2024 – Generalforsamling

Referat af BIEN Danmarks generalforsamling lørdag d. 16. marts 2024 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads, København. Generalforamlingen var også tilgængelig online, hvilket 2 medlemmer benyttede sig af.

 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden Helle Wisbech bød velkommen og foreslog Johannes Lund som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Johannes valgt. Dorte Kolding blev valgt som referent og Michael Husen som medreferent.

Johannes takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

Formanden Helle Wisbech startede med at læse en beretning op, som var genereret ved hjælp af kunstig intelligens. AI-tjenesten ChatGPT var blevet bedt om flg.: “Skriv en årsberetning for borgerlønsbevægelsen” og havde på  14 sekunder leveret en formfuldendt årsberetning. 

Herefter oplæste Helle sin egen håndlavede beretning om BIEN Danmerk i 2023.

Begge beretninger – både AI-versionen og Helles egen version – kan læses på foreningens hjemmeside her: 2024 – Årsberetning  

Herefter var der en kort debat om årsberetningen, hvor bl.a. flg. emner blev drøftet:

Det blev påpeget, at generalforsamlingerne hidtil altid havde fundet sted i København eller Odense, og at det nu snart måtte være Jyllands tur.

Når vi har uddelt vores bog Borgerløn – reel frihed mangler vi tilbagemelding om, hvor meget indtryk den gør. Det blev foreslået, at man kunne kontakte modtagerne  efterfølgende pr. email og spørge dem.

Søren Chr. Lund appellerede til tilslutning til en landsdækkende musikalsk borgerlønshappening med fællessang.

Beretningen (den håndlavede version)  blev godkendt.

 

2.1 Beretning om Ghana-projektet

Som en separat del af årsberetningen fortalte Michael Hansson via en online forbindelse om, hvordan det går med Ghanaprojektet. Projektet, som er inspireret af organisationen GiveDirectly, vil forsøge at iværksætte et UBI-projekt i en fattig landsby i Ghana. Hertil er CISU blevet ansøgt om ½ million kroner til finansiering. Der er i første omgang givet afslag, men projektet er alligevel blevet rost og opmuntret til at fortsætte og genfremsætte en revideret og forbedret ansøgning. Projektgruppen håber på at kunne komme i gang inden for det næste år.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Martin Bruun Michaelsen fremlagde regnskabet. Ved en fejl var den underskrevne og omdelte version en kladde, som indeholdt nogle posteringer, der var kategoriseret forkert, uden at dette dog påvirkede det samlede resultat. Martin gennemgik alle posterne og redegjorde for, hvilke posteringer der skulle rettes. Efterfølgende er fejlen rettet og den korrekte version underskrevet igen. Denne kan ses herunder:

 

Regnskabet godkendtes med det forhebold, at medlemmerne får tilsendt den rettede version hurtigst muligt og har mulighed for at gøre indsigelse mod denne.

 

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev påpeget (af Gunna Starck), at der mangler et budget, så det derfor er svært at forholde sig til, hvad der er et passende kontingent.

Det blev vedtaget at bibeholde det nuværende kontingent på 200 kr. pr. år og 100 kr. for studerende.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Martin Bruun Michaelsen ønskede ikke at genopstille. De øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstillede alle, og deuden stillede Gitte Pedersen op til bestyrelse.

Alle opstillede blev valgt, så bestyrelsen består herefter af:

Erik Christensen
Dorte Kolding
Michael Husen
Karsten Lieberkind
Finn Gemynthe
Mads D. Mortensen
Helle Wisbech
Ulla Munksgaard
Morten Isaksen
Gitte Pedersen

Næstformanden Dorte Kolding takke Martin for hans indsats gennem mange år, bl.a. som kasserer og kontaktperson for det nordiske samarbejde. Martin sagde, at han gerne ville fortsætte som aktivt medlem og lejlighedsvis deltage i kampagner og andet arbejde for BIEN Danmark.

 

7. Valg af revisor

Søren Lund blev genvalgt som revisor