2005 – Medlemsbrev vedr. generalforsamlingen i januar

Til vore medlemmer:

Generalforsamlingen på årsmødet i Odense, 22. januar 2005

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændring til behandling under dagsordenens punkt 4:

§ 6. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, der vælges for et år af gangen på generalforsamlingen. Afstemningen er skriftlig. Hver stemmeberettiget råder over et antal stemmer (dog max. 12) svarende til antallet af opstillede kandidater. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. For at opnå valg skal en kandidat modtage et antal stemmer svarende til min. 25% af antallet af fremmødte stemmeberettigede.Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de indvalgte er til stede. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Den foreslåede tilføjelse er vist med kursiv

Vedrørende punkt 6 – valg af bestyrelse – har Jørg Gaugler og Peter Voss tilkendegivet, at de ikke modtager genvalg, den øvrige bestyrelse, at de modtager genvalg.

Med venlig hilsen

BORGERLØNSBEVÆGELSEN

PS: Henrik Dahl vil i sit ugentlige program ”Duellen” i DR1 onsdag den 26. jan kl. 10.00 duellere med Erik Christensen om borgerlønsidèen.

PSS: Hvis du har fået en e-mailadresse, så vil jeg gerne have, at du sender en mail til:

perso@stofanet.dk, så vi kan benytte den i fremtiden