2018 – Beretning

Årsberetning for BIEN Danmark 2017

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har bestået af:

Formand og sekretær: Dorte Kolding
Næstformand: Søren Skogstad Nielsen
Kasserer: Helle Wisbech
International sekretær: Karsten Lieberkind
Redaktør af hjemmeside og nyhedsbrev: Michael Husen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erik Christensen, Jakob Krarup Andersen, Jens Wamsler, Niels-Simon Larsen, Toke Ernsten, Jon Seemann Pedersen.

Revisor: Søren Lund

Toke Ernstsen er udgået af bestyrelsen
Niels-Simon Larsen er udgået af bestyrelsen, men er fortsat kontaktperson til Alternativet.

Bestyrelsesmøder i det forløbne år

Bestyrelsesmøderne på nettet er efter sommerferien 2017 skåret ned til én gang om måneden. Der er afholdt i alt 11 Hang Outs. Derudover er der afholdt tre fysiske møder. De fysiske møder blev i år holdt i Odense hos Michael Husen d. 31. marts 2017 og d. 19. November 2017. Det sidste fysiske møde bliver afholdt d. 16. marts i København.

De (nu) månedlige møder, der foregår på Hang Outs er af 1 ½ times varighed og handler om, hvad der er sket, og hvad der skal ske. Faste punkter er Siden Sidst, Økonomi og Nyhedsbrev.

På de fysiske møder har vi tid til at gå i dybden og debattere nuanceret. På det fysiske møde d. 31. marts lavede vi grundige evalueringer af årsmødet, generalforsamling og Kopenhagen Dox- debatterne. Vi diskuterer løbende vores rolle i UBI-debatten og understreger vores funktion som vidensbank for UBI og forsøg med UBI. Der er konsensus i bestyrelsen om, at vi i foreningen skal rumme alle tilhængere af ubetinget basisindkomst, og at vi ikke foretrækker én økonomisk model frem for andre, men at vi gerne præsenterer forskellige modeller.

På det fysiske møde d. 19. november havde vi Jens Wamslers model oppe til gennemgang og debat. Vi blev også præsenteret for Erik Christensens nye bog, i særdeleshed debatterede vi modargumenterne, og hvordan vi tackler dem i debatter.

Aktiviteter fra sidste generalforsamling til i dag

For ikke at trætte forsamlingen unødigt, har jeg lagt listen over aktiviteter ind på hjemmesiden basisindkomst.dk, hvor den kan nærstuderes: https://basisindkomst.dk/2018-aktiviteter-201718/

Sammenfattende har vi været ude til 26 debatmøder rundt om i landet, haft otte arrangementer på Folkemødet, givet vejledning til studerende og skoleelever fem gange, holdt individuelle møder to gange, været til stede ved to bogudgivelser, deltaget i to kongresser og to konferencer, haft et stiftende møde for  en lokalgruppe, haft én kronik (Kristeligt Dagblad) og deltaget i én radioudsendelse.

Vi kan således konstatere, at der har været godt gang i debatmøderne, men at vores optræden i medierne har været beskeden, især set i forhold til sidste år. Ikke fordi, der ikke har været interesse i medierne, især har Danmarks Radio og Radio 24syv interesseret sig for UBI, og Erik Christensens nye bog er blevet anmeldt mange steder. 

Forfølgelse af målsætninger

På sidste generalforsamling opsatte vi følgende arbejdsmål, og jeg vil her kort opsummere, til hvilken grad de er blevet opfyldt eller ikke opfyldt:

Oprettelse af lokalgrupper

En opgave, der har været gjort forskellige forsøg med, uden at det er lykkedes. I år er der sket det glædelige, at man i Nordjylland har dannet en lokalgruppe, som har afholdt to spændende debatmøder og har et tredje i støbeskeen. I Herning er der også spæde skridt i gang for at få dannet en lokalgruppe. Er der interesse for at komme i gang rundt omkring i landet, er man hjertelig velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for råd.

Indsamling af penge

Er altid et kildent punkt i vores arbejdsprogram. Vi sender diverse ansøgninger ud og får også lidt ud af det. Men i 2017 har vi søgt og fået tildelt et pænt beløb fra Slots- og Kulturstyrelsen, så vi i år kan få råd til eget telt på Folkemødet i Allinge.

Hvervning af nye medlemmer

Er ikke en del af denne bestyrelses DNA, så hvis nogen sidder inde med kompetencer, der kunne udnyttes her, er de mere end velkomne til at stille op til bestyrelsen eller tilbyde ekstern hjælp til opgaven.

Udbygning af kontakten til fagbevægelsen

På sidste års årsmøde havde vi besøg af Christian Sølyst fra LO. Han udtrykte sin skepsis ved hele UBI-tanken, især om den er realistisk. Det gav selvfølgelig nogle dønninger i debatten, men Christian Sølyst endte alligevel med at sige, at han gerne ville diskutere økonomien på et senere tidspunkt. Det blev så til et møde mellem ham og Jens Wamsler og Søren Skogstad fra BIEN Danmark. Mødet var positivt og konstruktivt, men ændrede nok ikke så meget ved Christian Sølysts skepsis. Det vigtige er at holde dialogen i gang. På Folkemødet i år 2018 er det lykkedes at få et arrangement op at stå med Dennis Kristensen og Keld Petterson begge fra FOA

Folkemødet på Bornholm i 2017

Folkemødet i år blev gennemført på trods af mangel på midler. Vi delte et telt med Retsforbundet og med Folkebevægelsen mod EU. Det gik fint, men vi druknede måske lidt ved at dele telt med hele to andre organisationer.

Vi afholdt nedenstående events, som var pænt besøgt og gav gode debatter:

Event Deltagere
Ubetinget basisindkomst, hvor stor skal den være? Søren Ekelund

Jens Wamsler

Andreas Rudolph

Borgerløn – et solidarisk medborgerskab Thomas Boje

Malte Frøslee Ibsen

Borgerløn – arbejdsmarked – civilsamfund Thomas Boje

Knud Aarup

Borgerløn og kunsten Charlotte Brüel

Søren Skogstad

Borgerløn eller det, der ligner Dorte Kolding

Torsten Gejl, Alternativet

Martin Sørensen, Retsforbundet

Gunna Starck, Enhedslisten

Claus Hansen, De nye grønne

Gode Penge, grundskyld og ubetinget basisindkomst Tune Revsgaard

Vagn Christensen

Erik Christensen

Mød BIEN Danmark Dorte Kolding og Erik Christensen

En særlig begivenhed udspandt sig i Informations telt, da Erik Christensen BIEN Danmark og Lars Sejer Christensen blev interviewet. De er begge fortalere for borgerløn, men kommer fra to modsatte ender af det politiske spektrum. Der blev skabt en anekdote, da Lars Sejer siger til Erik: ”Du kan tro, jeg har fået mange tæsk af mine liberale venner, fordi jeg har sagt noget pænt om borgerløn.” Dertil replicerede Erik: ”Du kan tro jeg har fået mange tæsk af mine venner på venstrefløjen gennem årene, fordi jeg går ind for borgerløn.”

Vores sidste arrangement søndag formiddag, hvor der normalt ikke er det helt store publikum, overraskede ved at samle en større flok mennesker med hvem vi havde en meget vellykket åben samtale om UBI. En del unge mennesker uden forhåndskendskab til UBI mødte op og var både lyttende og reflekterende.

Vi kan igen konstatere, at vores tilstedeværelse på Folkemødet er alle anstrengelserne værd, fordi vi her får en masse folk i tale, får taget temperaturen på, hvor folk står ift UBI og får vist, at vi er en levende og arbejdende forening.

Vi takker Retsforbundet og Folkebevægelsen mod EU for det gode samarbejde på trods af, at både tid og plads var begrænset. Det var den måde, det kunne lade sig gøre i år. I 2018 vil BIEN igen være på Folkemødet i eget telt

Flere unge i arbejdet

UBI drejer sig om de unges fremtid.

Vi ser næsten dagligt vidnesbyrd om de unges situation, der er mere end udfordrende, uanset om de er i uddannelsesracet eller skubbet ud i kontanthjælpssystemet. Den sidste undersøgelse siger, at hver 10. dansker mistrives mentalt, og at hver fjerde ung kvinde er ramt.  

Vi kunne godt ønske os, at flere unge engagerede sig i en fremtid med UBI, der kunne løse nogle af disse alvorlige problemer. Desværre er det ikke så let at få unge til at melde sig ind i noget så gammeldags som en forening. Det er også fuldt forståeligt, da de fleste er hårdt spændt for.

Vi er derfor mere end taknemmelige for, at Martin Bruun Michaelsen har så stort et engagement i arbejdet, og at han nu stiller op til bestyrelsen. Vi kan kun håbe på, at flere unge vil følge hans eksempel.

Positivt er det, at vi løbende får henvendelser fra unge i uddannelsessystemet, som skriver opgaver om UBI. Det strækker sig fra 9. klasses afgangsprojekter til Ph.d.-afhandlinger. Det er til stor inspiration, og giver håb for fremtiden.

Vi kan se, at der er god tilslutning, når der arrangeres møder på universiteter eller læreanstalter og højskoler. Guy Standing har med sin store gennemslagskraft optrådt et stort antal gange på universiteter mm i løbet af året. Vi er ham megen tak skyldig for hans mange besøg og for hans sidste nye bog, der kom i efteråret: Basicincome, A guide for the open-minded.

Samarbejde med partier

Det politiske niveau har, som alle ved, ikke været synderligt interesseret i at tale seriøst om ubetinget basisindkomst som svar på mange af tidens problemer. Det har derfor altid været op ad bakke, når foreningen har forsøgt at kontakte politikere. Det er nu ved at løsne sig lidt. Først og fremmest fordi Alternativet med energi har lanceret deres kravfri kontanthjælp, som på længere sigt så kan blive til en egentlig universel og ubetinget basisindkomst. Det bør derfor ikke overraske medlemmerne, at BIEN Danmark følger Alternativets arbejde med at lave et forslag, der kan behandles i partiet, med den største interesse, og at vi indgår i drøftelser om implementering. Det vil vi også gøre den dag, hvor andre partier beder os om det. Der har været et møde i Aalborg, arrangeret af BIEN Nordjylland, som består af folk fra Det Radikale Venstre og Alternativet og af ikke organiserede medlemmer. På mødet optrådte Marianne Jelved fra De Radikale og Torsten Gejl fra Alternativet.

I vores planlægning af Folkemødet i Allinge 2018 har vi henvendt os til alle Folketingets partier plus Nye Borgerlige. Vi har fået tilsagn fra Lisbeth Bech-Poulsen fra SF, Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Torsten Gejl fra Alternativet og et menigt medlem fra De Radikale, Nikolaj Brasen. Det betyder ikke, at de pågældende støtter UBI, men at de er villige til at debattere det.

Det er også vores erfaring, at fagbevægelsen har det svært med UBI, så meget desto mere glædeligt er det, at Dennis Kristensen har sagt ja til et interview om UBI i vores telt på Folkemødet.

Opgaver ud over de målsatte

Ud over at arbejde på de målsætninger, vi har sat op for et år siden, har året budt på mange gode begivenheder, som jeg vil berette om i det følgende.

Praktik i BIEN Danmark

For cirka et år siden fik bestyrelsen en forespørgsel fra en filosofistuderende fra Aalborg Universitetcenter. Han interesserede sig for ubetinget basisindkomst og ville gerne i en tremåneders praktik i BIEN Danmark. Vi syntes først, at det lød problematisk, da vi jo hverken har et kontor eller fast arbejdstid, men Martin, som den studerende hedder, fastholdt sit ønske og det lykkedes at lave en praktikbeskrivelse, som hans vejleder kunne godkende. Det blev en virkelig stor gevinst for bestyrelsen at få Martin på holdet. Han startede flere måneder inden den egentlige praktik. Martin har også arbejdet efter ophøret af praktikken og stiller nu op til bestyrelsen. Han har selvfølgelig lavet sine opgaver undervejs og afslutningsvis.

Dette er nogle af de øvrige opgaver, han har påtaget sig:

  • Deltagelse alle dagene i Folkemødet i Allinge i 2017 og holdt oplæg på Speakers Corner
  • Holdt foredrag på højskoler og gymnasier mm om UBI
  • Været initiativtager til oprettelsen af BIEN Nordjylland og har arrangeret tre offentlige møder i Aalborg
  • Holdt oplæg på Nordisk konference i Reykjavik og skrevet et fyldigt referat af div. indlæg https://basisindkomst.dk/ubi-nordic-reykjavik-2017/

Vi vil gerne her takke Martin for hans store engagement og for at have tilført arbejdet en god portion filosofi, gå-på-mod og rugbrødsarbejde. Vi er begejstrede for, at han har lyst til at fortsætte sit gode arbejde.

Nordisk konference i Reykjavik

Med Danmark som first moover i 2016 med at arrangere en Nordisk UBI-kongres, kan vi nu glæde os over, at idéen er blevet fulgt op med en spændende konference i Island i eftersommeren 2017. Der er skabt tradition for en nordisk konference om året. I 2018 foregår det i Tampere, Finland.

I Reykjavik deltog fra BIEN Danmark som nævnt Martin Bruun Michaelsen og Karsten Lieberkind. Martins indholdsrige referater med Karstens fodnoter er at læse på:

https://basisindkomst.dk/ubi-nordic-reykjavik-2017/

Verdenskongres i Lissabon i september

Fra BIEN Danmarks bestyrelse deltog Karsten Lieberkind og Jens Wamsler. Jens har skrevet udførlige referater fra alle de foredrag og workshops, han deltog i. Se dette link: https://basisindkomst.dk/rapport-fra-biens-17-verdenskongres-2017/

Det er af vital betydning, at foreningen kan stille med deltagere til disse internationale konferencer. Det er med til at styrke de internationale bånd og kræfter, der udgør det globale netværk. Det er til stor inspiration og opmuntring, at opleve at bevægelsen vokser world wide, at den langsomt, men sikkert breder sig i befolkninger, så man over en årrække vil se idéen om ubetinget basisindkomst uundgåeligt stige op i de politiske luftlag, hvor den ikke længere kan afvises som utopisk tågesnak.

Vigtig bogudgivelse

I efteråret 2017 udgav forlaget Hovedland Erik Christensens sidste nye bog På vej til Borgerløn – Aktuel idédebat. Bogen er blevet modtaget godt med gode anmeldelser og stor interesse fra diverse organisationer. Erik har fået adskillige invitationer til at komme ud for at fortælle om indholdet. For bevægelsen er det et stort aktiv, at Erik igen har skrevet en aktuel bog om UBI, denne gang med afsæt i den nuværende samfundsudvikling, eksempelvis i konkurrencestaten, borgersamfundet, prækariatets fremmarch og den globale kapitalisme. Vi skylder ham megen tak for på utrættelig og kvalficeret vis at holde UBI-fanen højt.

Kontakt til kunstnere og etablering af Kunstnere for UBI.

Billedkunstner Charlotte Brüel deltog på sidste års folkemøde med et spændende oplæg om kunstnernes særlige situation, og hvordan en ubetinget basisindkomst vil gavne både den enkelte kunstner og kunstens rolle i samfundet. Hun har sidenhen arbejdet for at informere om UBI i sin egen organisation BKF (Billedkunstnernes Forbund), jvf. bevægelsen “Artists for Basic Income”. Bestyrelsen vil gerne takke Charlotte for hendes indsats, som vi bakker op 100 %. Vi håber på, at flere kunstnere vil se forslag om borgerløn som en helt naturlig udvikling af kunstnernes vilkår.

Alternativets UBIprojekt

På sidste års landsmøde i Alternativet havde man borgerløn på dagsordenen. Erik Christensen og Dorte Kolding deltog som tilhørere og i debatten.

Landsmødet vedtog, at man skulle fortsætte arbejdsgruppens arbejde med at lave et egentligt politisk forslag. Dette forslag er nu så langt, at det skal fremlægges på det næste landsmøde.

I bestyrelsen har vi fulgt arbejdet både udefra og indefra, idet Jens Wamsler deltager i gruppen om økonomi og Niels-Simon Larsen fra Alternativet har holdt bestyrelsen løbende underrettet om det samlede arbejde i gruppen.

Ud over at arbejde på de målsætninger, vi har sat op for et år siden har året budt på mange gode begivenheder, som jeg vil berette om i det følgende.

Økonomi og medlemstal

Vi har i år næsten det samme medlemstal som forrige år, nemlig 141 betalende medlemmer.

Som I vil se af kassererens beretning, kom vi ud af 2017 med et overskud på kr. 42.187.

Overskuddet skyldes primært, at kasserer Helle Wisbech sendte en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, de såkaldte tipsmidler. Det lykkedes os at blive godkendt som almennyttig forening med en aktivitetsstørrelse, som berettiger os til andel i midlerne. Resultatet blev til en udbetaling på kr. 44.138,70. Det luner og giver nye muligheder her i 2018. Ydermere kan vi have en berettiget formodning om at kunne få tilskud også de kommende år.

Suppleret op med mindre portioner fra private fonde, giver det nogle muligheder – og ro i maven. Det er næsten som at være på borgerløn!

Hjemmeside og nyhedsbrev

Vi har udsendt 5 nyhedsbreve i 2017, og der er 430 tilmeldte til nyhedsbrevet (inkl. medlemmerne af BIEN Danmark). Vores hjemmeside basisindkomst.dk har i gennemsnit ca. 35 besøg om dagen.

Hjemmesiden ligger aldrig stille. Den er en guldgrube af viden, synspunkter, referater, argumenter, artikler og debatindlæg fra 1996 og frem, referater fra BIEN Danmarks årsmøder og generalforsamlinger gennem de sidste 17 år og meget mere. Man kan desuden læse alle vore nyhedsbreve fra de seneste fire år. Her finder man også mange forskellige finansieringsmodeller og links til internationale UBI-organisationer.

For at bevare dokumentationen fra Den nordiske Konference i 2016 på Christiansborg har vi gemt en fuld kopi af konferencehjemmesiden som et underdomæne til vores egen hjemmeside på adressen ubi-nordic2016.basisindkomst.dk, så den også i fremtiden vil være tilgængelig.

Facebook og de sociale medier

Der foregår dagligt debat på facebooksiden BIEN Danmark – borgerløn, basisindkomst. Tonen kan være skarp og bølgerne kan gå højt. Det fornægter sig ikke, at borgerløn er tværpolitisk og derfor kan være et sprængfarligt emne, især når det kommer til, hvordan den skal implementeres og finansieres. I bestyrelsen mener vi, at der skal være højt til loftet og at uenighed er et godt, demokratisk brændstof. Vi bestræber os på at gå efter bolden og holde på sagligheden og understrege, at vi netop er tværpolitiske i vores grundidé, men ellers lade folk debattere til blodet sprøjter.

Vi har følgende sider på Facebook:

  • Ubetinget Basisindkomst. Åben side. 2663 ”likes” mod 2544 sidste år. Den har 2514 følgere.
  • BIEN Danmark – borgerløn, basisindkomst. Debatforum. 1941 medlemmer mod 1849 medlemmer sidste år, en mindre stigning på 91 medlemmer (ca. 5% mod 13 % stigning sidste år).
  • BIEN-DK: Bestyrelse. Lukket gruppe. 16 medlemmer. Siden har ligget stille siden januar 2017, da vi i stedet bruger google-drev til al information internt i bestyrelsen.
  • BIEN-DK: Økonomigruppe. Lukket gruppe. 33 medlemmer.
  • BIEN Nordjylland. Lukket gruppe. 28 følgere.

Vi takker igen i år Karsten Lieberkind og Marie Myntebjerg Melpo for indsatsen som administratorer.

Afslutning

Foreningen er sat i verden for at udbrede kendskabet til ubetinget basisindkomst. Derfor skal vi lave egne arrangementer. I den forbindelse er det er vigtigt at satse på at opsøge steder, der har et publikum såsom en højskole, en læreanstalt, en forening eller lignende. De åbne, offentlige møder, vi selv arrangerer, er ofte med forholdsvis få tilhørere.

Derfor er satsningen på at deltage i Folkemødet central, da der jo netop er et publikum til stede.

Men vi har netop også i år oplevet at være blevet inviteret rigtig meget ”i byen.” Det er altid en rar følelse, at der er øje på os.

Det sidste år er således gået mest med at passe de mange debatmøder i det ganske land, hvortil vi er blevet inviteret. Alle har deltaget med engagement i arbejdet, men det har givet en særlig travl tid for Erik Christensen, da hans nye bog har kastet mange invitationer af sig. Bogen har flyttet debatten op i en højere liga, da bogen forholder sig til de aktuelle problemstillinger, der præger det danske samfund i dag og understreger, at borgerlønsbevægelsen er og skal være bred, og at beslutninger om finansiering hører til på det politiske niveau.

Det er et vigtigt træk, at bogen beskriver tre forskellige borgerløns-fortællinger: 1. en rationalisering af velfærdsstaten, 2. en videreudvikling af velfærdsstaten og 3. skabelsen af en bæredygtig udvikling.

BIEN Danmark er blevet kritiseret for at være ”forlovet” med Alternativet. Det er vi på ingen måde, jvf. de tre fortællinger, men i og med, at vi hører mest konkret fra Alternativet, er det den bæredygtige fortælling, der p.t. fylder mest. Pointen er imidlertid, at de tre grundværdier frihed, tryghed og værdighed vil kunne rummes i alle tre fortællinger, måske bare med forskellig vægtning. Dermed er vejen banet for en national fælles idé, som alle partier skulle kunne tilslutte sig. Skillelinjerne vil i givet fald naturligt gå på hhv størrelse og beskatning samt hvilke besparelser, man kan opnå – især på beskæftigelsesområdet.

BIEN Danmark er således interesseret i kontakt til alle partier og fagforeninger. Vi glæder os over, at Enhedslisten altid stiller op til en debat (og arbejder på de interne linjer med borgerløn), at de Radikale igen har meldt sig ind i debatten, og at vi har slået nogle små kikhuller i muren til fagbevægelsen.

Spørgsmålet om forsøg i Danmark/ Norden stiller vi os i denne bestyrelse neutrale over for. Dvs. vi vil ikke tage initiativer til forsøg. Vi mener, at eksperimenter altid vil være begrænsede, at der er lavet forsøg nok, og at samfundet bør gå hele vejen. Vi stiller os imidlertid ikke hindrende i vejen, hvis andre vil iværksætte eksperimenter, og vi vil gerne stille viden og debatoplæg til rådighed.

At der endelig er kommet et konkret initiativ til at danne lokalgrupper om borgerløn i Danmark, er en positiv udvikling.

At foreningen kan se frem til en lidt mere stabil økonomi, der tillader flere aktiviteter, er også lige til at komme i godt humør af.

I forhold til kunstnerne som en vigtig del af prækariatet, er der noget i gære, og vi vil i foreningen gerne bidrage til at skubbe debatten videre, så kunstnerne selv kommer på banen. Det er så åbenlyst, at den gruppe vil være mere end godt hjulpet af en ubetinget basisindkomst til glæde for den enkelte kunstner, men også for samfundet og sågar samfundsøkonomien.

For bestyrelsen har det sidste år været et solidt arbejdsår. Der er taget mange skridt i den rigtige retning. Bestyrelsen arbejder seriøst og altid engageret. Det vil jeg gerne takke alle for. Jeg vil også takke alle medlemmer, sympatisører og kritikere, der forholder sig til sagen og holder borgerlønsgryden i kog.

Vi ser frem til et nyt år med begejstring, gerne med nyt ungt blod, så skuden kan fortsætte sin sejlads over både stille og oprørte vande, så vi sammen kan klare skær og klipper, holde kursen og få land i sigte.

Hermed overgiver jeg årets beretning til debat og til afstemning.

Tak for ordet.  

Dorte Kolding
Herning d. 13. marts 2018