2007 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling blev afviklet lørdag den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole.

Som indledning til mødet holdt cand. mag. Allan Christiansen et veloplagt og spændende foredrag om den tyske sociolog Ulrich Becks samfundstanker og dennes tilgang til begrebet borgerløn. Ulrich Beck går ikke ind for en betingelsesløs basisindkomst, fordi det er hans opfattelse, at det tjener mennesket bedst at få lov til at yde noget som modydelse. Han foreslår derfor borgerløn knyttet til, hvad han kalder borgerarbejde, dvs. arbejde, der udføres uden for det kommercielle og offentlige arbejdsmarked til gavn for samfundet og medborgerne. Allan Christiansen har sammen med Mads P. Sørensen udgivet bogen: ULRICH BECK – RISIKOSAMFUNDET OG DET ANDET MODERNE, hvori man sætte sig ind i Ulrich Becks tankevækkende samfundsanalyse.

Efter en livlig diskussion fortsatte mødet med punktet: Drøftelse af foreningens fremtidige struktur og strategi, med udgangspunkt i bestyrelsens hidtidige erfaringer og Erik Christensens forslag til beslutning under generalforsamlingens punkt 4:

1.  Jeg vil foreslå, at vi fremover kun holder to møder – et årsmøde og et sommermøde som evt. kan afvikles som konferencer, hvortil alle medlemmer indbydes. Et mindre forretningsudvalg kan mellem møderne tale sammen og foretage de nødvendige udspil og koordineringer.

2. Jeg synes det er meget væsentligt, at vi ikke nedlægger foreningen, fordi nogle midlertidig har mistet modet. Vi har et godt sekretariat og en god hjemmeside, som det vil være væsentligt at opretholde.

3. Vi er så småt ved at få en blog op at stå. Jeg tror, den kan udvikle sig til en væsentlig informationskilde. Jeg vil gerne sammen med andre være med til at udvikle den med ugentlige nationale og internationale nyheder. Vi er medlem af et meget stort internationalt netværk, hvilket er meget opmuntrende, og som vi ikke har gjort opmærksom på og brugt i tilstrækkelig grad.

Det besluttedes at Johannes Lund og Karsten Lieberkind undersøger, hvorledes vi bedst kan åbne en mulighed for et elektronisk debatforum enten på hjemmesiden eller ved oprettelse af en blog, hvor alle interesserede kan bidrage med indlæg og kommentarer.

Det blev forslået, at benytte os af de muligheder, der er for at benytte forskellige politikeres og organisationers blogs til at promovere tankerne om Basisindkomst.

I øvrigt må vi fortsætte vort arbejde I NSU og prøve at få vore tanker repræsenteret i Social Forums kommende netværk.

Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent: Jørg Gaugler valgtes.

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse: Johannes Lunds skriftlige beretning (vedlagt) toges til efterretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Per Sørensen omdelte og kommenterede regnskabet (omstående), der godkendtes.

4. Indkomne forslag: Erik Christensens ovennævnte forslag godkendtes, således at der i år kun afholdes et møde yderligere, om muligt placeret i forbindelse med Danmarks Sociale Forums workshop i september.

5. Fastsættelse at kontingent: kontingentet fastsattes uændret til kr. 125.-. (Girokort vedlægges).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I medfør af beslutningen under punkt 4 var der enighed om at indskrænke bestyrelsen til 4 medlemmer, der fortrinsvis afholder deres møde som telefonmøde. Følgende blev valgt. Erik Christensen, Carsten Lieberkind, Johannes Lund og Per Sørensen.

7. Valg af revisor: Jørg Gaugler genvalgtes.

Som nævnt i formandens beretning udkommer antologien: “Retten til basisindkomst – en demokratisk frigørelse” om få uger. Der forhandles i øjeblikket om muligheden for at tilbyde foreningens medlemmer bogen til en specialpris. Herom ved senere lejlighed.

Endelig et hjertesuk fra sekretariatet: Når vi sender e-mails, får vi altid en hel del afvist af forskellige grunde. Hvis du har skiftet e-mail adresse inden for et års tid, så send venligst en mail til sekretariat@borgerloen.dk, så vi har den rigtige.

Venlig hilsen
Bestyrelsen