2006 – Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 28/1 2006:

Til stede fra bestyrelsen:Karsten, Peter, Johannes, Per, Erik, Henning og Tina

Øvrige:Jens Skov, Unni Lise Paus, Vibeke Sjøberg, Martin Michelsen, Gunna Starck og Peter Forsing.

1)Per Sørensen blev valgt som dirigent

2)Beretningen blev fremlagt skriftligt, kommenteret af Johannes Lund og debatteret af de fremmødte. Taget til efterretning (se bilag 1)

3)Regnskabet blev godkendt (se bilag 2)

4)Ingen indkomne forslag

5)Kontingent uændret 125 kr. + mulighed for gratis medlemskab

6)Genvalg af hele bestyrelsen. Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

7)Jørg bragt i forslag som revisor (Per undersøger). Revisorsuppleant:Martin Michelsen

8) Intet under eventuelt

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet, med samme formand, næstformand, kasserer/sekretær og protokolfører.

Første bestyrelsesmøde: Lørdag d. 25. februar

Johannes indsamler bestyrelsesmedlemmernes ønsker til mødedatoer med henblik på en mødeplan for hele året.

 

Bilag 1:
Formandens beretning til fremlæggelse på Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 28/1 2006

BB har i det forløbne år haft som væsentligste mål at gøre borgerlønsideerne mere synlige i den offentlige debat om Danmarks sociale fremtid. Arbejdet har været baseret på et arbejdsprogram, som blev sat i søen af undertegnede på bestyrelsesmødet d. 8/1 2005. Nedenfor er hvert punkt i programmet forsynet med kommentarer til den aktuelle status:

  • Delmål (operationelt): mindst 15 gange i 2005 er BB at finde med et indlæg i ét af følgende medier: Information, Politiken, JP, Berlingske, EB, BT, DR, el. TV2 (herafmindst 5 gange i kronikstørrelse, længere interview, udsendelse el.l.)

Det har vist sig betydeligt vanskeligere end antaget at få optaget læserbreve, klummer endsige kronikker i dagbladene. Et betydeligt antal afslag har formentlig også medført mindre motivation til at kreere yderligere indlæg. Følgende er sendt til div. bladredaktioner med vekslende resultat til følge:

Henning Jakobsen:
KronikJyllands PostenIkke optaget
LæserbrevJyllands PostenOptaget

Erik Christensen:
LæserbrevJyllands PostenOptaget

LæserbrevInformationOptaget
Læserbrev Weekend-avisenOptaget

Per Sørensen:
KronikPolitikenIkke optaget
KronikPol, JP, InfIkke optaget

Det eneste store ”pressescoop” i det forløbne år var Erik Christensens deltagelse i Dahls Duel i P1 26. januar 2005. Det gav anledning til en del indlæg og diskussion på web-debatsiderne som er tilknyttet Dahls Duel-udsendelserne. Ugen op til folketingsvalget i februar var i øvrigt præget af en række indlæg om Borgerløn hovedsagelig i P1, hvor både Rune Engelbreth Larsen og Niels I. Meyer havde længere indlæg/interviews om emnet. Men debatten døde helt igen efter valget.

Erik har forfattet et indlæg om Borgerløn til det danske Wikipedia-leksikon

  • Linkbytning føres ud i livet.

Der har været rettet henvendelse til nogle få foreninger vedr. bytte af weblinks. Resultaterne fremgår af hyperlinken ”Links” nederst på BB’s webside.

  • Udsendelse af foldere i samarbejde med relevante foreninger.

Der er ikke foretaget noget vedr. dette.

Der er distribueret foldere ud til bibliotekerne rundt omkring i landet i den udstrækning en sådan central materialefordeling har været mulig.

  • Webside holdes løbende opdateret. Evt. total omstrukturering (f.eks. som projekt af multimediestuderende).

Websiden er i årets løb blevet nogenlunde jævnligt opdateret, men der har til tider været en del døde links og forældede oplysninger, der har fået lov at ligge rigeligt længe. Den manglende opdatering skyldes bl.a. at der ikke er sket så meget på Borgerlønsfronten, at der var noget at opdatere med. Opdateringsproblemet skyldes til dels også, at der kun er 1-1½Frontpage-kyndig i bestyrelsen. Der er absolut god grund til at omlægge websiden til et lettere redigerbart webside system, et ”Content Management” system el.l., men det har der ikke været ressourcer/energi til.

  • Finansieringsmodeller i pædagogisk form færdiggøres og formidles.

Der er i årets løb blevet redigeret et lille 20-siders hæfte med 3 forskellige finansieringsmodeller for indførelse af Borgerløn i Danmark. Hæftet er trykt i 500 eksemplarer.

  • Styrkelse af vores argumentationsgrundlag gennem relevante gæster og gode diskussioner.

Vi har i det forløbne år haft indlæg fra følgende personer på vores bestyrelsesmøder:

Preben Etwil fra Den alternative Velfærdskommission (på sidste års generalforsamling)

Rune Engelbreth Larsen om hans erfaringer fra Minoritetspartiet med at sætte Borgerløn på dagsordenen i en valgkamp

Carl Christensen, Brovst. Om behovet for et alternativt arbejdsmarked belyst gennem hans erfaringer med etablering af arbejdssteder og –projekter for mennesker, der ikke kan klare presset i det ”normale” arbejdsliv

Vibeke B. Lassen, projektleder og medlem af Den alternative Velfærdskommission, om sit arbejde i et offentligt beskæftigelsesprojekt i Vollsmose området i Odense set i lyset af de herskende arbejdsmarkedspolitiske holdninger og hendes arbejde i ”Brugernes socialkommission” i begyndelsen af 1990’erne

Der har i alle tilfælde været tale om meget inspirerende indlæg med efterfølgende ditto diskussion og samtale.

 

Nordisk og Internationalt samarbejde.

NSU-kredsens arbejde er fortsat i det forløbne år med en vintersession i Helsingør og en samlet sommersession i Norge. Der kommer en vintersession i Aalborg den 10-12. februar 2006 inkluderende et fagligt seminar omkring den kommende antologi om borgerløn og forskellige filosofiske syn herpå.

Peter Mølgaard Nielsen er kontaktperson til kredsen. Peter, Erik Christensen og Tina Frederiksen deltager som oftest i kredsens møder.

Organisation

I det forløbne år er alle mødeaktiviteter foregået på Brandbjerg Højskole, som på enhver tænkelig måde giver fantastiske møderammer med mulighed for bespisning, overnatning, computerbrug etc.etc. Tak til Per for formidling af denne eksklusive mulighed.

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år (To ét-dags og to to-dags møder). Der hersker altid en god og hyggelig stemning med respektfulde meningsudvekslinger trods mange meget forskellige verdensopfattelser. Det har været kritiseret at 4 møder har været for lidt. Spørgsmålet om mødeantal og –form tages op i den kommende bestyrelse.

Forberedelse af de enkelte møder har været varetaget af et forretningsudvalg (Per, Erik, Johannes) , der overvejende har afholdt møder via internetbaseret telefoni (”Skype”). Erfaringerne med denne kommunikationsform har været meget tilfredsstillende og lægger i høj grad op til at arbejde videre med den elektroniske mødeform, måske for hele bestyrelsen og evt. udvidet til at medtage det visuelle aspekt også.

 

Formandens konklusion på årets arbejde.

Det er i sandhed op ad bakke og modvind at være borgerlønstilhænger med de vinde der hersker i øjeblikket i det politiske klima. Foretager man et opslag i ”Avisdatabasen” på ordet ”Borgerløn” får man 98 hits inden for de sidste 2 år. Men kigger man på de enkelte indlæg opdager man, at i de fleste tilfælde er ordet borgerløn benyttet som skældsord til at beskrive en ikke ønskværdig situation, hvor der gives ydelser for ”ikke at ville arbejde” el. l. lignende i samme toneart. Der findes uhyre lidt, og stort set kun i læserbrevsformat, der argumenterer for indførelse af Borgerløn som en reform af samfundets grundlæggende paradigmer. Ordet ”Borgerløn” er efterhånden i sig selv så belastet af forudindtagethed og fordomme, at der går en ikke ubetydelig mængde debatenergi til bare at rense luften så meget, at emnet kan diskuteres seriøst. I BB bestyrelsen har vi jævnligt diskuteret om vi konsekvent skulle benytte ord som ”grundindkomst” ”basisindkomst” eller lignende, eller måske give bevægelsen et nyt navn. Der er delte meninger herom i bestyrelsen (især om det sidste).

I forbindelse med bestyrelsesarbejdet, bl.a. gennem vores gæster, indlæg fra Den alternative Velfærdskommission, åbenmundede socialarbejdere etc. ser vi jævnligt at vi i borgerlønssagen har mange delvist allierede, der vil den samme vej som vi, hen imod et samfund med mere frihed og fleksibilitet til at fokusere på andre sider af livet end blot arbejdslivet. Men når det kommer til spørgsmålet om indførelse af en betingelsesløs borgerløn for alle uden hensyn til andre indkomstforhold o.l. og spørgsmålet om helt at slippe samfundets kontrol af individet, falder antallet af allierede unægtelig til en skygge af sig selv.

Man fristes derfor til at stille spørgsmålet: Er det bedste (Borgerløn) i virkeligheden det godes (det fleksible, men stadig kontrollerede system) værste fjende, og vil vi i virkeligheden få mere ud af, som vindene blæser for tiden, at opgive kampen for det rene jomfruelige borgerlønssamfund til fordel for alliancer med det ret store mindretal, der trods alt vil kæmpe med os langt hen ad vejen?

Og når vi så samtidig oplever at fundamentale principper om retssikkerhed ligeså stille undermineres af terrorhysteri, at en oliekrise, denne gang geologisk begrundet, ligger lige om hjørnet uden at det endnu har nået til hverken politikernes eller befolkningens bevidsthed, at vores industrialiserede levevis måske er på kanten af at ændre klodens temperaturbalance uopretteligt, at vi har en regering, der har sendt landet ud i ulovlig og uprovokeret angrebskrig, at regeringen og en stor del af oppositionen lemmingeagtigt har ladet sig trække rundt ved næsen af et lille parti, der i løbet af 10 år med stor taktisk dygtighed har fået etableret sig som samlingspunkt og fortaler for en buket af demest chauvinistiske, racistiske, fordomsfulde, kundskabsfjendske og decideret fladpandede holdninger, som vi troede var forsvundet efter 1945, og ogog…

…ja, så er der måske en god grund til at nedtone kampen for det lille borgerlønsparadis for en stund, mens vi bruger vores energi på at sikre, at der i fremtiden fortsat eksisterer muligheder for overhovedet at diskutere borgerløn, endsige at der forefindes basale ressourcer nok til at etablere et borgerlønssamfund!

Johannes

 

Revisionsbemærkninger til borgerlønsbevægelsens regnskab for 2005

Jeg har valgt at lave denne revisionsrapport bade som en ren formel revision – stemmer regnskabet, og som en organisationsmæssig revision – hvordan bruges midlerne.

Den formelle revision

Hovedparten af indtægterne på 9102,55 kr. kommer fra 59 kontingentbetaler samt frivillige bidrag som bade er mindre bidrag der betales typisk i forbindelse med kontingentbetaling, og få større bidrag. Der er nøjagtig sammenhæng mellem indtægter i regnskabet og indtægtsnoteringer. Alle udgifter er bogført i henhold til bilag Desuden kan man ud fra posteringslisten se hvad de forskellige konteringer dækker over.

Konklusion regnskabet giver el retvisende billede uf organisationen okononii.

Den organisationsmæssige revision

De samlede udgifter på 18.192,25 kr domineres af udgifter til transport og tryksager i alt 12.437 kr. Billedet er maske ikke helt dækkende fordi foreningen får nogle “gratis” ydelser bl a i forbindelse med bestyrelsesmøderne

Jeg vil her henlede opmærksomheden på den praksis, der er defineret af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer fir dækket deres transport dog således at de har en egenbetaling på 150 kr Denne praksis er i 2005 blevet fulgt ganske nøje

Desuden er der udviklet en praksis hvor oplægsholdere o a udefra får en mindre vingave Det er uden tvivl en billig måde. at honorere eksterne oplægsholdere på. Samlet drejer det sig om 933,70 kr.

Årets udgifter er betydelig større end de faktiske indtægter, ret præcist dobbelt så store som indtægter. Det skal dog bemærkes, at foreningen havde et mindre overskud fra tidligere år at tære på. Dette ekstraforbrug i 2005 kan for en stor dels vedkommende henføres til udgifter til tryksager.

Både udgifterne til tryksager og udgifter til udefra kommende oplægsholdere peger på, at en større del af foreningens midler har været brugt til udadvendt politisk aktivitet.

Desuden kan der være flere aktiviteter, som har været gratis for organisationen eller er finansieret på anden vis

Næstved den 23/1-2006

Bruno Jerup/valgt revisor 2005