2022 – Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen i BIEN Danmark d.19. marts 2022 kl. 11-12  i Danmarks Jernebanemuseum,  Odense.

Der var også åbnet mulighed for at deltage digitalt i generalforsamlingen via Zoom, men denne mulighed var der kun et enkelt medlem som benyttede sig af.

Formanden Helle Wisbech bød velkommen. Derefter var der en kort præsentationsrunde af de fremmødte.

 
1. Valg af dirigent og referent

Johannes Lund blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dorte Kolding blev valgt til referent

 

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

Helle Wisbech aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen godkendtes énstemmigt.

Beretningen kan læses her.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Martin Bruun Michaelsen fremlagde regnskabet, som godkendtes, dog med påpegning af en enkelt trykfejl (et forkert årstal), som siden er blevet rettet. Regnskabet kan ses herunder:

 

 

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet har hidtil været 200 kr, og 100 kr for studerende.

Der var debat om, hvorvidt man også kunne give rabatten til kontanthjælpsmodtagere og andre mindre bemidlede.

Der var forslag til en tredeling: Normalt kontingent, reduceret kontingent, sponsorkontingent. Eller kontingentet plus et frivilligt beløb.

Det overlades til bestyrelsen at finde et forslag, der på en enkel måde kan give alle mindre bemidlede mulighed for et reduceret kontingent.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Andreas Mortensen og Lotte Hvidkjær Andersen havde valgt ikke at genopstille.

Genopstillede kandidater:

Erik Christensen
Finn Gemynthe
Michael Husen
Dorte Kolding
Karsten Lieberkind
Martin Bruun Michaelsen
Mads Damgaard Mortensen
Helle Wisbech

Nyopstillede kandidater:

Glenn Fischer
Bjarne Riisgaard

Alle opstillede kandidater blev valgt.

 

7. Valg af revisor

Søren Lund blev genvalgt som revisor