2019 – Generalforsamling

Referat af generalforsamling i BIEN Danmark d. 9. marts 2019, i Kulturhus Indre By, København.

 

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Johannes Lund.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig, da der er indkaldt i tide (30 dage før afholdelsen.)

Til referent valgtes Dorte Kolding.

Stemmetællere blev: Annette Hjort Knudsen og Benét Hermind

 

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

Formand Helle Wisbech aflagde beretning (henvisning)

Bemærkninger fra salen:

Det nævnes, at ”glæde” er et vigtigt overordnet mål for at indføre borgerløn.

Det tilføjes, at forfatterne til bogen ”Oprør for Fremtiden” rejser rundt og holder oplæg om bogen.

Ros til bestyrelsen for det samlede arbejde, herunder også for det seneste indlæg i Politiken.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Helle Wisbech gennemgik regnskabet.

Regnskabet, som er gengivet herunder, blev godkendt enstemmigt.

 

4. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring fra Michael Husen: Sætningen i §6 “Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden og den anden skal være kassereren” ændres til “Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden og den anden skal være enten næstformanden eller kassereren”.

Begrundelse for forslaget er, at det er for ufleksibelt, hvis der ikke findes suppleant ved sygdom eller anden fravær.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Forslag om at bibeholde kontingentet på 200 kr eller forhøje det til 250 kr sættes til afstemning. For 250 kr stemte 6 medlemmer. For 200 kr stemte 10 medlemmer. Et medlem undlod at stemme.

Beslutning: vi fastholder det nuværende niveau: 200 kr. for almindeligt medlemskab og 100 kr. for studerende.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle opstillede kandidater blev valgt.

Genvalgt blev:

Helle Wisbech
Søren Skogstad Nielsen
Karsten Lieberkind
Michael Husen
Erik Christensen
Dorte Kolding
Martin Bruun Michaelsen
Andreas Mortensen

Nyvalgt blev:

Finn Gemynthe

 

7. Valg af revisor

Søren Lund blev genvalgt.

 

8. Evt.

Charlotte Brüel opfordrer foreningen til at stille op på Kulturmødet på Mors.

Michael Bundgaard Pedersen fremsatte et længere indlæg om faren i at foreningen kan blive et redskab for ”det økonomiske liv”. Michael blev opfordret til at skrive et indlæg herom i det kommende nyhedsbrev.