2017 – Beretning

Årsberetning for BIEN Danmark 2016

Bestyrelsen

Bestyrelsen har bestået af:

Formand: Dorte Kolding

Næstformand: Helle Wisbech

internationale sekretærer: Karsten Lieberkind, Jon Seemann Pedersen

Sekretær og kasserer: Michael Husen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erik Christensen, Toke Ernstsen, Søren Skogstad Nielsen og Jens Wamsler.

Som revisor har Per Sørensen overtaget posten efter Jørg Gaugler, som er fratrådt pga. sygdom.

 

Bestyrelsesmøder i det forløbne år

Bestyrelsesmøderne holder vi fortsat som hangouts på nettet hver fjortende dag. Derudover afholdes der to fysiske halvårsmøder. De blev i år holdt i Odense hos Michael Husen d. 16. april og d. 10. 0ktober.

På det fysiske møde d. 16.04. drøftede vi på baggrund af medlemmernes tilkendegivelser fra årsmødet, at vi fortsat ikke lægger os fast på et bestemt forløb for en ubetinget basisindkomst, men på hjemmesiden præsenterer modeller for både lav, mellem og høj UBI. Endvidere at vi primært peger på finansiering via indkomstskatten og fjernelse af eksisterende overførselsindkomster, men at andre muligheder for beskatning er mulige. Derudover fastslog vi, at vi gerne samarbejder og debatterer med andre organisationer og bevægelser, men at vi holder fokus på vores kerneopgave: indførelse af UBI i Danmark.

Angående pilotprojekter vedtog vi, at vi ikke bør lade os forbinde med bestemte projekter. Det skal således ikke være os, der tager initiativ til pilotprojekter, men i forbindelse med andres pilotprojekter kan vi indgå på konsulentbasis med rådgivning og kritik.

Det blev også konklusionen på spørgsmålet, da vi på det næste halvårsmøde d. 10. oktober evaluerede konferencen på Christiansborg d. 22.-23. september, som netop handlede om pilotprojekter, der for tiden bliver arbejdet med i forskellige lande. Vi blev bekræftet i, at det er urealistisk at lave pilotforsøg med ren UBI i Danmark, men at vi gerne støtter forsøg med delelementer af UBI – dog med Grønland som en undtagelse.

Vi understreger vores funktion som vidensbank for UBI og forsøg med UBI.

 

Medlemstal og økonomi

Medlemstal: 146 medlemmer har betalt kontingent i 2016, mod 95 i 2015, dvs. en stigning på 50%. Det svarer til en øget kontingentindtægt på ca. 10.000 kr.

Der har været 46 indmeldelser og 20 udmeldelser i 2016. Altså en nettotilgang på 26 medlemmer i løbet af året. Siden 1. januar i år er der kommet 6 nye tilmeldinger, men også et par udmeldelser (3 stk.) i forbindelse med kontingentopkrævningen.

(Antallet af registrerede medlemmer er noget højere: (209), men da en del af disse ikke har betalt kontingent i flere år, vil de blive slettet som aktive medlemmer i løbet af året).

 

Økonomi

Vi kom ud af 2016 med et underskud på 8.656 kr. Den største udgiftspost var UBI Nordic-konferencen i september. Selv om vi fik fondsstøtte til konferencen (fra Henry Georges Minde, Gaia Trust, Græsrodsfonden og SamfundsTanken) og også fik nogle bidrag fra privatpersoner, kostede konferencen os netto omkring 32.000 kr. Det er mange penge for en lille forening som vores, men vi synes alligevel, at pengene er givet godt ud, når man tager i betragtning, hvor vellykket konferencen var.

Vi har i løbet af 2016 lavet aftale med Nets om at stå for kontingentopkrævning og mulighed for tilmelding til bankernes betalingsservice. Det er sket i forventning om, at vi dermed får en mere stabil indbetaling af kontingent fra medlemmerne. Det ser ud til at virke rimelig godt: Af de kontingentindbetalinger, vi foreløbig har fået i år, er halvdelen (54 ud af 116) sket via den automatiske betalingsservice.

 

Hjemmeside og nyhedsbrev

Vi har udsendt 8 nyhedsbreve i 2016, og der er 391 tilmeldte til nyhedsbrevet (inkl. medlemmerne af BIEN Danmark). Vores hjemmeside basisindkomst.dk har i gennemsnit 39 besøg om dagen.

Selv om det meste debat foregår på Facebook og i andre medier, er vores hjemmeside en god kilde til viden om UBI og om borgerlønstankens historie.

På hjemmesiden er der artikler om finansiering af basisindkomst, argumenter og spørgsmål omkring UBI, links til UBI-organisationer i andre lande, citater fra nobelpristagere og andre fortalere for basisindkomst gennem tiderne, artikler og debatindlæg fra 1996 og frem, referater fra BIEN Danmarks årsmøder og generalforsamlinger gennem de sidste 17 år, og man kan desuden læse alle vore nyhedsbreve fra de seneste 3 år.

I 2016 oprettede vi desuden hjemmesiden ubi-nordic.org til brug for den nordiske konference i september 2016. Tanken er, at domænenavnet overtages af den nationale organisation, der står for den næste konference. Efter al sandsynlighed bliver det Island.

Da vi er lidt stolte af konferencen og gerne vil bevare dokumentationen af den, har vi gemt en fuld kopi af konferencehjemmesiden som et underdomæne til vores egen hjemmeside på adressen ubi-nordic2016.basisindkomst.dk, så den også i fremtiden vil være tilgængelig, selv om ubi-nordic.org bliver overtaget til brug for en ny konference.

 

Udskiftning på posterne

Da Michael Husen har ønsket at blive aflastet for nogle af sine opgaver, vil medlemskartoteket og kassererfunktionen efter generalforsamlingen overgå til Helle Wisbech, mens  Michael fortsat vil varetage hjemmesiden og nyhedsbrevet – selvfølgelig under forudsætning af, at Helle og Michael bliver genvalgt til bestyrelsen. 

 

Facebook og de sociale medier

Vi har stadig følgende sider på Facebook

* Ubetinget Basisindkomst. Åben side.

* BIEN Danmark – borgerløn, basisindkomst. Debatforum.

* BIEN-DK: Bestyrelse. Lukket gruppe. 16 medlemmer

* BIEN-DK: Økonomigruppe. Lukket gruppe. 33 medlemmer.

Debatgruppen er i skrivende stund (19.03.2017) oppe på 1849 medlemmer, en stigning på 247 (13 pct.) siden sidste år, og den åbne side har 2544 “likes”. Der foregår hele tiden en livlig debat på de to åbne sider.

Vi takker igen i år administratorerne Karsten Lieberkind og Marie Myntebjerg for at passe, og i særdeleshed passe siderne.

Det skal også nævnes her, at Alternativet har oprettet en lukket gruppe, ”Debat om borgerløn – Alternativet”, hvis formål er at opstille en vision om borgerløn, som medlemmerne kan forholde sig til og kommentere. I nuværende fase gælder det om at få opstillet en finansieringsmodel. Gruppen har p.t. 191 medlemmer.

 

Konferencer og møder

9. februar 2016: Debatmøde på Information. Erik i panel.

9. februar 2016: Møde med Josephine Fock, Christiansborg, Erik og Dorte.

Februar 2016: KU-møde i Aarhus. Christian Larsen oplæg.

5. marts 2016: Årsmøde og generalforsamling.

12. marts 2016 Landsmøde for Miljøpartiet De Grønne. Toke og Dorte deltog. Toke valgt til bestyrelsen.

15. marts 2016 Debatmøde i CEPOS. Jon deltog.

8. april 2016 Toke Ernstsen indleder samarbejde med Miljøpartiet De Grønne, Danmark om at indarbejde basisindkomst i deres partiprogram.

13. April 2016: Søren Skogstad mødes med Kristoffer Glavind fra Alternativet om UBI-økonomi.

18. april 2016 kl. 17-20:

Debatmøde hos Alternativet i Århus. Ubetinget basisindkomst vs. kravfri kontanthjælp. I panelet. Josephine Fock og Dorte Kolding.

De 80 fremmødte vidnede om, at UBI er et emne, der ligger mange alternativister på sinde. Det lød også til, at UBI vil blive drøftet videre på POLA’er rundt om i landet.

20. – 24. april 2016: “Det fælles bedste”, folketræf for økologi, bæredygtighed og omstilling.

Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-Net og Dorte Kolding fra BIEN Danmark, arbejdede sammen i en workshop “Bæredygtig lokal fødevareforsyning og basisindkomst – hånd i hånd” for at sikre lokalt forankret produktion og selvforsyning”.

21. april 2016. Debatmøde i Radikal Ungdom i Esbjerg v/Jon.

25. april 2016 Søren Skogstad holdt møde med tre RUC-studerende om UBI til deres semesterprojekt, der har temaet: borgerløn, prekariat og det danske arbejdsmarked.

3. maj 2016. Debatmøde i Aalborg med Alternativet. 20 deltagere. Livlig debat.

6. juni 2016 Debatmøde i Dansk Magisterforening. Erik oplæg.

17.-18. juni 2016. Folkemødet 2016: Dorte Kolding debatterer basisindkomst i Retsforbundets telt, hos CEVEA med Torsten Gejl og Signe Munk (SF) og i Danske Småøers telt. Erik Christensen debatterer basisindkomst i JAK’s og Informations telt (med Pelle Dragsted, Enhedslisten).

Juni 2016. Verdenskongres i Seoul. Jon deltog og skrev efterfølgende referat.

16. August 2016 Søren Skogstad, møde med gruppe i Alternativet Kbh. om UBI. Kontakt: Niels-Simon Larsen.

24. august 2016 Toke Ernstsen og Dorte Kolding holdt foredrag med efterfølgende debat hos Antroposofisk Forening Vendepunktet i Højbjerg i Aarhus. Der var 14 deltagere og livlig debat. Tokes indlæg tog udgangspunkt i Steiners tanker om økonomi.

25. august 2016 Debatmøde hos De Alternative i Svendborg. Helle oplæg.

3. september 2016 Karsten Lieberkind. Forespørgsel om oplæg om basisindkomst på bibliotek i Herlev fra Jessica Nilsson.

14. september 2016 Helle debatterer med Uffe Elbæk til Masterclass i Ollerup.

20. september 2016 Møde om UBI i Alternativet København. Dorte deltog.

22. – 23. september 2016 Nordisk UBI-konference på Christiansborg, arrangeret af BIEN Danmark med deltagere fra de nordiske lande, samt Frankrig, England, USA m.m. Fælles aftenarrangement med middag og underholdning (Zirkus Orchestra) på Folkets Madhus, Amager. Program, PowerPoints, videoer, m.m. kan ses på konferencens hjemmeside: ubi-nordic.org.

1.- 2. oktober 2016 Workshop hos Omstilling Nu. Jon og Søren Ekelund deltog.

3. oktober 2016 Jon Seemann Pedersen, aftale om oplæg om basisindkomst til socialrådgiverstuderende på Socialfaglig Café.

15. oktober 2016 Helle Wisbech holder oplæg hos Enhedslisten, Svendborg, cafédebat.

Oktobermøde i Å Aalborg. Toke oplæg om økonomien.

24. oktober 2016 Møde med Ib Ravn i Alternativet i København. Søren deltog.

3. november 2016 stud.cand.merc.fil. Andreas Korntved Mortensen anmoder om hjælp til at finde materiale til sit speciale: ‘Brobygninger mellem automatisering og basisindkomst.

10. november 2016 Møde med SF Vesterbro i Kbh.

Debatmøde med Daniel Ankerloo som UBI-modstander ud fra et marxistisk synspunkt.

14 menige deltagere og fire arrangører samt Daniel Ankerloo og søren Skogstad fra BIEN. Daniel og Søren havde to gange 20 minutters oplæg, dernæst diskussion og spørgsmål. Der blev optaget video, og Søren blev interviewet til en SF podcast.

23. november 2016 Debatmøde på Ærø. Helle oplæg.

23. november 2016 Debatmøde hos socialrådgiverstuderende i Kbh. v/ Jon

2. december 2016 Henvendelse fra CPH:DOX 2017 om samarbejde om præsentationen af dokumentarfilmen FREE LUNCH SOCIETY, som er en østrigsk film, der handler om Basic Income eller borgerløn. (Helle+Erik).

11. januar 2017 Søren og Jens møder Jonathan Brun fra Revenu de Base Québec

Basic Income Canada. Pga. sprog og flere uafhængige provinser er der flere basisindkomstgrupper i Canada.

16. januar 2017 Jens og Søren deltager i et møde hos Alternativet. Mødet var en del af en københavnsk alternativgruppes arbejde med at kunne præsentere et forslag om basisindkomst til afstemning på Alternativets landsmøde primo maj. I alt 8 deltagere.

Marts 2017. CPH:DOX 2017 viser bl.a. dokumentarfilm om UBI, Free Lunch Society. Fremvisninger i København, Vordingborg, Frederikshavn og Furesø. BIEN Danmark er repræsenteret ved alle visninger og deltager i den efterfølgende debat. Den vises også på vores årsmøde d. 25. marts i København.

 

UBI i medierne

2. januar forside og tre siders artikel i Information Tiden er moden til borgerløn. Det gav 9000 delinger på Facebook og 80 kommentarer på Informations debatside.

Jan. 2016 Toke starter som blogger på Den Fri.

5. januar 2016: Michael Husen blev interviewet om Basisindkomst af Roskilde Dampradio. Udsendelsen blev første gang bragt torsdag den 7.1.2016 kl. 17.30.

12. januar: Dorte Kolding deltog i debatprogram på P1 Debat med Ole Birk Olesen (LA), Josephine Fock (Å) og prof. Anita Ulrich (debattør på Modkraft).

21. januar kl. 9.05: Dorte Kolding deltager i udsendelse på P1 Netværket.

18. februar: Erik Christensen skriver blogindlæg: Fagforeninger og borgerløn/basisindkomst på Modkraft. Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/fagforeninger-og-borgerl-nbasisindkomst.

6. marts 2016. Erik Christensen interviewes i TV FamilieKanalen i Esbjerg – se http://familiekanalen.tv/?portfolio=borgerloensbevaegelsen-bien-danmark-erik-christensen.

8. marts: Karsten Lieberkind interviewes over Skype til det tyske tidsskrift Brand Eins.

20. marts 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: Velfærd og migration – afskærmning eller større international solidaritet. Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/velf-rd-og-migration-afsk-rmning-eller-st-rre-international-solidaritet.

22. marts 2016. Læserbrev i Information. Dorte.

14. april 2016: Forespørgsel fra magasinet ‘Featuring’ om en artikel om basisindkomst. Jens Wamsler skriver.

25. april 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: Ny fase i kampen for borgerløn/basisindkomst – muligheder og problemer, se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/ny-fase-i-kampen-borgerl-nbasisindkomst-muligheder-og-problemer.

2. maj 2016: Søren Skogstad bliver telefoninterviewet om basisindkomst af Karl Johnsen til Merkur Banks kundeblad ‘Pengevirke’, som distribueres til 27.000 kunder.

22. maj 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: En folkeafstemning om frihed. Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/en-folkeafstemning-om-frihed.

4. juni 2017: Indslag i Deadline DR2 om Robotternes Indtog og behovet for UBI.

30. juni 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: Hvad kan vi lære af den schweiziske folkeafstemning om basisindkomst? Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/hvad-kan-vi-l-re-af-den-schweiziske-folkeafstemning-om-basisindkomst.

August 2016. Erik Christensen har et indlæg i Enhedslistens blad. Efterfølgende livlig debat på Eriks blog.

10. september 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: Mincome – historien om et vellykket lokalsamfundseksperiment med basisindkomst. Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/mincome-historien-om-et-vellykket-lokalsamfundseksperiment-med-basisindkomst.

9. oktober 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: Den korrupte rentier kapitalisme I – en præsentation af Guy Standings nye bog. Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/den-korrupte-rentier-kapitalisme-i-en-pr-sentation-af-guy-standings-nye-bog.

15. november 2016 Fyldige reportager fra BIEN’s basisindkomstkonference på Christiansborg i det internationale Basic Income News.

http://basicincome.org/news/2016/11/nordic-conference-on-basic-income-pilots-recap/

http://basicincome.org/news/2016/11/denmark-nordic-conference-forges-ties-among-activists/

http://basicincome.org/news/2016/11/ubi-nordic-review-still-people-want-discuss-basic-income/.

22. november 2016: Erik Christensen skriver blogindlæg på Modkraft: Den korrupte rentier kapitalisme II – en diskussion af Guy Standings nye bog. Se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/den-korrupte-rentier-kapitalisme-ii-en-diskussion-af-guy-standings-nye-bog.

Som det fremgår af ovenstående, har Erik Christensen igen i år været en flittig debattør på Modkraft. Desværre er Modkraft blevet lukket i slutningen af 2016.

I løbet af året har der været en del artikler i dagspressen, hvor ubetinget basisindkomst/borgerløn har været nævnt.

 

UBI Nordic konferencen på Christiansborg d. 22.-23. september 2016

Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Alternativet, som venligst lagde lokaler til på Christiansborg. Konferencen satte fokus på igangværende og fremtidige pilotprojekter og på det nordiske samarbejde omkring UBI.

Det var et ambitiøst og udfordrende projekt, som Karsten Lieberkind og arbejdsgruppen, bestående af Helle og Erik, søsatte og gennemførte på fornemste vis. Alle var enige om, at konferencen var endog meget vellykket. Det strømmede ind med roser fra deltagere og oplægsholdere. Louise Haagh, medformand i internationalt BIEN, sagde fra talerstolen ved afslutningen af konferencen, at det var den bedst organiserede UBI-konference, hun havde deltaget i i de 15 år, hun har været med.

Konferencen var spækket med vægtige indlæg fra nordisk og internationalt hold. De forskellige pilotforsøg blev grundigt gennemgået. Debatten var livlig både i salen og i pauserne.

På de interne linjer fik vi konsolideret vores samarbejde med Alternativet.

Det var en fysisk manifestation af det internationale arbejde. Vi blev som forening mere afklaret om farer og ulemper ved UBI-forsøg.

Videoerne er af meget høj kvalitet og ligger nu på hjemmesiden ubi-nordic.org.

Vi lærte, at vi bør have økonomien på plads i god tid og at vi må gøre en større indsats for at få medierne inddraget.

Ellers var der kun tilfredshed med hele arrangementet.

 

Internationale forsøg og bevægelser

1. Den 5. juni 2016 stemte 23 procent af de schweiziske vælgere ja til et forslag om ubetinget basisindkomst.

2. I Kenya arbejder organisationen GiveDirectly med direkte pengeoverførsler til fattige i form af en ubetinget basisindkomst. Det har længe været muligt at donere direkte med kreditkort eller PayPal fra organisationens hjemmeside til en eller flere personer eller, hvis man vil, til en hel landsby. Et indledende pilotprojekt fandt sted i en landsby i Kenya i efteråret 2016, og forsøget vil senere blive udvidet til at omfatte et stort antal landsbyer med tilhørende kontrollandsbyer.

3. Den amerikanske iværksættervirksomhed Y Combinator, som står bag mange internetfirmasucceser, startede i sidste halvdel af 2016 et pilotforsøg med basisindkomst i den californiske by Oakland. Det er tanken, at det senere skal udvides til et landsdækkende forsøg.

4. Den 1. januar søsatte Finland et længe planlagt forsøg med at tildele arbejdsløse en ubetinget basisydelse.

5. Det franske socialistpartis præsidentkandidat Benoît Hamon har siden efteråret ført valgkamp med ubetinget basisindkomst som mærkesag. Efter planen skulle en sådan basisindkomst indføres i to faser, den første målrettet unge mellem 18 og 25, og den anden til en større målgruppe og med højere beløb. I begge faser skulle der være tale om basisindkomst uden behovsprøvning. Efter sin sejr over Manuel Valls den 29. januar 2017 har han dog nedtonet forventningerne noget, idet han nu kun vil garantere implementering af første fase og kun efter behovsprøvning. Allerede i oktober 2016 anbefalede det franske senat iværksættelse af pilotforsøg med basisindkomst.

6. Den 30. januar udgav den indiske regering en økonomisk beretning med et helt afsnit om ubetinget basisindkomst.

7. Et forsøg med en ubetinget minimumsydelse, altså ikke en fuldstændig ubetinget basisindkomst, er undervejs i den canadiske provins Ontario og vil blive implementeret i løbet af foråret. Forsøgene er startet på initiativ af tidligere senator Hugh Segal, og siden november har provinsregeringen gennemført meningsundersøgelser og høringer med henblik på at afdække, hvad folk prioriterer højest i forbindelse med en sådan ydelse. Over 30.000 personer har svaret på undersøgelsen.

8. I Alaska er dividenden af naturressourcer fra den såkaldte Alaska Permanent Fund, som hvert år udbetales ligeligt til alle statens borgere, på guvernør Walkers foranledning blevet begrænset til halvdelen af det ellers beregnede beløb for at dække underskuddet på statsbudgettet. Det er tanken, at der fremover skal udbetales et fast, altså ikke variabelt, beløb på 1000 dollars.

 

Afslutning

2016 har været et år præget af Folkemødet i foråret og UBI Nordic konferencen i efteråret samt en stor mødeaktivitet, især med Alternativet, som er godt i gang med at få idéen om borgerløn ud til medlemmerne.

Vores deltagelse på Folkemødet 2016 var uden telt, hvor vi i stedet deltog i andre organisationers telte. En enkelt BIEN-event blev afholdt som mobil event. Det var efter omstændighederne okay, men ikke rart at være hjemløs, hvilket vi også hørte fra mange gæster, der forgæves havde ledt efter os. Folkemødet er et arrangement, der kræver mange ressourcer, både med hensyn til penge og bemanding. Alligevel er vi med i år igen, nu i et telt sammen med Retsforbundet og Folkebevægelsen mod EU. Vi planlægger to fælles arrangementer med Retsforbundet, en tværpolitisk debat om basisindkomst og et om Syntesetanken, eller, som det hedder i dag, ”Bæredygtig-demokratisk-markedsøkonomi”. Vi har indtil nu kun modtaget penge fra én fond, 1. maj fonden, som har betænkt os med 10.000 kr., hvilket vi takker dem for.

Den nordiske konference på Christiansborg skulle også finansieres af fondsmidler. Det lykkedes nogenlunde, men foreningens økonomi er stram, og det er svært at være afhængig af fonde. Vi må derfor prioritere medlemskampagner, crowdfunding o.l. i det kommende år. Et medlem i Rønde er gået i gang med at undersøge mulighederne for øgede indtægter. Han er meget interesseret i at få etableret en egentlig gruppe til formålet, så interesserede må meget gerne melde sig.

Vores mål om at oprette lokalgrupper, har vi stadig ikke kunnet prioritere, da de mange møder rundt omkring i landet har optaget vores tid. Der har været gjort forsøg, men de er alle gledet ud i sandet.

Kontakten til fagbevægelsen har vi arbejdet en del på at få op at stå, og vi er nået så langt som til at have UBI og fagbevægelsen på som tema til vores årsmøde.

Vi har haft kontakt til flere ungdomsforbund og studerende. Vi ser det som vigtigt at få unge til at stille op til bestyrelsen og i det hele få kontakt til de unge. Vi er ved at få etableret et praktikforløb med en filosofistuderende fra AUC. Hvis det falder på plads, kan vi forhåbentlig få sat nogle af de nævnte skibe i søen.

Vores udfordringer i det kommende år :

· oprettelse af lokalgrupper

· indsamling af penge

· hvervning af medlemmer

· udbygning af kontakten til fagbevægelsen

· Folkemødet på Bornholm

· få mobiliseret flere unge

· kontakt til kunstnere og etablering af en gruppe ”Kunstnere for UBI”

· fortsætte samarbejdet med Miljøpartiet De Grønne

· fortsætte samarbejdet med Alternativet

· deltage i verdenskongres i Lissabon i september

Det har været et år med mange invitationer og livlige debatter i større eller mindre forsamlinger. De skrevne artikler har som sædvanlig været mange og pressens bevågenhed synes voksende.

Jeg takker igen den meget engagerede og arbejdsomme bestyrelse for alle de gode møder internt og eksternt og de mange artikler og for at have gjort den nordiske konference til en begivenhed, der vil sætte sig spor.

Dorte Kolding, formand, Herning d. 20.03.2017