyttet økonomiarbejdsgruppen.
Dorte Kolding: Er formand for BIEN Danmark og har siddet i bestyrelsen i 5 år. Interessen for foreningen begyndte efter at have læst en artikel af Erik Christensen, som gjorde indtryk på hende, da hun var meget interesseret i borgerlønsdebatten i 80’erne.
Helle Wisbech: Er næstformand, har været medlem i 2 år og har siddet i bestyrelsen 1 år. Helle begyndte at være aktiv i BIEN i forbindelse med deltagelse på Folkemødet i 2014.
Jon Seemann Pedersen: Har siddet i bestyrelsen 1 år, og har haft ansvar for internationale relationer. Jon deltog i konferencen i Slovenien i 2015, og forventes at deltage i BIEN Kongressen i Seoul i 2016, hvor han skal præsentere en artikel om, hvordan man framer UBI.
Bjarne Riisgaard (ikke til stede): Er medlem og meget aktiv i debatterne på Facebook. Bjerne er blevet opfordret af Erik Christensen til at stille op pga. hans engagement i debatten på de sociale medier.
Karsten Lieberkind: Har siddet 13 år i bestyrelsen, hvor han tager sig af det internationale arbejde og vedligeholdelse af udenlandske kontakter. Karsten er filosof og filolog og interesserer sig for de filosofiske aspekter af UBI. Karsten bidrager også til at holde gang i debatten på Facebook, YouTube og Twitter.
Michael Husen (ikke til stede pga. sygdom): Michael er bestyrelsesmedlem og kasserer. Michael har arbejdet hårdt på at lave vores fine hjemmeside, og står også for at opdatere den. Derudover står Michael for redigering af nyhedsbrev, vedligeholdelse af medlemskartotek og regnskabsføring. Dorte opfordrer de tilstedeværende medlemmer til at stemme på Michael, da han er uundværlig.
Toke Ernstsen: Har deltaget i nogle bestyrelsesmøder som observatør det sidste halve år, da han blev opfordret til at blive aktiv pga. sin interesse for finansieringsspørgsmålet. Toke mener, at bestyrelsesarbejdet er vigtigt for at udbrede kendskabet til UBI. Toke er blevet kontaktet af partiet De Grønne og bedt om at bidrage til formulering af et forslag om UBI.

Samtlige 10 opstillede blev valgt. Stemmeoptælling: 17 stemmer på hver af de 10 kandidater. Efterfølgende har Bjarne Riisgaard trukket sig fra bestyrelsen, som herefter består af 9 medlemmer.

7. valg af revisor
Jørg Gaugler bliver genvalgt som revisor.

8. Evt.
Benét Hermind: Informerer om 3. POLA (politisk laboratorium hos partiet Alternativet) med fokus på de økonomiske aspekter af pilotprojekter. Dette afholdes i Aabenraa den 7. marts. Benét poster invitationen på BIEN’s Facebook-side.
Dorte Kolding: Informerer om Gå-hjem-møde den 15. marts hos CEPOS. Titel: Kan borgerløn være liberal? Dorte opfordrer BIEN’s bestyrelse og medlemmer til at møde op. Adressen er Landegreven 3, 3. 1301 Kbh. K.
Erik Christensen: Fortæller om et møde med Josephine Fock, hvor der blev aftalt afholdelse af konference om basisindkomst-eksperimenter. Alternativet er ikke gået all in på idéen, men de vil gerne være med til at tænke i eksperimenter/pilotprojekter.
Karsten Lieberkind: Fribilletter til live udsendelse i DR Odense den 10. marts 20-21:30 om den voksende ulighed. BIEN Danmark var inviteret til at deltage, men der blev ikke plads i programmet.
Peter: Roser cafédebatten, som har fungeret meget godt.
xxxxx: Synes det er ærgerligt, at BIEN ikke længere skal have telt på Folkemødet i år 2016.
Helle Wisbech: Forklarer, at vi vil prøve at gøre et godt stykke arbejde på trods af ingen telt, og forklarer de overvejelser, vi har haft om pris samt det med at være bundet til teltet og ikke komme ud og møde andre mennesker på pladsen.
Søren Ekelund: Fortæller om ”Huset Bærdygtighed”, som er et samarbejde mellem forskellige iværksættere. De tager muligvis til Folkemødet og deler telt. Søren byder BIEN Danmark velkommen til at være med i teltet, hvis de altså kommer af sted.
Dorte K: Forklarer, hvor hårdt det er at have telt, specielt med hensyn til ikke at kunne komme ud og deltage i andre arrangementer og samtale med mennesker, som ikke kommer forbi vores telt. Dorte nævner idéen om at låne cykler og lave lidt PR.
Johannes: Tilbyder hjælp til at finde cykler, da han har mange kontakter.
Leo: fortæller, at han i 5 år nu har skrevet breve til LA om UBI, hvor han forsvarer, at UBI er en liberal idé. Leo opfordres til at deltage i CEPOS’ gå-hjem-møde den15/03.

Johannes takker for god ro og orden og roser café-stemning og -rokering.

Dorte afslutter med at takke for dagen.

———————————————

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Dorte Kolding som formand, Helle Wisbech som næstformand, Michael Husen som sekretær og kasserer. Karsten Lieberhind og Jon Seemann Pedersen deles om funktionen som international sekretær.