2003 – Nyhedsbrev august

NYHEDSBREV NR 2003/2 • AUGUST 2003

 

KÆRE MEDLEM

En ny nordisk kreds om borgerløn er nu en realitet. Kredsen er oprettet under Nordisk Sommeruniversitet, som er en fælles nordisk institution, der ønsker at understøtte fornyende tendenser i de nordiske samfund og som er åben overfor en mere intens dialog mellem den universitære verden og samfundet i øvrigt.

Kredsens har to hovedtemaer som vil være gennemgående og som er tænkt at skulle inspirere hinanden gensidigt. Heraf kredsens navn ’Borgerløn og andre konkrete samfundsutopier’. Begrebet en konkret utopi dækker over, at man ønsker at lade sig inspirere af ’det utopiske’ (drømmen eller forestillingen om det som er ingensteds), men samtidigt ønsker at gøre det mere håndgribeligt ved at anvise veje til den konkrete utopi, inspireret af utopien, men med udgangspunkt i det nuværende samfund og dets mennesker. Typisk, men ikke udelukkende, kan et sigte for en konkret utopi være 20-40 år.

Får man skitseret og argumenteret tilstrækkelig overbevisende for en konkret samfundsutopi. Herunder får anvist de ændringer – den proces, som samfundet i givet fald skal igennem for at nå dette mål, ja så kan man tænke sig, at den konkrete samfundsreform kan gennemføres hurtigere, alt afhængig af behovet for eventuelle overgangsordninger. Ideen om borgerløn lægger i høj grad op til at blive videre udviklet som en eller flere konkret(e) samfundsutopi(er).

Det er meningen, at kredsen skal være et mødested for erfaringsudveksling mellem foreninger, enkeltpersoner og forskere fra Norden. Både om borgerlønssagen og –ideen, såvel som om andre konkrete samfundsutopier mere generelt. Kredsens møder (sessioner) vil blive tilrettelagt sådan, at der både er plads til mere sagskonkrete deltagere såvel som mere teoretisk orienterede deltagere. Både i form af parallelle workshops, fælles plenarsessioner og meget andet. Kredsen lægger vægt på aktiv og gennemgående deltagelse, for at opnå social og faglig progression. Der vil blive eksperimenteret med demokratiske, aktiverende og socialt integrerende mødeformer.

Kredsen tyvstartede som en del af en gammel kreds om videnskab, didaktik og etik, med et par introducerende dage på Vallekilde Højskole den 1. og 2. august i år. Allerede her var godt 15 af de tilstedeværende, interesseret i at deltage i kredsens videre arbejde. Den egentlige kredsopstart bliver på den første vintersession, som formentlig afholdes fra den 6.-8. februar 2004 nær Stockholm. Prisen for deltagelse forventes blive ca. 400 inkl. transport. Den første sommersession vil ligge på Island i uge 31, 2004. Kredsen og netværket omkring den er tiltænkt som et seriøst fremstød for det forenings- såvel som forskningsmæssige arbejde bag borgerlønstanken. Således vil en stor del af processen blive den fortsatte opbygning af netværk og regionale kredse og aktiviteter i de nordiske lande, så både teoretiske og mere konkrete erfaringsudvekslinger kan finde sted. I denne proces, regner vi med, at en lang række nye og videreudviklet argumenter for borgerlønsideen vil blive færdigudviklet, og vi forventer, at langt flere mennesker i norden Norden vil komme til at kende til disse nye tanker om borgerløn.

Nærmere oplysninger følger senere. Interesserede kan allerede nu bede om at blive sat på kredsens mailingliste, ved henvendelse til peter@borgerloen.dk.

Kommende Aktiviteter:

Borgerløn?
Er titlen på det foredrag, H.O.F. Gentofte har inviteret Gunna Starck til at indlede en foredrags- og debataften med. Mandag den 22/9 kl. 19.00Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, Gentofte.
Entre: 100.-
Rabatpris kr. 85 for pensionister, arbejdsledige, studerende m.v.

Velfærdssamfundets afløser søges!
Hovedstadens Oplysningsforbund (H.O.F.)
har under denne titel programsat Søren Kæstel til foredrag med debat tirsdag den 18. november kl. 19.00 på adressen Sølvgade 38, København K. Billetpris kr. 100. Rabatpris kr. 85 for pensionister, arbejdsledige, studerende m.v.

Velfærdssamfundet til debat
Liberalt Oplysnings Forbund, Århus inviterer til foredrags- og debataften med Henning Jakobsen og Per Sørensen, onsdag den 59.. november kl. 19.00. I aulaen på Annagade skole, Sct. Annagade 1, Århus C. Entré: kr. 60.-