2014 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 1. marts 2014 i Vanløse

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har bestået af: Formand: Erik Christensen. Næstformand og international sekretær: Karsten Lieberkind. Sekretær og kasserer: Michael Husen. Desuden Ebbe Lauridsen, Per Sørensen, Benét Hermind og Dorte Kolding. Benét Hermind er udtrådt af bestyrelsen på grund af arbejdspres.


Bestyrelsesmøder i det forløbne år

Der er kun blevet afholdt ét fysisk bestyrelsesmøde i det forløbne år. Det fandt sted den 6. april 2013 i Odense, hvor man lagde en plan for det kommende års arbejde. Her blev det besluttet, at da foreningens økonomi er begrænset, vil man indskrænke sig til kun at afholde to bestyrelsesmøder om året, hvoraf det ene afholdes i forbindelse med årsmødet. De øvrige bestyrelsesmøder afholdes som videotelefonmøder (via Google Hangout). Vi har haft regelmæssige hangoutmøder en time hver torsdag kl. 16:15, hvor vi har orienteret hinanden om, hvad der er sket og hvilke initiativer, vi skulle tage. Nogle af disse hangoutmøder vil fremover være offentlige og blive annonceret på vores Facebookside.

Medlemstal og økonomi

Vi har p.t. 262 medlemmer fordelt på 128 A-medlemmer og 134 B-medlemmer. Det er en stigning på 31 i forhold til sidste år, fordelt på nogenlunde lige mange nytilmeldte A- og B-medlemmer.

Vi har haft et aktivt år, som har medført en del udgifter. Vores regnskab sluttede derfor med et underskud på ca. 4.000 kr. til trods for, at vi i 2013 har modtaget frivillige bidrag fra medlemmerne på i alt 7.300 kr. udover kontingentindbetalingerne. Sidst i 2013 deltog vi i et fælles europæisk crowdfundinginitiativ, som formentlig vil give et vist afkast til os, ligesom der er planer om flere fremstød mht. crowdfunding i 2014.

BIEN Danmarks hjemmeside

Vores hjemmeside (basisindkomst.dk) var i juni måned 2013 udsat for et voldsomt hackerangreb, der inficerede vores server, så hackerne kunne omdirigere trafikken og sende besøgende til andre hjemmesider efter deres forgodtbefindende. Angrebet kom fra Rusland og Ukraine og var ikke rettet specifikt mod os, men var et masseangreb rettet mod en lang række websites, der bruger enten Joomla eller WordPress på deres server. Som følge heraf måtte vi ominstallere hele sitet og opgradere det til et højere niveau af sikkerhed. Det betød, at vi måtte lukke websitet ned i en uges tid, og desværre faldt det sammen med den uge, hvor der var Folkemøde på Bornholm. Efter vores ominstallation og opgradering regner vi med at være bedre beskyttet i fremtiden. Hjemmesiden har for tiden ca. 30 besøg om dagen.Vi har i årets løb udsendt syv nyhedsbreve.

 

Underskriftsindsamlingen til fordel for Ubetinget Basisindkomst i EU

Denne underskriftsindsamling har stået helt i centrum for foreningens aktiviteter i det forløbne år.

Det europæiske borgerinitiativ under EU blev allerede startet den 14. januar i 2013 og sluttede den 14. januar i år. Da vi udsendte vores første nyhedsbrev i april, var der indsamlet 318 underskrifter, og da den sluttede, var der 3200. Det var dog langt fra vores normerede landekvote (baseret på vores procentuelle andel af befolkningstallet i EU) på 16.971, men det skal siges, at kun ét land, Bulgarien, nåede i mål ved at opfylde landekvoten 100 procent og kun efter en sensationel slutspurt med 30.000 underskrifter i løbet af de sidste fem dage! Årsagen til Bulgariens succes skal søges i, at det lykkedes dem at få støtte fra landets største fagforening. Andre lande, navnlig Slovenien og Kroatien, kom dog også tæt på. I alt blev der i Europa samlet over en fjerdedel af den million underskrifter, som var kravet for at EU-Kommissionen skulle tage spørgsmålet til behandling.

Underskriftsindsamlingen har imidlertid betydet en meget stor styrkelse af arbejdet med at udbrede ideen om Ubetinget Basisindkomst, og den har ført til, at stærkere bånd er blevet knyttet mellem de nordiske og europæiske UBI-bevægelser. Dette samarbejde vil fortsætte, også nu hvor borgerinitiativet formelt er afsluttet.

I forbindelse med underskriftsindsamlingen er der blevet produceret og uddelt forskelligt materiale, herunder tryksager, flyers og T-shirts, og der er blevet skrevet læserbreve og kronikker, udviklet Facebook-sider, afholdt møder (i Herning og Randers) og lavet radioindslag (Radio Karen). Vi har også haft betalte, målrettede annoncer på især Facebook.

Flere medlemmer har været på gaden eller til offentlige møder og messer for at uddele flyers og samle underskrifter, og stor respekt for det, da det både er hårdt arbejde og uhyre tidskrævende at samle fysiske underskrifter.

Karsten har fra borgerinitiativets begyndelse i foråret stået for opbygningen og driften af vores profiler på de sociale medier Facebook, Google+, YouTube og Twitter. Han har også løbende skrevet eller oversat artikler, pressemeddelelser og andet kampagnemateriale. Der har været en betydelig tilstrømning til debatgruppen på Facebook, som lige nu tæller 6 – 700 medlemmer.

I efteråret fik vi gennem Facebook-gruppen kontakt med Martin Garcia, en ung studerende, som med stor energi gik ind i arbejdet med at gøre os mere synlige på nettet. Han har i samarbejde med Karsten leveret betydelige bidrag til den daglige kommunikation og formidling af borgerinitiativet, både i dansk sammenhæng og i de internationale arbejdsgrupper. Sidst på året oprettede han en ny side på Facebook (en såkaldt “like-side”) til afløsning for den gamle, og den har siden fået besøg af rigtig mange mennesker. Adressen er: https://www.facebook.com/UbetingetBasisindkomst Martin tilbød også siden sig selv som den danske kontaktperson for et såkaldt crowdfundingprojekt, der blev skudt i gang i november med det formål at rejse penge til borgerinitiativet. Se mere herom i et senere afsnit.

Mere om det europæiske borgerinitiativ

Vores deadline på www.basicincome2013.eu blev bestemt af Europa-Kommissionen til den 14. januar kl. 23:59. Desværre havde vi i de to første måneder tekniske problemer med EU’s indsamlingssystem, som gjorde, at vi startede med to måneders forsinkelse.

Vi har selvfølgelig appelleret til EU af disse grunde, specielt da det nu ser ud til, at vi ville kunne nå 1 mio. underskrifter med to ekstra måneder. Men vores appel blev afvist.

I lyset af dette har vi også startet en “normal” indsamling på Avaaz.org, og hvis denne indsamling når 1 mio. underskrifter (og det vil den), så afleverer vi også denne til Kommissionen. Derfor UNDERSKRIV og DEL også denne: https://www.basisindkomst.dk/avaaz

Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev er de formelle krav til et europæisk borgerinitiativ ikke kun 1 million underskrifter, men også at syv lande opnår en særlig minimumskvote (baseret på antallet af parlamentsmedlemmer og ikke at forveksle med den tidligere nævnte landekvote). Vi har forsøgt at få så mange lande som muligt over denne minimumskvote , så vi har maksimal støtte over for Kommissionen, og det lykkedes faktisk for seks lande: Bulgarien, Slovenien, Kroatien, Belgien, Holland og Estland.

Husk at Europa-Parlamentet allerede i 2010 stemte for at undersøge mulighederne for Ubetinget Basisindkomst. Siden da har 34 medlemmer af Europa-Parlamentet offentligt tilkendegivet deres støtte til dette borgerinitiativ, hvis hovedformål er at starte en undersøgelse. Desværre har ingen af de 13 danske MEP’er villet støtte, selvom vi har kontaktet dem alle op til flere gange.

2014 bliver året, hvor Ubetinget Basisindkomst virkelig bliver et hot politisk emne i Europa. Forskellige pilotprojekter bliver sat i værk og endnu mere forskning er på vej.

Husk at DELE vores posts i 2014 og INVITERE dine venner til at synes godt om siden her! Sammen skal vi nok gøre en forskel!

 

International Crowdfunding

I november måned lancerede vi i samarbejde med vores internationale partnere en crowdfundingkampagne, der havde til formål at indsamle 15.000 € til brug for online promovering af vores europæiske borgerinitiativ (ECI). Crowfunding er en metode, hvorpå man kollektivt rejser et større beløb ved at indsamle en masse små beløb fra mange mennesker. Kampagnen kørte i 14 dage på platformen KissKissBankBank (se her: www.funding.basicincome2013.eu ), og vi nåede langt over målet med et slutresultat på 22.869 € (godt 170.000 kr.)

I starten af december begyndte vi på at lave små forsøg med betalte annoncer på facebook, men disse havde ikke den ønskede effekt på antallet af underskrifter. I stedet bruger vi nu pengene på kvalitativt videomateriale og konferencer om UBI, således at det bliver det hotteste politiske emne i Europa. Den helt store begivenhed i 2014 bliver en paneuropæisk konference i Bruxelles 10.-11. april.

Til dem, som har doneret, så arbejder vi på at få pakket alle præmierne og sendt dem ud, men det tager jo sin tid, når vi kun har frivilligt arbejdskraft. Derfor beder vi om jeres tålmodighed.

 

Folkemødet på Bornholm i juni 2013

BIEN Danmark deltog i Folkemødet 2013.

Formål med deltagelse var:

  1. Promovering/synliggørelse af basisindkomst
  2. At vise, at basisindkomst er en mulighed, der ligger inden for rækkevidde
  3. Networking med relevante foreninger, bl.a. Socialpolitisk Forening.
  4. Etablering af lokale kontakter på Bornholm for pilotprojektet

Hvordan gik det så:

1: Vi fik promoveret basisindkomst med et indlæg i Bornholms Tidende, samt et velbesøgt møde i Kærnehuset med tre sessions torsdag kl. 16 – 19.

2: Formålet med dette arrangement var at skabe et forum for en præsentation af BIEN. Målgruppe: Interesserede af enhver art, samarbejdspartnere, potentielle bornholmske partnere, nye medlemmer af BIEN. Alle disse grupper var repræsenteret, dog ikke i overvældende antal, men det fungerede, og der var en god dialog. Vi fik etableret kontakt til to spændende græsrodsorganisationer.

Her viste pilotprojektet sig at være en god mulighed. Pilotprojektet, der blev præsenteret på BIEN årsmødet 2012, er et forsøg på at afmontere den vanskeligste forhindring for at komme videre med basisindkomst, nemlig ret og pligt. Det går i korthed ud på at etablere et nyt incitament i arbejdsmarkedspolitikken. Vi vil teste, hvad der sker, hvis man erstatter tvang og kontrol med empowerment, dvs. giver ledige mulighed og ansvar for selv at træffe valg.

Bornholmerne viste stor interesse i vores pilotprojekt, men fandt generelt basisindkomst for stor en mundfuld i forhold til de konkrete og akutte problemer, de står i. Det er en interessant reaktion, som vi skal tage bestik af.

3: Vi fik etableret kontakt til andre personer og organisationer, herunder Enhedslisten samt det nye parti Alternativet, hvis stifter, folketingsmedlem og tidligere minister, Uffe Elbæk, ved flere lejligheder har udtryk sympati for tanken om Ubetinget Basisindkomst.

Derudover deltog nogle af foreningens medlemmer med at samle underskrifter og i andre debatter, hvor de stillede spørgsmål om basisindkomst.

Folkemødet er en meget fin platform for en præsentation af basisindkomstideen, hvorfor man bør overveje også at deltage i Folkemødet 2014.

Seminar med Philippe Van Parijs i København 1-2. nov.

Foreningen tog i samarbejde med Center for Europæisk Politik på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet initiativ til at få den kendte belgiske filosof og basisindkomstfortaler Philippe Van Parijs til Danmark for at han kunne holde nogle forelæsninger i forbindelse med et seminar, der fandt sted den 1.-2. november i København.

1. nov. holdt Van Parijs sin første forelæsning på CEP med titlen “No Euro-zone without a EU-dividend”. Den blev efterfulgt af en debat med professor Ben Rosamond (CEP), Professor Emeritus Niels I. Meyer (DTU) og Kenneth Haar (Corporate Europe Observatory).

Dagen efter indbød BIEN Danmark i samarbejde med Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet til et arrangement i Cinemateket – Det Danske Filminstitut, hvor der først vistes en dokumentarfilm om basisindkomst – “Grundeinkommen – ein Kulturimpuls. Ein Film-Essay von Daniel Häni und Enno Schmidt” med danske undertekster udarbejdet af BIEN Danmark.

Efterfølgende blev der i Cinematekets café afholdt et filosofisk symposium “Basic Income and Social Justice” med Philippe Van Parijs, hvor også professor Robert van der Veen og lektor Søren Midtgaard, begge Århus Universitet, deltog.

Ud over det akademiske formål med besøget var det tanken, at seminaret kunne give lidt omtale i medierne, hvilket yderligere kunne have en afsmittende effekt på kendskabet til borgerinitativet i befolkningen. Seminaret var nogenlunde velbesøgt og fik en del opmærksomhed, bl.a. blev Van Parijs interviewet til DR P1-programmet “Europa lige nu”.

Begge dages forelæsninger og efterfølgende debat blev optaget på video, og optagelserne er tilgængelige på BIEN Danmarks egen YouTube-kanal:

http://www.youtube.com/watch?v=2i40TWCPAIw (optaget af Ida Marie Gedbjerg).

http://www.youtube.com/watch?v=JJAkdzKcFSM (optaget af Søren Chr. Lund).

Møde med Center for Vild Analyse

Fire af foreningens medlemmer havde i november i Aarhus et uformelt møde med gruppen Center for Vild Analyse, der står bag kommentaren i Informations tillæg Moderne Tider hver weekend. Formålet var at levere kommentarer til Vild Analyses bog ”Særklasse” og samtidig informere om basisindkomstideen. Det gav anledning til en frugtbar meningsudveksling.

 

Rapport fra HTDA seminar 22-23 november

HTDA er DM’s sektion for timelønnede og deltidsansatte. Ebbe blev inviteret på baggrund af en artikel, han skrev i Information: http://www.information.dk/320602

Programmets tema var “Fremtidens arbejdsmarked – lønmodtager eller herre i eget hus”.

Øvrige oplægsholdere var Ole Busck, Aalborg Universitet med et oplæg om bæredygtig beskæftigelse og Gitte Butler og Camilla Gregersen fra DM med oplæg om DM’s forslag til ny beskæftigelsespolitik samt Andreas Højbjerre fra tænketanken Kraka, der skulle analysere og samle trådene fra de to dage.

Det var spændende og inspirerende at møde 40 akademikere, der var mere eller mindre ledige, smækfyldt med kreativitet og energi, og som stillede sig meget positivt til ideen om basisindkomst, herunder et eventuelt pilotprojekt. Ebbe holdt et oplæg med en generel introduktion til fænomenet basisindkomst og de nye tendenser i verden omkring os, men brugte mest tid på at præsentere vores ideer om pilotprojekt, hvor Ebbe foreslog DM som deltager sammen med skuespillerne og musikerne.

Vi har fået hul igennem til DM og indirekte måske til Carsten Koch-udvalget, som DM også vil søge at påvirke. Ebbe fik et principielt ja fra Andreas Højbjerre til, at Kraka vil være med til at lave nogle beregninger på basisindkomst.

 

BIEN Danmark i medierne

Ud over de de allerede nævnte bidrag har bestyrelsen og flere medlemmer fået optaget artikler til forskellige blader og magasiner. Her kan nævnes, at Erik er blevet fast blogger på Modkraft, Michael har haft en kronik i Fyens Stiftstidende, hvor han fortæller om, at vi først for alvor vil kunne “yde for at nyde” med en ubetinget basisindkomst, Dorte er blevet interwiet til Herning Folkeblad og har fået et læserbrev optaget i Politiken, og Ebbe har en kronik på vej i Information. Desuden har et af vores medlemmer, forfatter og kunstner Eva Gro Andersen, haft en artikel om basisindkomst i forfatterforeningens blad, Forfatteren.

 

BIEN Danmark på de sociale medier

Facebookside: https://www.facebook.com/UbetingetBasisindkomst

Facebook debatforum: https://www.facebook.com/groups/BIEN.Danmark/

Google+: https://plus.google.com/u/1/+BasisindkomstDkBIEN

YouTube: http://www.youtube.com/user/biendanmark

Twitter: http://www.twitter.com/biendanmark

Avaaz: https://www.basisindkomst.dk/avaaz