2017 – Generalforsamling

Referat fra BIEN Danmarks generalforsamling lørdag d. 25. marts 2017 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads, København.

1: Valg af dirigent

Johannes Lund blev valgt som dirigent og Michael Husen som referent.

2. Formandens beretning

Beretningen var i forvejen lagt på hjemmesiden basisindkomst.dk, og formanden Dorte Kolding gennemgik den i let forkortet form på generalforsamlingen.

Fra den efterfølgende debat kan nævnes:

 • Jon Seemann Pedersen fortalte, at Søren Ekelund fra SamfundsTanken savnede en omtale i årsberetningen af SamfundsTankens støtte til UBI Nordic konferencen. Støtten bestod i at stille med mandskab til betjening af A/V-anlægget og hjælp til fiilmholdets opkobling til anlægget. Bestyrelsen beklagede forglemmelsen og lovede at tilføje disse oplysninger til beretningen.
 • Jakob: Der bør lægges mere vægt på at støtte lokale initiativer og fokusere på danske forhold for UBI i modsætning til de internationale aspekter.
 • Benét Hermind: foreslår samarbejde med kommunerne i det lokale arbejde.
 • Peter Mølgaard: Ros til bestyrelsen for det store arbejde.
 • Helle Wisbech: Forslag om at udarbejde undervisningsmateriale og stille det til rådighed for spontant opståede lokale grupper – snarere end at foreningen selv skal tage lokale initiativer.
 • Erik Christensen: Mht. lokalgrupper er Alternativet allerede godt i gang. Vi skal ikke konkurrere med dem og ikke lave en formel struktur for lokalgrupper i vores regi.
 • Annette (fra Alternativets borgerlønsgruppe): BIEN Danmark har givet os en god start. Det er godt, at BIEN Danmark ikke er en del af Alternativet, men at de to er indbyrdes uafhængige.
 • Martin (BIEN Danmarks måske kommende praktikant): [ ??? ]
 • Niels Simon (fra Alternativets borgerlønsgruppe): Der er et godt parløb mellem os og BIEN. Et fornuftsægteskab. Kan oplyse, at der på Alternativets landsmøde 28. maj er afsat 1 1/2 time til borgerlønsdebat. Der er en god intern kommunikation om det inden for Alternativet.
 • Benét Hermind: Også Retsforbundet og De Nye Grønne har borgerløn på dagsordenen. Vi bør formidle information om lokale aktiviteter.
 • Søren Skogstad: En idé: Vi kunne tilbyde foredrag til oplysningsforbundene og foreninger for også at komme ud på den måde.
 • Erik Christensen: Gamle enhedslistemedlemmer må se at komme frem nu! Jeg ser, at der er flere gamle enhedslistemedlemmer til stede.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren, Michael Husen, fremlagde hovedpunkterne i regnskabet. Vi fik et underskud på 8.656 kr., hvilket især skyldes UBI Nordic konferencen i september, som netto kostede foreningen ca. 32.000 kr.

Foreningen revisor, Jørg Gaugler, har måttet træde tilbage pga. af sygdom, og Per Sørensen (tidligere kasserer og sekretær i BIEN Danmark) er trådt til og har revideret og godkendt regnskabet for 2016.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsætter uændret, så et almindeligt medlemskab fortsat koster 200 kr. pr. år og et studentermedlemskab 100 kr. pr. år.

Forslaget om kontingent blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle i den siddende bestyrelse genopstillede, og derudover opstillede Jakob Krarup Andreasen og Niels-Simon Larsen.

Alle opstillede blev valgt, således, at bestyrelsen herefter består af: Dorte Kolding, Helle Wisbech, Michael Husen, Karsten Lieberkind, Erik Christensen, Jon Seemann Pedersen, Søren Skogstad Nielsen, Toke Ernstsen, Jens Wamsler, Jakob Krarup Andreasen og Niels-Simon Larsen

Bestyrelsen vil konstituere sig på et bestyrelsesmøde fredag d. 31. marts 2017.

7. Valg af revisor

Søren Chr. Lund blev valgt til revisor.

8. Eventuelt

Der blev udtalt ønske om at sørge for mikrofon til næste års generalforsamling.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde 31. marts 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Dorte Kolding som formand og sekretær, Søren Skogstad som næstformand og Helle Wisbech som kasserer. Michael Husen fortsætter som webmaster og Karsten Lieberkind fortsætter som international sekretær.