2010 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 27. februar 2010 i Kulturhus Indre By, København.

Mødet startede kl. 13 med at Per Sørensen bød velkommen til Bruna Pereira og Marcus Vinicius fra Brasilien, som i forbindelse med et ophold i Europa havde stillet sig til rådighed for BIEN Danmark for at fortælle om det arbejde, de udfører som et pilotprojekt for indførelse af Basic Income i Brasilien.

Foredraget blev støttet af en power-point serie.

Det specielle ved den brasilianske model er, at der ikke indgår offentlige midler. Pengene, der uddeles kommer fra frivillige bidrag, hvilket naturligvis sætter en grænse for omfanger, og der er da også kun tale om, at basisindkomsten kun kommer til udbetaling i en lille landsby uden for São Paolo.

Foredragsholderne hæftede sig derfor først og fremmest ved den socialpsykologiske virkning, bl.a. den omstændighed, at den øgede likviditet der var pumpet ind i lokalsamfundet havde vækket iværksætterånden og fremmet fremtidstroen.

Brunas og Marcus’s engagerede fremstilling affødte en intens og livlig debat.

Efter kaffepausen åbnedes spørgsmålet om foreningens fremtid.

Ebbe Lauridsen indledte med at opstille 4 punkter, som en kommende bestyrelse efter hans mening vil blive nødt til at tackle:

·At styrke organisationen (skaffe flere betalende medlemmer)

·At intensivere PR-indsatsen (evt. ved at avertere på facebook)

·At forsøge at få etableret demo-projekter i samarbejde med kommuner

·At networke med personer og andre organisationer, f.eks. Rådet for socialt udsatte.

Der var almindelig enighed om, Ebbe havde peget på de centrale problemstillinger, så det er op til den kommende bestyrelse at lægge hovederne i blød for at finde de knapper, der skal trykkes på få at vinde tilslutning til bevægelsens ideer.

Man gik herefter over til den vedtægtsmæssige generalforsamling:

1. Valg af dirigent: Johannes Lund blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet.

2. Formandens beretning: På bestyrelseskollektivets vegne redegjorde Erik Christensen for årets gang. Der var desværre ikke meget at berette om.

I lighed med tidligere år har det igen været vanskeligt at få ørenlyd i medierne, hverken dagspressen eller elektroniske midler. Vi har forsøgt at ”blande” og i de debatter, der har været, f.eks. i 24 timer, Det radikale netværk og DR’s diskussionsforum, men det opleves som at sådanne fora har deres absolutte begrænsning. Enten bliver de afsporet af mennesker med egne kæpheste, eller med mildt sagt bøvede indlæg.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Per Sørensen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr.1865 og en ultimoformue på kr. 11.513.

Regnskabet godkendtes.

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse at kontingent: kontingentet fastsattes uændret til kr. 125.- årligt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Genvalgt blev den nuværende bestyrelse: Erik Christensen, Johannes Lund, Karsten Lieberkind, Peter Mølgaard Nielsen og Per Sørensen. Nyvalgt blev Ebbe Lauridsen og Jacob Andreasen. (efter møde har Brian Lading, som på mødet blev opfordret til at stille op, tilkendegivet, at han også accepterer valg.)

7. Valg af revisor: Jørg Gaugler genvalgtes.

Generalforsamlingen sluttet.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN

Per Sørensen, Bruna Pereira

Marcus Vinicius, Bruna Pereira, Brasilien

Jørg Gaugler