Vedtægter – marts 2018

Vedtægter for foreningen ”BIEN DANMARK (Borgerlønsbevægelsen)”

(Som vedtaget på den stiftende generalforsamling og senest revideret på generalforsamlingen den 17. marts 2018)

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen) og er en forening af personlige medlemmer med interesse for ubetinget basisindkomst.

$ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er indførelse af borgerløn i Danmark, dvs. en ubetinget basisydelse til alle borgere i landet.

§ 3. Medlemmer
Medlemskab af foreningen er åbent for alle, men forudsætter kontingentbetaling. Medlemskabet udløser stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar kvartal i forbindelse med et årsmøde og indkaldes med mindst 30 dages varsel med e-mail og/eller brev med oplysning om dagsorden, som skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt det kræves.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dag efter, at flertallet af bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer stiller krav herom, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Motiveret dagsorden indsendes til bestyrelsesformanden samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

§ 6. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, der vælges for et år af gangen på generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Hver stemmeberettiget råder over et antal stemmer (dog max. 12) svarende til antallet af opstillede kandidater. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. For at opnå valg skal en kandidat modtage et antal stemmer, svarende til min. 25 % af antallet af fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de indvalgte er til stede. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden og den anden skal være kassereren. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden

§ 7. Regnskab
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Ændringer af vedtægter
Ændringer af vedtægter kan finde sted på generalforsamlingen, når forslag herom er indsendt rettidigt inden denne. Vedtægtsændringer forudsætter, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte går ind herfor.

§ 9. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Der skal samtidig træffes beslutning om anvendelsen af foreningens midler til sociale eller almennyttige formål.