2004 – Referat af generalforsamlingen (Nyhedsbrev marts)

NYHEDSBREV NR 2004/1 • Marts 2004

 

Landsmødet: Den 31. januar afholdtes Landsmøde 2004 og generalforsamling på Brandbjerg Højskole.

1Til dirigent valgtes Søren Kæstel

2Formanden, Søren Kæstel aflagde beretning (vedlagt)

3Kassereren, Per Sørensen aflagde regnskab for 2003 , der udviste et underskud på kr. 6.542,30. bl.a. på grund af svigtende indtægter ved foredragsvirksomhed. Regnskabet godkendtes

4Indkomne forslag

a)En borgerlønsmodel udarbejdet af Finn Asved blev forelagt. Det blev besluttet at opfordre Finn til at lægge modellen ud til debat på det oprettede debatforum..

b)Søren Chr. Lund fremlagde forslag til amtsorganisering af Borgerlønsbevægelsen Landsmødet anbefaler den kommende bestyrelse at arbejde med forslaget. De konkrete tiltag omkring en amtsorganisering kan være et langsigtet mål.

c)Bestyrelsen fremlagde forslag til revideret idegrundlag. Det vedtoges.

5Kontingentet for 2004 fastsattes uændret til kr. 125.-, men må forventes at stige lidt næste år for at stabilisere foreningens økonomi.

6Valg af bestyrelse: Søren Kæstel, Anne Bjørnskov og Birgit Brauner genopstillede ikke af personlige årsager. Den øvrige bestyrelse genvalgtes og endvidere nyvalgtes Søren Chr. Lund, Johannes Lund og Peter Voss. (Se vedlagte præsentation af den nye bestyrelse).

7Som revisor genvalgtes Bruno Jerup Nielsen

Efter generalforsamlingen fortsattes landsmødet med at formanden for Visionspartiet Eskild Tjalve præsenterede historien bag og begrundelsen for partiets stiftelse. Indlægget gav anledning til et livlig debat.

Herefter organiserede Søren Kæstel en ”hjernestorm” om ideer til at fremme udbredelsen af bevægelsens tanker.

Konstituering: På et senere afholdt bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørg Gaugler som formand, Karsten Lieberkind som næstformand, Henning Jakobsen som sekretær og Per Sørensen som kasserer.

Publikationer:

  • Sekretariatet ligger inde med et mindre restoplag af antologien ”Oprør fra Bredden”. Oplaget tilbydes medlemmer til en pris af kr. 100.- frit leveret.
  • I 1994 udgav tidsskriftet SALT et særnummer om Borgerløn. Vi har fået etantal af dette til rådighed og kan tilbyde det så længe lager haves til en pris af kr. 25.- pr. stk. frit leveret
  • Erik Christensens store afhandling: BORGERLØN tilbydes så længe lager haves til kr. 175,- frit leveret

Vedlagt girokort til betaling af årskontingent. Det er også muligt at indbetale til

BG Bank reg. nr. 1551 konto 1691 9241.

Vedlagt opfordring fra foreningens nye formand om hjælp til at skaffe flere medlemmer.Kære Medlem af Borgerlønsbevægelsen

Skaf bevægelsen et medlem mere!

Det vil være en stor hjælp for det videre arbejde.

 


Vi har i bestyrelsen besluttet os for i dette år 2004 at bruge mere tid og kræfter på at få flere medlemmer. Vi er i øjeblikket for få til at gøre os så meget gældende som sagen fortjener. Det har for eksempel været svært at få dannet lokalgrupper. Også det helt enkle forhold gør sig gældende at jo større medlemsskaren er, jo mere respekt bliver der ude omkring for sagen, og jo mere dynamik indadtil.

Du kan gøre en vigtig indsats for bevægelsen ved at skaffe et medlem mere. Blot en fordobling af medlemstallet i løbet af 2004 vil være af stor betydning.

Du kan henvise interesserede i familien, naboer, venner og bekendte til bevægelsens hjemmeside: www. borgerloen.dk, men du kan også skrive /maile til vort sekretariat og få tilsendt materiale.

Blandt andre initiativer vil vi i de kommende måneder henvende os til de foreninger og interesseorganisationer hvis medlemmer må formodes at have en umiddelbar interesse i at der bliver indført borgerløn i Danmark.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen.

Jørg Gaugler

 

Præsentation af Borgerlønsbevægelsens bestyrelse 2004

Formand: Jørg Gaugler. Villavej 2, 5580 Nr. Aaby, tlf. 64 42 32 03, jørg@borgerloen.dk.
Er nu gået på efterløn.Har undervist ca. 10 år i gymnasieskolen og lige så længe i højskolen. Endvidere undervist tidligere psykiatriske patienter. Har skrevet en rapport om Højskolens pædagogiske metoder “Hvordan gør de det”. Udgav i 1991 bogen “Forbrugersamfundet”, arbejder for tiden på et manuskript om “Den demokratiske ligeværdighed”. Aktiv i bevægelsen “Midteroprøret”, og i firserne med i planlægningen af “Andelssamfundet i Hjortshøj.

Næstformand: Karsten Lieberkind, Hesselhøj 24, 3210 Vejby tlf. 48 71 18 95, karsten@borgerloen.dk. Mag.art. i indisk filologi. Universitetslærer gennem en årrække. I en periode aktiv inden for topidræt. Arbejder nu som forfatter og oversætter. Særlige interesseområder: Krishnamurti, dybdeøkologi, anarkisme. Stor passion for klassisk musik. Spiller klaver dagligt.

Sekretær: Henning Jakobsen, Københovedvej 12, 6630 Rødding, tlf. 74 84 73 06, henning@borgerloen.dk. Folkeskolelærer og landmand – arbejdede fagpolitisk for bevarelsen af familiebrugene. Politisk karriere i Venstre: Formand for Røddingkredsens Venstre, formand for Venstres Amtsbestyrelses Oplysningsudvalg, medlem af Venstres Landsorganisations Oplysningsudvalg. I øjeblikket ikke medlem af et politisk parti.

Kasserer: Per Sørensen, Skovparken 420, 7190 Billund, tlf. 75 33 86 89, per@borgerloen.dk. Cand. merc. i organisation. Pensionist. Tidligere erhvervsmand og lektor i Organisation og Virksomhedsledelse ved HHÅ . Formand for Brandbjerg Højskole, bestyrelsesmedlem i gartneriet PKM, Odense, Generationsskifte og Vækst A/S, Sclerosefoeningen, Ribe Amtskreds

Erik Christensen, Kronosvej 59, 9210 Aalborg SØ, tlf. 98 14 51 12, erik@borgerloen.dk. lektor i historie og samfundsfag på Aalborg Universitet. Har beskæftiget sig med paradigmeskift i bogen ”Nye værdier i politik og forvaltning. Paradigmeskift og kulturbrydninger”(1990) med bæredygtig udvikling i ”Grøn vækst eller bæredygtig udvikling” (1997) og med borgerløn i bogen ”Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé” (2000). Er medlem af SF og var i 1993-94 med i SF’s borgerlønsudvalg, hvor det ikke lykkedes at opnå et flertal for borgerlønsideen.

Søren Chr. Lund, Dybbølsgade 14, 1620 Kbh. V, tlf. 3322 3130, soeren.chr.lund@mail.dk.
født 1956, journalist, revisor, IT-medarbejder og kordegn. “Vores fælles arv som danskere består af et foranderligt vejrlig, et forunderligt kongehus og et glimtvis uovervindeligt fodboldlandshold. Men vi har også arvet en enestående materiel velstand. Vi er så at sige født rige. Som nation. Men også som enkeltpersoner, hvis vi som nation forstår at dele vores fælles arv uden persons anseelse.”

Tina Frederiksen, Bøgehegnet 105, 3. tv. 2670 Greve, tlf. 43 61 24 43, født 1962. Aktiv i Grøn Guide Greve. Deltager i NSU-kreds-3 om Konkrete Samfundsutopier og Borgerløn. Medlem af Nordisk Udvalg og Festival-PR-udvalget.

Johannes Lund, Rugårdsvej 820, Stillebæk, 5474, Veflinge, johannes.lund@tdcadsl.dk.
Født 1953. SF-aktiv i 70’erne, bestyrelsesmedlem i Dansk Cyklist Forbund (1994-2002) og landsformand (1996-99). Bilfri landcyklist. Eksperimenterer med alternativ energi på min fynske landejendom. Tiltalt af borgerlønstanken siden “midteroprøret”s tid. Uddannet lærer og datamatiker. Lever p.t. af et job som IT-systemadministrator.

Peter Voss, Tyrsbjergvej 96, 5210 Odense NV, tlf. 65 94 31 01, vossp@tdcadsl.dk. Født 1941 i Neumünster, efter diplomingeniøruddannelse i Tyskland gift i Danmark, 4 børn, pensionist. Interesser: opfindelser, innovation og en global contra en lokal eller regional (fx Danmark, Skandinavien, EU) samfundsindretning, der beskytter den enkelte borger uden at den forhindrer udviklingen.

Peter Mølgård Nielsen, Dannebrogsgade 39 B, 5. tv, 1660 Kbh. V tlf. 33 25 49 42. pmn@inform.dk. Ansat på Roskilde Universitetscenter. Arbejder for en større humanisering og demokratisering af arbejdslivet. Koordinator for kredsen om “Konkrete samfundsutopier og borgerløn” under Nordisk sommeruniversitet.