2018 – Generalforsamling

Referat fra BIEN Danmarks generalforsamling lørdag d. 17. marts 2018 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads, København.

1: Valg af dirigent

Thomas Boje blev valgt som dirigent og Michael Husen som referent. Som stemmetællere valgtes Martin Bruun Michaelsen og Annette Hjort Knudsen.

2. Formandens beretning

Formanden Dorte Kolding gennemgik beretningen, som i forvejen var lagt på hjemmesiden (https://basisindkomst.dk/2018-beretning/), hvor man også kan læse en mere detaljeret liste over BIEN Danmarks udadvendte aktiviteter i 2017.

Dorte fremhævede, at BIEN Danmark fortsat er en tværpolitisk forening, og at vi gerne samarbejder med alle partier og organisationer, der vil samarbejde med os. Vores motto: “Frihed, Tryghed og Værdighed” bør kunne appellere til alle, uanset politisk observans i øvrigt. Når vi for tiden har et tæt samarbejde med Alternativet er det ikke fordi vi er specielt “forlovet” med dem, men udelukkende fordi Alternativet i øjeblikket er det eneste af partierne i Folketinget, der har udmeldt en eksplicit positiv holdnig til ubetinget basisindkomst (borgerløn). Vi er til hver en tid parate til også at samarbejde med andre partier, der viser positiv interesse for UBI.

Vores tværpolitiske grundholdning indebærer også, at vi ikke selv vil formulere konkrete politiske modeller for hvordan borgerløn skal udformes og finansieres, men gerne står til rådighed som sparringpartner for andre, der vil gøre det.

I den efterfølgende debat blev der især fokuseret på, at vi skal arbejde endnu mere på at komme i dialog med fagforeningerne. En mødedeltager gav udtryk for at PROSA støtter ideen om en borgerløn, og det blev nævnt, at fagforeninger som Dansk Magisterforening, Billedkunstnernes Forbund og Dansk Forfatterforening vil være oplagte at prøve at komme i dialog med, da mange af disses medlemmer er i en situation, der gør at UBI kunne være en oplagt løsning. Charlotte Brüel nævnte, at hun allerede i nogen tid har prøvet at bearbejde sin forening BKF (Billedkunstnernes Forbund) i retning af at få UBI på dagsordenen.

Martin Bruun Michaelsen fortalte, at han har mødt stor interesse på uddannelsesinstitutioner som gymnasier og højskoler.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren, Helle Wisbech, fremlagde regnskabet, som har givet et pænt overskud på 42.187 kr, hvilket især skyldes at det er lykkedes at få støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen (det, der tidligere blev kaldt tipsmidlerne) på omkring 44.000 kr. Der er endda grund til håbe på at denne støtte kan blive bevilget igen de kommende år. Thomas Boje gjorde opmærksom på, at hvis vi kan komme op på over 300 medlemmer i foreningen kan vi opnå, at frivillige bidrag til foreningen kan blive skattefri. Regnskabet, som er gengivet herunder, blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Michael Husen om at ændre en sætning i vedtægternes $ 6, så der i stedet for “Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden” står “Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden og den anden skal være kassereren”. Ændringen har til formål at gøre dokumentationsarbejdet i forhold til vores bank og andre institutioner mere enkelt, når vi vil ændre i forretningsaftaler, som f.eks. når vi skal skifte kasserer. Med ændringen vil vi kun skulle fremlægge persondokumentation for to personer i stedet for at skulle fremlægge persondokumentation for alle medlemmer af bestyrelsen (op til 12 personer).

Forslaget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsætter uændret, så et almindeligt medlemskab fortsat koster 200 kr. pr. år og et studentermedlemskab 100 kr. pr. år.

Forslaget om kontingent blev vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Flg. genopstillede:

Dorte Kolding
Søren Skogstad Nielsen
Karsten Lieberkind
Erik Christensen
Jakob Krarup Andreasen
Jens Wamsler
Helle Wisbech
Michael Husen

Desuden opstillede:

Martin Bruun Michaelsen
Andreas Mortensen
Marianne Hammelboe
Olaf Zinck

Alle 12 opstillede blev valgt.

 

7. Valg af revisor

Søren Chr. Lund blev genvalgt som revisor.

 

8. Eventuelt

Formanden Dorte Kolding takkede Martin Bruun Michaelsen for hans gode og engagerede arbejdsindsats i sin tid som praktikant i BIEN Danmark (se beretningen på hjemmesiden).

 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde samme dag (17. marts 2018) konstituerede bestyrelsen sig. Dorte Kolding ønskede at fratræde som formand, og bestyrelsen konstituerede sig herefter således: Formand og sekretær: Helle Wisbech, næstformand: Søren Skogstad Nielsen, kasserer: Jens Wamsler, international sekretær Karsten Lieberkind. Michael Husen fortsætter med at varetage hjemmeside og nyhedsbrev.

Referat: Michael Husen