2000 – Landsmøde og stiftende generalforsamling

 

Forslag til dagsorden for Landsmødet 22. Januar på Ask Højskole

12.00 – 13.00 Ankomst, indtegning, udlevering af papir og håndmadder.

13.00-13.10: Velkomst ved formanden for arbejdsgruppen Keld Kollerur Kvist

13.10-13.15 Valg af ordstyrer og referent. Arbejdsgruppen indstiller Per Sørensen som ordstyrer og Johan Henriksen som sekretær. (Ulf V. Olsen som andensekretær)

13.15- 14.30 Oplæg ved:

Lektor Henrik Jensen, historiker. RUC
Professor Gunnar Thorlund Jepsen, økonom. Århus Universitet
Neuropsykolog Lise Ehlers

14.30.-15.00:Oplæg v. Mats fra den svenske søsterorganisation. Folkrörelsen for Medborgarlön.

15.00-15.10 Oplæg til gruppearbejde. Grupper nedsættes efter geografisk tilhørsforhold med henblik pa dannelsen af regionale/lokale grupper.

15.10-15.40 Kaffepause

15.40 – 17.15 Arbejde i grupper: præsentationsrunde, valg af talsmand m/k for gruppen, drøftelse af Idegrundlag og eventuelle ændringsforslag, vedtægter, landsmødeudtalelse samt kandidater til den nye arbejdsgruppe. Talsm/k erne fremlægger gruppernes synspunkter i plenum.

17.15-17.30 Pause

17.30 -19.00 Plenum – fremlæggelse af gruppernes bemærkninger til:

  1. Idegrundlag
  2. Vedtægter
  3. Landsmødeudtalelse
  4. Præsentation af foreslåede kandidater til ny bestyrelse og valg.
  5. Valg af revisor
  6. Ordstyreren konkluderer sammen med landsmødets sekretær Landsmødets tilkendegivelser og resultat af bestyrelses valg.
  7. Afslutning af landsmødet ved formanden for arbejdsgruppen.

(se Forslag til Idegrundlag,  Vedtægter, bestyrelse og kontingent, samt Landsmødeudtalelse)

 

BORGERLØNSINITIATIVETS  OPLÆG TIL LANDSMØDEPROCEDURER:

Medeleder og mødesekretær

Arbejdsgruppen indstiller til landsmødet godkendelse:

Mødeleder:  medlem af arbejdsgruppen , kasserer Per Sørensen
Mødesekretær:  medlem af arbejdsgruppen Ulf Vincent Olsen

Mødeleder leder mødet og sikrer mødeplanen overholdes Mødeleder tildeler ordet, enten i hht ril noteret talerliste eller til egen registrering af markeringer ved håndsoprækning – alt efter dagsordenspunktets art

Mødesekretær holder styr på , hvem og hvor mange der deltager 1 landsmødet, sørger for at uddele landsmødepa­pirer til tilmeldte og holde styr på talerlisten under de enkelte punkter sammen med mødeleder Desuden modtager mødesekretær evt ændringsforslag fra grupperne til landsmødets behandling af vedtægter, idéoplæg og landsmødeudtalelse.

Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til mødesekretæren m.h.p. at de kan overføres til en overhead og vises for hele forsamlingen

Sammensætning af ny arbejdsgruppe/bestyrelse

Vi har lavet nogle vedtægter, der giver handlerum, så foreningen stille og roligt uden for meget formalisme kan finde sin form Derfor opfordrer vi til, at man ikke bruger mange kræfter på vedtægtsdiskussion. Som vedtægterne er nu kan de ændres ved et simpelt flertal på et landsmøde

Vi har været usikre på. om forsamlingen skulle vælge formand, næstformand , kasserer og sekretær som en ansvarlig bestyrelse overfor landsmødet, eller vi skulle fastholde den mere anarkistiske, at en valgt arbejds­gruppe konstituerer sig og iovrigt er åben for alle interesserede, der vil lave et stykke arbejde. Den sidste ligger i vedtægterne, som de er nu. Når foreningen bliver større kan det blive nødvendigt at have mere demokratisk snor i en egentlig bestyrelse Arbejdsgruppen anbefaler at man tager vedtægterne til sig i den nuværende form

Det indebærer, at vi må vælge nogle landsmødevalgte repræsentanter til bestyrelsen , som herefter i følge vedtægterne konstituerer sig Vi foreslår, at hver gruppe udpeger / vælger mindst to, der opstilles til valget til den ny arbejdsgruppe, som således bliver på 10 “valgte” medlemmer Den således valgte bestyrelse er særligt forpligtiget overfor landsmødet på foreningens vedtægter og landsmødets beslutninger

Personvalg foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater på valg

Der er udpeget diskussionsgrupper efter geografisk tilknytning med henblik på, at dette evt. kan blive starten på en regional organisering Grupperne udpeger en talsmand og formulerer ændringsforslag til de fremlagte papirer Talsmanden fremlægger gruppens synspunkter 1 plenum

Afstemninger

Der skal være afstemninger om godkendelse af kontingent, eventuelle ændringsforslag til vedtægter, ideoplæg , og landsmødeudtalelse samt om godkendelse af de endelige papirer Desuden personvalg til bestyrelsen.

Afstemningerne foregår ved håndsoprækning blandt de registrerede deltagere – hhv. for, imod, hverken for eller imod. Mødeleder kan udpege stemmetællere blandt deltagerne

Mødeleder og mødesekretær optæller stemmerne og meddeler resultatet og fører det til referat.

Beslutninger sker ved simpelt flertal

22.0l.2000/KKK-2.udg.

Lise Ehlers

Morten Damgaard Madsen, foreningens første formand

Finn Gemynthe, Bruno Jerup, Søren Kæstel

Mikael Witte

Jørg Gaugler, Henning Jakobsen, Ulf Vincents Olsen

Gunnar Thorlund Jepsen, Per Sørensen, Lise Ehlers, Viggo Jonasen