2008 – Referat, årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 1. marts i København, hvor MERKUR Bank velvilligst havde tilbudt sig som vært for os.

Årsmødet var relativt velbesøgt – 25-30 deltagere, der med interesse påhørte bankens formand Morten Gunge og dens direktør Lars Pehrson redegøre henholdsvis for ideerne bag bankens grundlæggelse dens funktion til Rudolf Steiners tregrening og for den praktiske realisering af idegrundlaget med den førte udlånspolitik.

Efter en kort diskussion og besvarelse af spørgsmål fra deltagerne præsenterede Erik Christensen Johannes Hohlenberg og dennes tanker om basisindkomst med udgangspunkt i 2 artikler af Hohlenberg oversat til engelsk af Karsten Lieberkind med Simon Birnbaums og Erik Christensens introduktion af forfatteren.

Johannes E. Hohlenberg, der levede fra 1881 til 1960 var en markant skikkelse inden for en række vidt forskellige felter i kunst, kultur og samfundsvidenskab.

Han var forfatter og maler, skrev bøger om Østens tænkning og mystik og spillede en ledende rolle i den antroposofiske bevægelse i Skandinavien og J.A.K. bevægelsen.

Han er i visse kredse nok mest kendt for to bøger om Søren Kierkegaard, som han skrev 1940’erne. I perioden 1947-53 var han redaktør af tidsskriftet ”Øjeblikket”; han fremsatte alternativt forslag til Grundloven i 1953 og kritiserede i 1955 den parlamentariske kommission. (Galster-sagen om det påståede møde i Rostock umiddelbart inden besættelsen).

For Borgerlønsbevægelsen er det specielt interessant, at Hohlenberg allerede i midten af 30’erne advokerede bor et statsgaranteret basisindkomst med henvisning til Rudolf Steiners tre-greningslære som placerer penge og ejendomsret til jord, arbejde og kapital i den retslige politiske sfære og specifikt fastslår at: Staten skal sikre et eksistensminimum eller en andel af samfundsarven.

Hohlenbergs præmisser for en garanteret basisindkomst er følgende.

1. Mennesket er ikke en arbejdsmaskine, arbejdskraften bør ikke ses som en vare.

2. Arbejdsdelingen betyder, at man ikke arbejder for sig selv, men at alle arbejder for alle.

3. ”Der som nogen ikke vil arbejde, så skal han heller ikke have føden” er en dårlig moralsk og samfundsmæssig rettesnor

3. Maksimen ”Enhver skal have det fulde udbytte af sit arbejde” gælder ikke mere.

4.Den sociale grundlov: ”Sundheden i et fællesskab af samarbejdende mennesker er desto større, jo mindre den enkelte gør krav frugterne af sit arbejde for sig selv, det vil sige, jo mere han afgiver af disse frugter til sine medarbejdere, og jo mere hans egen behov ikke tilfredsstilles af hans ydelser, men af de andres ydelser.”

5. Et eksistensminimum skal ses som en beskyttelse mod økonomisk udbytning.

6. Alle bør have en andel af den fælles arv.

7. Skal der ikke være nogen modydelse? Svar: Selve forbruget er tilstrækkelig modydelse.

Under den efterfølgende diskussion udtrykte deltagere knyttet til Retsforbundet kritik af, at de økonomiske modeller, bevægelsen har offentliggjort, opererer med indkomstskatten som finansieringskilde, medens der intetsteds er peget på muligheden for at skaffe pengene via beskatning af grundværdierne.

Hertil fremhævede Per Sørensen, at finansieringsmodellerne kun blev udarbejdet for at demonstrere, at en borgerløn vil kunne gennemføres uden forøgelse af de samlede offentlige budgetter, hvorfor sammenligningsgrundlaget naturligt har været den nuværende beskatningsmodel. Foreningen har ikke set det som sin opgave at advokere for hverken den ene eller den anden måde at tilvejebringe den nødvendige finansiering på.

Efter en kort kaffepause gik man over til den vedtægtsbestemte generalforsamling.

1. Valg af dirigent: Erik Christensen valgtes.

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse: Per Sørensen rundsendte og oplæste vedlagte beretning, som forsamlingen tog til efterretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Per Sørensen gennemgik regnskabet, som viste et underskud på kr.3.452,75. Den væsentligste udgift i regnskabsåret var foreningens tilskud til udgivelse af antologien: Retten til basisindkomst, medens udgiften til rejseaktivitet i forbindelse med bestyrelsesmøder var drastisk reduceret i sammenligning med foregående år, fordi møderne har været afholdt i form af telefonmøder. Regnskabet godkendtes.

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse at kontingent: kontingentet fastsattes uændret til kr. 125.- årligt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Genvalgt blev den nuværende bestyrelse: Erik Christensen, Johannes Lund, Karsten Lieberkind og Per Sørensen.

7. Valg af revisor: Jørg Gaugler genvalgtes.

Generalforsamlingen sluttet.

På foreningens vegne takkede Erik Christensen MERKUR Bank for værtskabet.

Kontingentbetaling: Jeg vedlægger giroindbetalingskort, men anbefaler at du boykotter denne betalingsform, som jeg synes er blevet uforskammet dyr og i stedet overfører kr. 125.- til vores bankkonto: (1551) 1691 9241.

Særtilbud: Foreningen har overtagetrestoplagetafErik Christensens store bog:

Borgerløn – fortælling om er politisk ide.

Vi kan derfor tilbyde dette værk til den latterlige pris: kr. 25.- + forsendelse.

Hvis du allerede har bogen, hvorfor så ikke benytte den som gave. (du behøver jo ikke at røbe, hvor lidt du har givet for den!!)

Venlig hilsen

BESTYRELSEN

Karsten Lieberkind, Erik Christensen