2021 – Generalforsamling – referat

Generalforsamling lørdag d. 20. marts 2021 kl. 14.  / på Zoom 

 

Referat

Velkomst og
rammesætning for mødet v/ Helle Wisbech, forkvinde
Denne generalfors er både for 2019-2020

Vi optager mødet til brug for referat, og sletter det efterfølgende. Det vil ikke blive lagt ud noget sted

Ordstyrer har vi valgt at lægge fast før mødet, da der følger forskellige zoom-funktioner med opgaven.

Johannes Lund vil gennemgå det praktiske i forhold til debat, hvordan man markerer og senere også hvordan afstemning skal foregå.

Helle Wisbech kom med en opfordring til deltagerne om at melde sig, hvis man overvejer at stille op til bestyrelsen.

 
“Valg” af dirigent  Johannes Lund er ordstyrer   
og referent       . Dorte Kolding  
  Johannes takkede for “valget”.

Indkaldelsen er sendt ud d. 17.02. og der er dermed rettidigt indkaldt.

 
Formandens beretning,
som forelægges til godkendelse
Helle Wisbech fremlagde beretninger for årene 2019 og 2020.

Beretningen var inden generalforsamlingen lagt ud på BIEN’s hjemmeside og link lagt på mail udsendt med link til zoom-opkaldet til generalforsamlingen.

Debat om beretningen:

Tommy Johannesen takkede for en god beretning og kaldte bestyrelsens arbejde for imponerende. Han gjorde opmærksom på, at man laver beretning fra generalforsamling til generalforsamling og ikke for kalenderåret.

Lotte Andersen efterlyste debatindlægget fra Politiken af 3. januar 2020 kommer i Nyhedsbrevet eller hjemmesiden.

Mads Damgaard Mortensen: Tak for beretningen og tak for et supergodt arbejde. Takkede også for den digitale generalforsamling.

Beretningen godkendes enstemmigt.

Beretning ligger på hjemmesiden her.

 
Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ Martin Bruun, kasserer Både for 2019 + 2020

Regnskaberne var på forhånd lagt på hjemmesiden og linket til mail med zoomindkaldelsen. 

Martin kom med en korrektion til regnskabet 2020.

Øvrige omkostninger på 5.191,01 kr er overflyttet til de konkrete poster, hvor de hører til. Det rettede regnskab fremlægges.

Ang. fonde og puljer:. Vi har fået nogle af puljemidlerne til foreningsdrift, men de udbetales først i 2021. 

Vi har måtte tilbagesende 2000 kr til Slots- og kulturstyrelsen. De var bevilget til vores jubilæums-årsmøde, som blev aflyst. 

Mads Damgaard efterspurgte en let adgang til at give donationer, fx Mobile Pay. Helle: Vi har undersøgt mulighederne for et par år tilbage – da var det besværligt – det kan have ændret sig. Mads siger, at det vist er blevet nemmere.
Vi tager det op snarest.

Regnskabet vedtages enstemmigt.

 
Indkomne forslag Der er ikke kommet forslag  
Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag er at fastholde
200 kr. for alm. medlemmer100 kr. for studerendeVedtaget.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer I følge vedtægterne skal de valgte modtage minimum 25% af stemmer af de tilstedeværende ved generalforsamlingen.

Genopstiller:

Erik Christensen

Erik har været med til at oprettet foreningen, god til at skrive, debattere og inspirere andre.

Andreas Mortensen, 

kom ind for tre-fire år siden. Har stået for højskole-arrangementet. Har mange kontakter. Bl.a. i feministiske kredse. Har lige fået tvillinger og holder lav profil indtil videre, men vil gerne stille op og genoptage arbejdet, når tiden tillader det.

Dorte Kolding. 

Har været i  bestyrelsen siden 2013. Tilhænger siden 1978. Interesserer sig for det nye, at koble UBI til den grønne omstilling, verdensmålene og doughnutmodellen. Livet skal være målet og ikke pengene. Opgør med konkurrencesamfundet. Arbejder med folkemødet. Efterlyser folk til at være med på folkemødet i år. Folk, der ikke er i bestyrelsen eller i bestyrelsen. Henvend jer gerne.

Martin Michaelsen. 

Foreningens første praktikant. Blev hængende. Er nu kasserer. Kontakt til de skandinaviske bevægelser via samarbejde og konferencer. Er optaget af den transformerende del mod et mere Humanistiske samfund. 

Karsten Lieberkind, 

har været med i mange år. Har oprettet grupperne på de sociale medier. Er administrator. Vi er ikke så meget på Twitter. De andre kører godt. Tekstredigering mm. Det europæiske borgerinitiativ. Konferencer. Vi skal være mere aktive på de sociale medier.

Michael Husen,

Uddannet i filosofi og græsk. Interesseret i arbejdsbegrebet. Ti år i bestyrelsen. Passer hjemmesiden og udsending af nyhedsbrevet og vil gerne fortsætte med det.

Finn Gemynthe. 

Tilhænger siden sidst i 1970’erne. Skrevet “Rigdom uden arbejde”. Bidrager med idéer og tanker.

Helle Wisbech.

Har haft et omskifteligt arbejdsliv, bl.a. som kunstner. Fandt foreningen i 1914, men været meget for borgerløn siden 1978. Det ville have været en god ting at have haft undervejs i arbejdslivet.

Startede med at tage med til Bornholm, kom i bestyrelsen og har været formand de sidste tre år. Vil gerne fritages for noget af arbejdet for at arbejde  lokalpolitisk. Vil gerne blive i bestyrelsen.

Nye kandidater

Lotte Andersen

Corona-krisen har gjort, at Lotte har været mere på de sociale medier. Det gav hende lyst til at arrangere en march i Aarhus i uge 38 2020. Fik derigennem kontakt med BIEN.

Kan bidrage med at få fat i almindelige mennesker, der ikke kender UBI. 

Mads Damgaard: 

Administrative kompetencer i bestyrelsesarbejdet. Har været med i Alternativet, fordi de havde en reel borgerlønspolitik. Sidder i hovedbestyrelsen. Stiller op til kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune.

Alle opstillede blev valgt.

Velkommen til Lotte og Mads. Dejligt, at I vil være med i arbejdet.

 
Valg af revisor Søren Lund genopstiller.

Søren blev valgt. Søren Lund takker for valget.

 
Eventuelt Mads Damgaard: Opfordrer til, at generalforsamlingen sender en lykønskning m. tvillingerne til Andreas.

Thomas Due Nielsen: Hvordan laver man brede broer over de filosofiske tanker til mere læsevenlige inputs. En formidlingsmodel fra vores egen sfære til resten af Danmark. Det skal inkludere alle mennesker. Håber, bestyrelsen vil forholde sig til forslagene.

Lasse Griffelglad. Mangler et punkt, der hedder fremtidige aktiviteter. Hørt om borgerløn i 1978 og fremefter. Kender mennesker, der er døde i processen i beskæftigelsessystemet, mens de venter på afgørelser.. Vil gerne bruges til personlige møder, underskriftindsamlinger etc. Foreslår et møde, hvor vi taler om, hvorfor vi ikke har fået borgerløn endnu. Tak for mange gode indlæg.

Helle: Helle takker Lasse for hans tilbud.

Martin: Hvordan får man borgerløn i alle dets facetter ud til alle? Hvordan får man det til at give intuitiv, logisk mening hos folk?

Thomas: Hvorfor er det ikke sket endnu? Strategi. Hvad kan lade sig gøre? Hvordan kan man transformere det tørre stof til noget enkelt? Evt. I forbindelse med bogen?

Johannes advarer mod Milton Friedmans liberalistiske tanker om borgerløn.

Erik gør opmærksom på to nye dagsordner. Jobcentrene. Hvordan kan man reformere dem i besparelsesøjemed? I den forbindelse bør vi gå ind og argumentere for at reformere hele systemet. Den anden: Grøn Jobgaranti. Er startet i Klima- og omstillingsrådet og beskrevet i Information. Lyder meget godt, men måske er det bare en slags grøn aktivering. Det skal kobles sammen med borgerløn, så man får muligheden for at vælge eller fravælge et grønt job. Det er friheden, der er vigtig. Ellers bliver det en tvungen “grøn” vækst.

Dorte er enig med Johannes i, at vi ikke ønsker en discountmodel, hvor man efterlader folk på en lav borgerløn til at sejle i deres egen sø. Men kan man ikke godt bruge negativ skat som et praktisk redskab til udbetaling af en borgerløn her efter corona, for at kickstarte samfundet?

Johannes: metoden kan være ok. Det er det politiske overdrev, der ikke er det. 

Thomas: vedrørende formidlingsmodellen. Hvis vi ændrer vores økonomiske system, så vi undgår boligbobler og vil vi få et større rådighedsbeløb.

Lotte: Godt at diskutere med folk, der har forskellige opfattelser af, hvad borgerløn skal være. Et drømmescenarie er, at borgerløn drøftes bredt i folketingssalen. Lotte arbejder på at få alle i tale fx på SOME. 

Dorte: opfordrer til mere aktivisme og beder om tilsagn fra folk, der vil med til folkemødet i år, 17.-19. Juni.

Erik: er helt enig med Lotte i, at vi skal debattere med alle. Eksempelvis som debatten på et folkemøde for nogle år siden, hvor Erik debattere med Lars Seier Christensen. Vi skal ikke være bange for den brede debat. Modstanden fra EL går ofte på, at de ikke vil det, fordi de er bange for, at det bliver en ultraliberal model.

Lars Tvede, gift m Pernille Vermund, har udtalt til Berlingske Tidende, at han går ind for BL. Hvorfor har vi ikke taget den op? 

Helle: tak til Johannes for ordførerskabet. Tak til alle. Vi kan i fremtiden tage mediet til os og lave flere zoom-møder, hvor vi debatterer.

 
Eventuelt 2 Eventuelt var en snak med de tilstedeværende, som måske kunne forestille sig at lægge kræfter i arbejdet, men ikke ønsker at komme i bestyrelsen. 

Brainstorming: 

Strategi for formidling. Thomas opfordres til at formulere et forslag og sende det til bestyrelsen.

Pop Kleberg fra København. Brændende tilhænger. Er der basis for en københavner-gruppe? Er med i Veganer partiet. Vil gerne på gaden sammen med andre.

Søren Lund vil gerne være med.  

Helle: Lav et opslag i FBgruppen.

Pop mener, vi skal være konkrete på, hvordan bl kan finansieres.

Helle foreslår et møde på nettet, hvor det bliver debatteret og formuleret mere klart.

Mads: Lav et kontakt-link på hjemmesiden til lokalgrupper.

Karsten :  Det er ikke kun finansieringen, der er en barriere. Det handler ofte om noget andet.

Pop tager kontakt til københavnere via facebookgruppen.

Thomas: Effektivisere formidlingen. Synliggørelse. Outputtet kan blive til spræl. Projekter skal være meget gennemarbejdet og ét ad  gangen. Svend Brinkman. Kurssamtaler. Hamsterhjulet. Være ineffektiv. Den handicappedes minusværdi contra den rige våbenproducent. Lave noget med Brinkmann. .

Erik: Brinkmann er skeptisk. Han har nok svært ved at sige, at han går ind for borgerløn.