2005 – Referat af årsmøde

Nyhedsbrev 2005/1

Årsmødet den 22.jan. 2005 i Odense.

Referat af generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere:Henning Jakobsen blev valgt som dirigent, Erik Christensen som referent. Poul Gunder Nielsen og Per Sørensen blev valgt som stemmetællere.

2. Formandens beretning: Jørg Gaugler aflagde beretning (se vedhæftede skriftlige beretning). Beretningen foranledigede en debat om, hvorvidt arbejdet i bestyrelsen havde været fokuseret nok og om prioritering af arbejdet de tre b’er – bevæge, bevise, bemærke) med at overbevise (bevæge) befolkningen, bevise borgerlønnens realisme, og gøre borgerlønstanken kendt (bemærket) i offentligheden.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Per Sørensen fremlagde regnskab med følgende poster:

Driftsregnskab 2004:

Indtægter:

Bidrag………………… kr. 9515,25

Kontingenter………… -8625,00

Kr.18140,25

Udgifter:

Tryksager. kr.861,80

Porto m.v.- 2324,30

Landsmøde- 1000,00

Transp.ref.– 9291,20- 13477,30

Årets overskudkr. 4662,95

Saldo pr. 1/1 2004– 14316,51

Formue pr. 31/12 04kr. 18979,46

Kassereren fremlagde revisors bemærkninger, der gik på, at regler for dækning af transportudgifter tilsyneladende ikke var helt konsistente, hvilket tages op i den nye bestyrelse, dels at. Regnskabet godkendtes.

4. Indkomne forslag: Johannes Lund havde indsendt forslag til ændring af § 6, således at der blev tilføjet følgende afsnit vedrørende valg af bestyrelsen: ” Afstemningen er skriftlig. Hver stemmeberettiget råder over et antal stemmer (dog max. 12) svarende til antallet af opstillede kandidater. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. For at opnå valg skal en kandidat modtage et antal stemmer svarende til min. 25 % af antallet af fremmødte stemmeberettigede.”.

Ved afstemning om forslaget stemte 7 for ændringen, 3 undlod og 1 stemte imod. Det betød at forslaget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent: Det blev med 10 stemmer for og 1 imod vedtaget at fastholde kontingentet på 125 kr. pr. år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende blev valgt: Per Sørensen, Tina Frederiksen, Erik Christensen, Henning Jakobsen, Johannes Lund, Søren Christian Lund, Peter Mølgård Nielsen og Karsten Lieberkind.

7. Valg af revisor: Bruno Jerup genvalgtes.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Johannes Lund.

Næstformand: Erik Christensen.

Sekretær: Henning Jakobsen.

Kasserer: Per Sørensen.

Web-redaktør: Søren Chr. Lund.

Efter en kort pause fortsattes årsmødet med et indlæg ved cand. polit. Preben Etwil fra den alternative velfærdskommission, der redegjorde for de tanker, man i kommissionen har om reformering af velfærdssamfundet. Indlægget affødte en ivrig pingpong mellem Preben Etwil og årsmødedeltagerne, hvorunder en lang række interessante synspunkter kom til udtryk fra begge sider.

Dahls duel: Den 26/1 duellerede Erik Christensen med Henrik Dahl i formiddagsprogrammet Dahls duel på radioens P1. Erik Christensen havde valgt Per Sørensen som sekundant. Det kom der en spændende udsendelse ud af. Den kan genhøres på:http://www.dr.dk/p1/dahlsduel/index.asp, hvor man også kan læse de 16 lytterbidrag, der blev affødt af udsendelsen. Samme uge var Niels Meyer som repræsentant for Minoritetsbevægelsen i P1 mandag formiddag. Her blev hovedemnet også borgerløn, så i den uge var der fokus på vores fælles sag.

Nye hvervefoldere: Vedlagt et prøvetryk af en ny folder. Den vil senere foreligge i en flerfarvet, attraktiv form, men med samme tekst. Foldere til uddeling til venner og bekendte kan bestilles på sekretariatet, og vil derefter blive leveret, så snart de foreligger.

Kontingentbetaling: Girokort vedlægges. Betaling kan som sædvanlig også ske til bankreg. nr. 1551, konto nr. 1691 9241.

Selv om vi har haft overskud i 2004, har vi brug for så mange betalende medlemmer som muligt. Gennemførelsen af aktiviteter har indtil nu været afhængig af vi ved velvilje fra forskelligt hold har kunnet gennemføre dem uden udgifter for foreningen, og selv om det er bekvemt, er det i det lange løb uholdbart.

Borgerlønsbevægelsens bestyrelse: Johannes Lund, Per Sørensen, Peter Mølgaard, Karsten Lieberkind, Tina Frederiksen, Jørg Gaugler, Henning Jakobsen, Erik Christensen

Borgerlønsbestyrelsen 2005

 

Formand: Johannes Lund

FU-medl. Rugårdsvej 820, Stillebæk

5474 Veflinge

tlf. 64 83 13 83 / 40 16 50 83

johannes@borgerloen.dk

formand@borgerloen.dk

NæstformandErik Christensen

FU-medl.Kronosvej 59 9210 Aalborg SØ

tlf./fax 98 14 51 12

erik@borgerloen.dk

naestformand@borgerloen.dk

Kasserer/ Per Sørensen

SekretariatSkovparken 420, 7190 Billund

FU-medl.tlf. 75 33 86 89,

per@borgerloen.dk

sekretaer@borgerloen.dk

kasserer@borgerloen.dk

ProtokolførerHenning Jakobsen

/mødelederKøbenhovedvej 12

6630 Rødding

tlf. 74 84 73 06 / 22 30 84 85

fax 74 84 73 05

henning@borgerloen.dk

referent@borgerloen.dk

WebredaktørSøren Chr. Lund

Dybbølsgade 14

1721 København

tlf. 33 22 31 30 / 22 30 76 19

soeren@borgerloen.dkwebmaster@borgerloen.dk

 

 

Tina Frederiksen

Bøgehegnet 105 3. tv

2670 Greve

tlf. 43 61 24 43rff@ruc.dk

tina@borgerloen.dk

Karsten Lieberkind

Hesselhøj 24

3210 Vejby

tlf. 48 71 18 95k.lieberkind@mail.tele.dk

karsten@borgerloen.dk

 

Peter Mølgård Nielsen

Dannebrogsgade 39 B, 5. tv

1660 København V

tlf. 33 25 49 42

pmn@ruc.dk

peter@borgerloen.dk