2014 – Årsmøde og generalforsamling

 

Referat af årsmødet i BIEN Danmark den 1. marts 2014 kl. 13-17 i Vanløse Kulturhus

1. Oplæg ved Josephine Fock, Alternativet: For og imod en ubetinget basisindkomst – set ud fra Alternativets værdigrundlag.

Det nye parti “Alternativet”, som er startet af tidligere kulturminister Uffe Elbæk, er i gang med en høringsproces i form af “politisk folkelige laboratorier”, der skal munde ud i et partiprogram, der vil blive offentliggjort 11. juni, umiddelbart før Folkemødet på Bornholm. Partiet lægger bl.a. vægt på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, større økonomisk lighed, uddannelse af det hele menneske hele livet igennem, større plads til kunst og kultur i hverdagen, og en ny politisk kultur, der bygger på fællesskab, lytten til hinanden og ordentlige diskussioner på tværs af partigrænser.

Josephine Fock gav udtryk for en umiddelbar sympati for tanken om basisindkomst. Tanken er i tråd med hendes overbevisning om, at økonomien nødvendigvis må omlægges, så den ikke fokuserer ensidigt på økonomisk vækst og så ligheden bliver styrket. JF mener, at en basisindkomst potentielt vil kunne frigøre meget energi, og hun tror på, at den økonomisk vil kunne gå lige op (sådan som BIEN’s beregninger viser). Men JF har også nogle forbehold og tvivlspunkter:

  • Spørgsmålet bør deles op i dem, der er på arbejdsmarkedet og dem, der er udenfor. JF tror mest på, at basisindkomst i første omgang skal rettes til dem, der er uden for arbejdsmarkedet.
  • JF har sine tvivl mht. om ikke en ubetinget basisindkomst vil være for provokerende i forhold til den almindelige retsfølelse i befolkningen, jvf. den udbredte forargelse over “dovne Robert”. Har vi ikke allesammen en forpligtelse til at bidrage til fællesskabet?
  • Risikerer vi ikke at passivisere nogen med en basisindkomst?
  • Det er nødvendigt og påkrævet, at vi arbejder med at udvikle nogle overgangsscenarier for, hvordan en basisindkomst kan indføres gradvist.

 

2.  Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse at kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor
8. Evt.

1. Valg af dirigent

Johannes Lund blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet. Michael Husen blev valgt som referent.

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

Bestyrelsens beretning var i forvejen udsendt til medlemmerne. Erik Christensen henviste til denne og opsummerede nogle hovedpunkter fra årets aktiviteter: EU-afstemningen, Den store aktivitet på Facebook, Folkemødet på Bornholm,Van Parijs’ besøg i København i november. Der var efterfølgende en livlig debat, især omkring følgende tre emner:

1) Det ønskelige i, at vi udvikler en mere klar, enkel og kraftfuld argumentation for vores sag.

2) Niveauet for basisindkomst. Forskellige niveauer og kriterier blev bragt i forslag, herunder, at niveauet skal lægge sig op ad og løbende følge den nu indførte officielle fattigdomsgrænse. Man nåede ikke til en færdig konklusion, og der var ikke tid nok til at fortsætte debatten.

3) Opfordring til at danne konkrete arbejdsgrupper. Flere ytrede interesse for at deltage i sådanne, og det vil blive fulgt op på Facebook, hvor der vil blive mulighed for at tilmelde sig. En arbejdsgruppe omkring økonomiske beregninger synes allerede at tegne sig.

Beretningen blev godkendt og er nu lagt på foreningens hjemmeside.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Michael Husen gennemgik regnskabet (som er gengivet i bestyrelsens beretning), som viste et underskud for 2013 på kr. 4.050 og en ultimo formue på kr. 9.488. Underskuddet afspejler, at 2013 har været et år med meget aktivitet. Regnskabet blev godkendt.

 

4- Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag om nedsat kontingent for studerende mhp. lettere at kunne rekruttere medlemmer fra denne gruppe. Forslaget blev vedtaget og nærmere behandlet under pkt. 5: Fastsættelse af kontingent. Der var ikke indkommet andre forslag.

5. Fastsættelse at kontingent

Kontingentet for 2014 blev fastholdt på de nuværende 200 kr. for A-medlemmer. For studerende blev A-medlems-kontingentet fastsat til 100 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Per Sørensen og Benét Hermind ønskede ikke genvalg. Genvalgt blev Erik Christensen, Karsten Lieberkind, Ebbe Lauridsen, Michael Husen og Dorte Kolding.  Nyvalgt blev Martin Garcia, Hanne Wolter og Eva Gro Andersen (Eva Gro Andersen deltager dog først aktivt i bestyrelsesarbejdet fra  efteråret 2014).

7. Valg af revisor

Jørg Gaugler blev genvalgt som revisor

8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet og mødet kunne afsluttes til den planlagte tid.

3. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning:

Formand: Erik Christensen. International sekretær: Karsten Lieberkind, Sekretær og kasserer: Michael Husen.